Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Unia proponuje zmiany w WTO

Mechanizm rozstrzygania sporów w WTO (…) staje się dysfunkcjonalny i niebawem przestanie działać – alarmuje komisarz Cecilia Malmström prezentując propozycje reformy Światowej Organizacji Handlu. Unia Europejska ogłosiła propozycje konkretnych zmian...

Unia proponuje zmiany w WTO

Propozycje – zgłoszone wspólnie z Australią, Kanadą, Chinami, Islandią, Indiami, Nową Zelandią, Meksykiem, Koreą, Norwegią i Singapurem oraz Szwajcarią – zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Rady Generalnej WTO, które zaplanowano na 12 grudnia br.

Komisarz Cecilia Malmström powiedziała: - Mechanizm rozstrzygania sporów w WTO oparty na Organie Apelacyjnym staje się dysfunkcjonalny i niebawem przestanie działać. Bez niego WTO nie spełniałaby swojej podstawowej funkcji i na dekady utraciłaby mechanizm zapewniający stabilność światowego handlu. Dzisiaj wraz z szeroką koalicją członków WTO przedstawiamy nasze jak dotychczas najbardziej szczegółowe propozycje reform WTO. Mam nadzieję, że propozycje te przyczynią się do przezwyciężenia obecnego impasu oraz że wszyscy członkowie WTO w równym stopniu wezmą na siebie odpowiedzialność i w dobrej wierze zaangażują się w ten reformatorski proces.

Mechanizm rozstrzygania sporów WTO, w ramach którego ustanowiono Organ Apelacyjny, jest kluczowym elementem bezpieczeństwa i przewidywalności systemu handlu wielostronnego. Bez odpowiedniego mechanizmu egzekwowania prawa regulacje wielostronne nie mogą już dłużej skutecznie funkcjonować. Jeżeli nie uda nam się znaleźć rozwiązania, dzięki któremu przezwyciężymy obecny impas w powoływaniu członków Organu Apelacyjnego, cały system będzie zagrożony.

Zaproponowane w porozumieniu dotyczącym ustanowienia WTO zmiany przestawione członkom WTO stanowią kontynuację Zarysu reform WTO przedstawionego przez UE, który opublikowano w 18 września br. Są one częścią szerzej zakrojonych prac zawartych w przedstawionych ostatnio propozycjach regulacji dotyczących notyfikowania i przejrzystości w ramach WTO, których współautorami były m.in. Stany Zjednoczone i Japonia.

Propozycje reform są rezultatem intensywnych dyskusji, które w ostatnich tygodniach toczyły się z krajami WTO. Propozycje te w sposób systematyczny i konstruktywny odpowiadają na wszystkie obawy, które na temat Organu Apelacyjnego podnoszono w ostatnich miesiącach. Potwierdzają one gotowość UE do zaangażowania się w proces reform WTO w zakresie wszystkich jej funkcji.

Przedstawione konkretne propozycje zmian odnoszą się do wszystkich obaw zgłoszonych pod adresem Organu Apelacyjnego WTO, a to dzięki:

  • ustanowieniu nowych regulacji dotyczących ustępujących członków Organu Apelacyjnego, które jasno określają, w jakich przypadkach mogą oni pozostać w swoich funkcjach w celu zakończenia postępowania odwoławczego, w którym daną sprawę rozpatrują;
  • zapewnieniu, aby postępowanie odwoławcze kończyło się w terminie, zgodnym z 90-dniowym terminem określonym w regulacjach WTO, chyba że strony sporu uzgodniły inaczej;
  • dookreśleniu, że kwestie prawne podlegające odwołaniu rozpatrywanemu przez Organ Apelacyjny nie obejmują wykładni ustawodawstwa krajowego;
  • wskazaniu, że Organ Apelacyjny powinien zajmować się jedynie kwestiami niezbędnymi do rozwiązania sporu;
  • wprowadzeniu corocznych spotkań członków WTO i Organu Apelacyjnego w celu omawiania w sposób otwarty kwestii systemowych lub tendencji w orzecznictwie.

Jednocześnie UE przedstawia propozycje na rzecz wzmocnienia niezależności i bezstronności Organu Apelacyjnego oraz poprawy jego skuteczności. Propozycje te obejmują ustanowienie jednej dłuższej kadencji dla członków Organu Apelacyjnego, która wynosiłaby od 6 do 8 lat, a także zwiększenie liczby jego członków z 7 do 9, zaangażowanych w pełnym wymiarze czasu, w celu wzmocnienia zdolność Organu Apelacyjnego do realizacji zadań.

Przedstawione propozycje zawierają również regulacje zapewniające automatyczne uruchomienie procedury wyboru, gdy stanowisko jest nieobsadzone, oraz uporządkowane przejście członków odchodzących.

Propozycje te UE przedstawi wraz ww. członkami wszystkim członkom WTO na posiedzeniu Rady Generalnej WTO w dniu 12 grudnia br. UE wyraża nadzieję, że wszyscy członkowie WTO będą mogli szybko zaangażować się w reformę na podstawie tych propozycji oraz że uda nam zapobiec temu niebezpiecznemu kryzysowi.

Aby uzyskać więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce