Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 grudnia 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Unia-Chiny: nieuprawniony transfer technologii

Unia Europejska zakwestionowała na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) systemowe praktyki, które zmuszają europejskie przedsiębiorstwa do transferu wrażliwych technologii i wiedzy fachowej jako warunku prowadzenia działalności gospodarczej w...

Unia-Chiny: nieuprawniony transfer technologii

W wyniku tego kroku UE w znacznym stopniu rozszerza i pogłębia zakres działań WTO przeciwko chińskim środkom wymuszającym transfer technologii. Interwencję podjęto w świetle dodatkowych ustaleń dotyczących niezgodności chińskich środków – dotyczących zatwierdzania inwestycji oraz ochrony praw własności intelektualnej zagranicznych spółek – z ustalonymi zasadami wielostronnymi.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström skomentowała: - Nie możemy tolerować sytuacji, w której unijne przedsiębiorstwa są zmuszane do transferu cennych technologii, aby móc inwestować w Chinach. Jest to wyraźnie sprzeczne z zobowiązaniami Chin podjętymi w chwili przystąpienia do WTO. Dzisiaj zakwestionowaliśmy na gruncie prawnym tę nielegalna praktykę w sposób szerzej zakrojony i bardziej systemowy. Uważamy bowiem, że jest to poważny problem dotykający przedsiębiorstwa z UE prowadzące działalność gospodarczą w Chinach, który może i powinien zostać rozwiązany w ramach stosunków międzynarodowych i wielostronnych.

W zmienionym wniosku do WTO Unia Europejska kwestionuje chińskie przepisy regulujące:

  • zatwierdzanie inwestycji w dziedzinie pojazdów elektrycznych (pojazdów na nową energię) i biotechnologii (nasion roślin), stanowiących część strategicznych sektorów planu „Made in China 2025”,
  • zatwierdzanie wspólnych przedsięwzięć międzysektorowych.

Przepisy te wprowadzają bowiem wymagania dotyczące osiągów dla zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Chinach i ograniczają gospodarczą i umowną swobodę zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i transferu technologii.

Tak zwane wymagania dotyczące osiągów zmuszają lub skłaniają europejskie przedsiębiorstwa do transferu technologii do spółek joint venture prowadzonych z chińskimi partnerami w zamian za uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych od władz chińskich. Zagraniczne przedsiębiorstwa są też zobowiązane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Chinach.

W momencie przystąpienia do WTO Chiny zobowiązały się nie nakładać wymogów dotyczących osiągów w zamian za zezwolenia inwestycyjne oraz zachować swobodę zawierania umów przez przedsiębiorstwa w Chinach, w szczególności w kontekście inwestycji i transferu technologii. UE utrzymuje zatem, że obecne środki z zakresu polityki Chin stanowią naruszenie zobowiązań prawnych tego kraju.

Środki, które zostały dzisiaj zakwestionowane, dołączają do działań, których dotyczyły pierwsze kroki prawne UE, podjęte w czerwcu 2018 r. Poprzedni wniosek dotyczył przepisów rozporządzenia w sprawie przywozu i wywozu technologii („TIER”) oraz rozporządzenia w sprawie wdrożenia ustawy o chińskich spółkach joint venture z udziałem kapitału zagranicznego („rozporządzenie w sprawie spółek joint venture”) – przepisy te są sprzeczne z zasadami WTO dotyczącymi równego traktowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz nadmiernie ograniczają prawa przedsiębiorstw z UE, między innymi w odniesieniu do patentów.

Kontekst

Wniosek o konsultacje formalnie wszczyna postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia sporu na forum WTO. Jeśli w ciągu 60 dni konsultacje nie doprowadzą do znalezienia zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie panelu, który wyda orzeczenie w sprawie zgodności chińskich środków z zasadami WTO.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 grudnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce