Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 stycznia 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Unia bankowa: zagrożone kredyty

- Chcemy zapobiegać ponownej kumulacji tzw. złych kredytów – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis prezentując pierwsze sprawozdanie z realizacji planu działania w tej sprawie. KE z zadowoleniem przyjęła postępy w pracach nad rozwiązaniem problemu...

Unia bankowa: zagrożone kredyty

W pierwszym sprawozdaniu z postępu prac od czasu przyjęcia przez ministrów finansów planu działania w sprawie ograniczania kredytów zagrożonych Komisja zwraca uwagę na poprawę wskaźników kredytów zagrożonych oraz wskazuje na przyszłe środki dalszego zmniejszania liczby tych kredytów.

Ograniczanie kredytów zagrożonych ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania unii bankowej i unii rynków kapitałowych, jak również dla stabilnego i zintegrowanego systemu finansowego w UE. Zmniejszenie skali kredytów zagrożonych oraz zapobieganie ich przyszłej akumulacji jest niezbędne dla wsparcia i umocnienia wzrostu gospodarczego w Europie. Tylko silny i odporny na kryzysy sektor finansowy jest w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Choć kontrolowanie liczby kredytów zagrożonych należy do kompetencji poszczególnych banków i państw członkowskich, ze względu na potencjalne skutki dla całej gospodarki UE kwestia ta ma również wyraźny wymiar unijny.

Wiceprzewodniczący ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych ValdisDombrovskis powiedział: - Zmniejszenie skali kredytów zagrożonych ma kluczowe znaczenie dla redukcji ryzyka w sektorze bankowym oraz dla dokończenia budowy unii bankowej. Już teraz obserwujemy efekty wysiłków podejmowanych wspólnie przez banki, organy nadzoru, państwa członkowskie i Komisję. Nadal jednak potrzebne są działania na rzecz dalszego zmniejszania skali kredytów zagrożonych. Naszym pragnieniem jest, aby banki we wszystkich krajach UE odzyskały pełną zdolność do udzielania kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Jednocześnie chcemy zapobiegać ponownej kumulacji tak zwanych złych kredytów.

Najważniejsze ustalenia

W opublikowanym dziś pierwszym sprawozdaniu z postępu prac, które przyjęło formę komunikatu i towarzyszącego mu dokumentu roboczego służb Komisji, zwrócono uwagę na bieżący rozwój sytuacji w obszarze kredytów zagrożonych, zarówno w UE jako całości, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Wykazano, że pozytywna tendencja spadku wskaźników kredytów zagrożonych oraz wzrostu wskaźników pokrycia uległa utrwaleniu i utrzymała się również w drugiej połowie 2017 r.

Ponadto:

  • Spadek wskaźników kredytów zagrożonych odnotowuje się w prawie wszystkich państwach członkowskich, mimo że sytuacja w poszczególnych państwach znacznie się różni. Ogólny wskaźnik kredytów zagrożonych w UE spadł do 4,6% (II kwartał 2017 r.), co oznacza spadek o około jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o jedną trzecią od IV kwartału 2014 r.
  • Dane te pokazują, że zmniejszenie ryzyka staje się trwałą cechą europejskiego systemu bankowego, która będzie stanowiła wsparcie dla postępów na rzecz dokończenia budowy unii bankowej, co powinno nastąpić poprzez równoległe ograniczanie i podział ryzyka.
  • Ze sprawozdania wynika również, że UE jest na właściwej drodze do realizacji planu działania Rady.

Wiosną Komisja przedstawi propozycję kompleksowego pakietu środków mających na celu obniżenie skali istniejących kredytów zagrożonych oraz zapobieganie ich kumulacji w przyszłości. Pakiet skupi się na następujących czterech obszarach: (i) działania nadzorcze, (ii) reformy ram prawnych dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i odzyskiwania długów, (iii) rozwój rynków wtórnych aktywów zagrożonych oraz (iv) wspieranie restrukturyzacji systemu bankowego. Działania w tych obszarach należy podejmować na poziomie krajowym, a w razie potrzebny na poziomie unijnym.

Komisja wzywa również państwa członkowskie i Parlament Europejski do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego niewypłacalności przedsiębiorstw. Zaproponowany w listopadzie 2016 r. środek miał pomóc przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej w przeprowadzeniu restrukturyzacji na wczesnym etapie w celu zapobieżenia upadłości, dzięki czemu miał prowadzić do zwiększenia skuteczności procedur upadłościowych w UE.

Kontekst

Z uwagi na fakt, że kredyty zagrożone są jednym z kluczowych zagrożeń wciąż obecnych w europejskim systemie bankowym, w październiku 2017 r. Komisja zaproponowała, by środki mające na celu ich ograniczenie stanowiły bardziej znaczącą część procesu dokończenia budowy unii bankowej poprzez równoległy podział i zmniejszanie ryzyka. Podczas przeprowadzonych w ostatnich miesiącach rozmów z Parlamentem Europejskim i Radą propozycja spotkała się z przychylnym przyjęciem.

Choć średni wskaźnik kredytów zagrożonych obniżył się o jedną trzecią od 2014 r. i wykazuje stałą tendencję spadkową, utrzymująca się znacząca skala kredytów zagrożonych w niektórych państwach może hamować ich wzrost gospodarczy, zmniejszając rentowność banków oraz ich zdolność do udzielania kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Główna odpowiedzialność za rozwiązanie kwestii wysokich wskaźników kredytów zagrożonych spoczywa na dotkniętych problemem bankach i państwach członkowskich. Jednak w unii walutowej, gdzie gospodarki państw członkowskich są ze sobą powiązane i mogą wzajemnie wywoływać skutki uboczne, obniżanie obecnych wskaźników kredytów zagrożonych leży także wyraźnie w interesie całej UE. Komisja wielokrotnie poruszała tę kwestię z zainteresowanymi państwami w ramach unijnego cyklu koordynacji polityki gospodarczej – europejskiego semestru.

W lipcu 2017 r. Rada przyjęła „Plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w Europie”. Wezwano w nim różne instytucje, w tym Komisję, do przedsięwzięcia właściwych środków w celu dalszego podejmowania wyzwań związanych z wysokimi wskaźnikami kredytów zagrożonych w Europie. Rada zgodziła się dokonać przeglądu sytuacji w zakresie kredytów zagrożonych w Unii na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Komisję. W związku z tym, w komunikacie w sprawie dokończenia budowy unii bankowej z dnia 11 października 2017 r., Komisja ogłosiła zamiar opracowania kompleksowego pakietu na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w Europie. Ponadto, w pakiecie UGW z dnia 6 grudnia 2017 r., Komisja przedstawiła plan działania oraz konkretne propozycje dotyczące pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce