Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 grudnia 2020Przedstawicielstwo w Polsce

UE inwestuje w przyszłe pokolenia Europy

Komisja podsumowała ubiegłoroczne działania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Erasmus jest przykładem europejskiego sukcesu, który od ponad trzech dziesięcioleci dowodzi, że stanowi wartość dodaną. – podkreśliła...

Aplikacje ponad granicami

Komisja opublikowała dziś sprawozdanie roczne za 2019 r. dotyczące programu Erasmus+, w którym wykazano, że program ten w pełni osiągnął swoje cele na ten rok, przy realizacji na wysokim poziomie i skutecznym wykorzystaniu środków finansowych. Całkowity budżet programu Erasmus+ wzrasta z roku na rok. W 2019 r. wyniósł on 3,37 mld euro, o 547 mln euro więcej niż w 2018 r., co oznacza wzrost o 20 proc. Dzięki temu budżetowi Erasmus+ wsparł prawie 940 tys. doświadczeń edukacyjnych za granicą, a także zapewnił finansowanie około 25 tys. projektów i 111 tys. organizacji.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: Erasmus jest przykładem europejskiego sukcesu, który od ponad trzech dziesięcioleci dowodzi, że stanowi wartość dodaną. Ten program jest skutecznym sposobem na sprostanie wielu wyzwaniom społecznym, przed którymi stoi Europa. W przyszłości będziemy dysponować większym, solidniejszym i lepszym programem Erasmus+, który będzie również podstawą naszych starań na rzecz urzeczywistnienia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji.

W 2019 r. w ramach programu sfinansowano mobilność blisko 505 tys. studentów i kadry szkolnictwa wyższego. Dzięki niemu wspierano również nadal osoby uczące się oraz kadrę w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – w 2019 r. ponad 192 tys. odbyło część nauki za granicą. Pierwsze 17 sojuszy uniwersytetów europejskich rozpoczęło działalność w czerwcu 2019 r. i miało do dyspozycji budżet w wysokości prawie 85 mln euro. Z budżetem w wysokości 49,3 mln euro w ramach komponentu „Sport” tego programu sfinansowano 260 projektów.

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała również pierwsze sprawozdanie z wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności, które rozpoczęło się w październiku 2018 r. Jest to pierwszy program UE w pełni poświęcony wspieraniu zaangażowania młodych ludzi w działania solidarnościowe. W ciągu pierwszych 15 miesięcy istnienia Korpus zapewnił wsparcie dla 3 750 projektów, oferując ponad 27 tys. młodych ludzi możliwość uczestnictwa w wolontariacie indywidualnym lub zespołowym, stażach lub możliwość zatrudnienia.

Kontekst

Erasmus+ i poprzedzające go programy należą do najbardziej widocznych osiągnięć UE. Od ponad 30 lat oferują one młodym ludziom możliwość odkrywania w Europie innych realiów przy jednoczesnym kontynuowaniu studiów. Program nadal rozszerza swój zakres, dociera do nowych regionów i nowych odbiorców. Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie.

W dniu 11 grudnia państwa członkowskie i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie programu Erasmus+ na nowy okres programowania 2021-2027. Nowy program będzie nie tylko bardziej integracyjny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i bardziej ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla powstania europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na rzecz szybkiego ożywienia gospodarczego i przyszłego wzrostu. Stworzy wiele nowych możliwości dla uczących się Europejczyków. Dzięki większej dostępności i elastyczniejszym formom mobilności program ten da możliwości uczestnictwa bardziej zróżnicowanej grupie osób uczących się, w tym osobom o mniejszych szansach i uczniom, którzy są obecnie objęci działaniem na rzecz mobilności. Zapewni nowe możliwości współpracy, wspierając innowacje w zakresie opracowywania programów nauczania, uczenia się i sposobów nauczania, a także będzie propagować zarówno umiejętności ekologiczne, jak i cyfrowe. Będzie również wspierać nowe inicjatywy przewodnie, takie jak Uniwersytety Europejskie, akademie nauczycielskie Erasmus, centra doskonałości zawodowej i DiscoverEU.

Po fazie przygotowawczej w 2017 r. i na początku 2018 r. Europejski Korpus Solidarności funkcjonuje od października 2018 r. jako program finansowany przez UE, a jego budżet operacyjny na lata 2018-2020 wynosi 375,6 mln euro. Opiera się on na wcześniejszych inicjatywach UE w dziedzinie solidarności i ma na celu stworzenie jedynej w swoim rodzaju platformy dla organizacji działających w sektorze solidarności oraz dla młodych ludzi pragnących wnieść wkład w życie społeczne w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie.

W oparciu o sukces inicjatywy Komisja Europejska zaproponowała, aby w latach 2021-2027 Europejski Korpus Solidarności kontynuował działania i rozszerzył je w ramach pomocy humanitarnej UE o łącznym budżecie na lata 2021-2027 w wysokości 1 009 mld euro. Zostało to potwierdzone w osiągniętym przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w dniu 11 grudnia porozumieniu politycznym w sprawie nowego programu.

Więcej informacji

Erasmus+: pytania i odpowiedzi

Roczne sprawozdanie z programu Erasmus+, w tym zestawienia informacji dotyczące poszczególnych krajów

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności

Pytania i odpowiedzi dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 grudnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce