Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 września 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Ubezpieczenia po pandemii

Polisy ubezpieczeniowe są niezbędne dla wielu Europejczyków i dla europejskich przedsiębiorstw. Dlatego Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych (znanych pod nazwą „Wypłacalność II”), aby zakłady...

Ubezpieczenia po pandemii

Przegląd ma na celu uodpornienie sektora ubezpieczeń i reasekuracji (tj. ubezpieczeń dla zakładów ubezpieczeń), aby mógł on przetrwać przyszłe kryzysy i lepiej chronić ubezpieczających. Zostaną ponadto wprowadzone uproszczone przepisy o bardziej proporcjonalnym charakterze dotyczące niektórych mniejszych zakładów ubezpieczeń.

Polisy ubezpieczeniowe są niezbędne dla wielu Europejczyków i dla europejskich przedsiębiorstw. Chronią one ludzi przed stratami finansowymi w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Zakłady ubezpieczeń odgrywają również ważną rolę w naszej gospodarce, kierując oszczędności na rynki finansowe i do gospodarki realnej, co zapewnia przedsiębiorstwom europejskim długoterminowe finansowanie.

W skład przeglądu wchodzą następujące elementy:

  • wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE);
  • komunikat w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II;
  • wniosek ustawodawczy dotyczący nowej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli.

Kompleksowy przegląd dyrektywy Wypłacalność II

Celem przyjętego przeglądu jest zwiększenie wkładu europejskich ubezpieczycieli w finansowanie odbudowy, postęp na drodze do unii rynków kapitałowych i skierowanie funduszy na Europejski Zielony Ład. W perspektywie krótkoterminowej mógłby zostać udostępniony w UE kapitał w wysokości sięgającej szacunkowo 90 mld euro. Ten istotny zastrzyk kapitału pomoże ubezpieczycielom i reasekuratorom zwiększyć ich wkład w charakterze inwestorów prywatnych w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

Zmiany w dyrektywie Wypłacalność II zostaną na późniejszym etapie uzupełnione aktami delegowanymi. W ogłoszonym komunikacie określono zamiary Komisji w tym zakresie.

Oto kluczowe punkty z dzisiejszego pakietu:

  • Przedstawione zmiany zapewnią lepszą ochronę konsumentów i stabilne funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej.
  • Konsumenci („ubezpieczający”) będą lepiej informowani o sytuacji finansowej swojego ubezpieczyciela.
  • Konsumenci będą lepiej chronieni przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru.
  • Ubezpieczyciele będą zachęcani do większych inwestycji w długoterminowy kapitał dla gospodarki.
  • Ocena kondycji finansowej ubezpieczycieli będzie w większym stopniu uwzględniać pewne rodzaje ryzyka, w tym te związane z klimatem, i będzie mniej podatna na wpływ krótkotrwałych wahań rynkowych.
  • Cały sektor zostanie poddany lepszej kontroli, aby uniknąć wystawiania jego stabilności na zagrożenia.

Proponowana dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli

Celem dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli jest zapewnienie lepszego przygotowania ubezpieczycieli i odpowiednich organów w UE na przypadki wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Dyrektywa ta wprowadzi nową usystematyzowaną procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która będzie lepiej chronić zarówno ubezpieczających, jak i gospodarkę realną, system finansowy, a w ostatecznym rozrachunku – podatników. Organy krajowe będą dysponować lepszymi narzędziami na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Dzięki ustanowieniu kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiednie podmioty sprawujące nadzór i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą mogły podejmować na czas skoordynowane i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemów powstających w obrębie transgranicznych grup ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zapewniając możliwie najlepsze skutki dla ubezpieczających i całej gospodarki.

Przedstawione dzisiaj wnioski opierają się w dużej mierze na opinii technicznej przedłożonej przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych). Są one również dostosowane do wyników prac przeprowadzonych w tej dziedzinie na szczeblu międzynarodowym, a jednocześnie uwzględniają europejską specyfikę.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom: - - Europa potrzebuje silnego i dynamicznego sektora ubezpieczeniowego, który inwestowałby w naszą gospodarkę i pomagał nam sprostać zagrożeniom, w obliczu których stoimy. Sektor ubezpieczeń może wnieść swój wkład w Zielony Ład i unię rynków kapitałowych dzięki dwojakiej roli, którą odgrywa jako podmiot zapewniający ochronę i inwestor. Przedstawione wnioski gwarantują, że nasze przepisy pozostaną adekwatne do zakładanych celów dzięki nadaniu im bardziej proporcjonalnego charakteru.

Mairead McGuinness, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych: - Przedstawiony wniosek pomoże sektorowi ubezpieczeń rozwinąć się i odegrać stosowną rolę w gospodarce UE. Umożliwiamy inwestowanie w odbudowę i późniejsze działania. Wspieramy również udział zakładów ubezpieczeń w unijnych rynkach kapitałowych, zapewniając długoterminowe inwestycje, które mają tak istotne znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. Nasza rozwijająca się unia rynków kapitałowych ma kluczowe znaczenie dla naszej ekologicznej i cyfrowej przyszłości. Zwracamy też baczną uwagę na perspektywę konsumentów; ubezpieczający mogą mieć pewność, że będą w przyszłości lepiej chronieni, jeśli ich ubezpieczyciel popadnie w kłopoty.

Dalsze działania

Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada.

Kontekst

Ochrona ubezpieczeniowa jest niezbędna dla wielu gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i uczestników rynku finansowego. Sektor ubezpieczeniowy oferuje również rozwiązania w zakresie dochodów emerytalnych oraz pomaga kierować oszczędności na rynki finansowe i do gospodarki realnej.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie dyrektywa Wypłacalność II. Komisja monitorowała stosowanie dyrektywy i przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat ewentualnych obszarów wymagających przeglądu.

11 lutego 2019 r. Komisja oficjalnie zwróciła się do EIOPA o opinię techniczną w celu przygotowania przeglądu dyrektywy Wypłacalność II. Opinia techniczna EIOPA została opublikowana 17 grudnia 2020 r.

Wykraczając poza minimalny zakres przeglądu wspomniany w samej dyrektywie i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron, Komisja określiła dalsze obszary ram ustanowionych w dyrektywie Wypłacalność II, które należy poddać przeglądowi, takie jak wkład sektora w priorytety polityczne Unii Europejskiej (np. Europejski Zielony Ład i unię rynków kapitałowych), nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową oraz nadanie wymogom ostrożnościowym, łącznie ze sprawozdawczością, bardziej proporcjonalnego charakteru.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 września 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce