Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Transgraniczna koordynacja

Od stycznia 2018 r. ma ruszyć Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, który ma pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału gospodarczego regionów przygranicznych. Obecnie mieszka tam 150 mln obywateli UE. Dzięki Punktowi regiony otrzymają wsparcie...

Transgraniczna koordynacja

Dla przedsiębiorców, pracowników i studentów korzystanie z różnych systemów prawnych i administracyjnych jest w dalszym ciągu skomplikowane i kosztowne. Zgodnie z wezwaniem przewodniczącego Junckera do zapewniania sprawiedliwych warunków na jednolitym rynku, zawartym w jego Orędziu o stanie Unii 2017, Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych - dzięki konkretnym działaniom - będzie pomagać regionom przygranicznym lepiej ze sobą współpracować.

Wpłynie to na 1) poprawę dostępu do miejsc pracy, 2) poprawę dostępu do takich usług jak opieka zdrowotna i transport publiczny oraz 3) ułatwienie w prowadzeniu działalności transgranicznej.

Inicjatywa ta została przedstawiona w komunikacie pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”. Opisano w nim nowe i już realizowane działania, które mają pomóc regionom przygranicznym w UE dynamiczniej się rozwijać i lepiej się integrować.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: - Ponad jedna czwarta bogactwa Europy jest wytwarzana w regionach przygranicznych, ale ich pełny potencjał ekonomiczny pozostaje niewykorzystany. Możliwości są ogromne – trzeba tylko je zbadać. Komisja zapewni tym regionom odpowiednie wsparcie, z którego skorzystają bezpośrednio ich mieszkańcy.

Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych będą obsługiwać eksperci Komisji w dziedzinie kwestii transgranicznych, którzy będą oferować władzom krajowym i regionalnym porady. Doradztwo będzie polegać na gromadzeniu i wymianie dobrych praktyk za pośrednictwem nowej ogólnounijnej sieci internetowej.

Lepszy dostęp do miejsc pracy

Już 2 miliony pracowników i studentów dojeżdżających do pracy lub szkoły przekracza granicę codziennie lub co tydzień. Aby ułatwić ludziom znalezienie pracy w sąsiednim kraju Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych zapewni wsparcie regionom pragnącym pogłębić wzajemną współpracę. Za jego pośrednictwem będzie można uzyskać porady na temat wzajemnego uznawania kwalifikacji, wspólnych programów studiów lub usług w zakresie coachingu dla przedsiębiorców.

W ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych gromadzone będą na poziomie centralnym informacje o dobrych praktykach w dziedzinie transgranicznych usług w zakresie pośrednictwa pracy. Przykładem może być wspólna sieć utworzona przez jeden z hiszpańskich regionów – Galicję – oraz północny region Portugali i wspierana przez unijny portal mobilności zawodowej EURES.

Dzięki temu działania w ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych mogą przyczynić się do utworzenia przyszłego europejskiego organu ds. prawa pracy. W swoim Orędziu o stanie Unii 2017 przewodniczący Juncker zapowiedział powołanie takiego organu, aby zacieśnić współpracę między organami ds. rynku pracy na wszystkich poziomach i lepiej administrować w sytuacjach transgranicznych.

Lepszy dostęp do usług publicznych

Aby zwiększyć atrakcyjność regionów przygranicznych i ułatwić korzystanie z usług publicznych w sytuacjach transgranicznych, działania w ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych obejmą:

  • sporządzenie mapy istniejących transgranicznych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, takich jak np. strefy transgranicznej opieki zdrowotnej wzdłuż granicy francusko-belgijskiej.
  • zbadanie, jakich połączeń kolejowych brakuje wzdłuż granic wewnętrznych, aby usprawnić transgraniczny transport publiczny.

Prowadzenie działalności gospodarczej w sąsiednim kraju

Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych będzie stymulował dialog w kwestiach transgranicznych za pośrednictwem sieci internetowej.

Na odpowiedni wniosek eksperci z Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych zapewnią wsparcie, które umożliwi większe ujednolicenie przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej, wymianę dobrych praktyk z innych regionów przygranicznych oraz promowanie korzystania w większym stopniu z procedur online.

Oprócz utworzenia punktu koordynacyjnego Komisja wybierze do 20 projektów, które będą przykładami innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z przeszkodami transgranicznymi. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie projektów zostanie ogłoszone przed końcem 2017 r.

Co dalej?

Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych rozpocznie działalność od stycznia 2018 r.

W ramach prowadzonych obecnie dyskusji na temat przyszłości finansów UE, dobre praktyki zgromadzone za pomocą Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych zostaną wykorzystane w rozmowach na temat następnej generacji programów współpracy transgranicznej („Interreg”). Będą one skuteczniej eliminować bariery prawne i administracyjne oraz pomagać rozwijać dobrze funkcjonujące usługi publiczne.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce