Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Stop przemocy wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. W...

Stop przemocy wobec kobiet

Oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet

Przed zbliżającym się Międzynarodowym Dniem przeciw Przemocy wobec Kobiet potwierdzamy nasze zobowiązanie do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc wobec kobiet stanowi poważne łamanie praw człowieka, mimo to jest ona wciąż na całym świecie powszechnym zjawiskiem. Postrzeganie nękania i przemocy wobec kobiet jako normalnego i akceptowanego zjawiska jest nie do zaakceptowania i musi odejść w niepamięć. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby protestować, otwarcie odrzucać akty przemocy lub molestowania, a także bronić ofiar.

Przemoc wobec kobiet ma miejsce wszędzie: w domu, w pracy, w szkołach i na uniwersytetach, na ulicy, w transporcie publicznym i w internecie. Wszystkie kobiety są zagrożone przemocą, a to wpływa negatywnie na ich ogólne samopoczucie i uniemożliwia im pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Około połowa kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła molestowania w formie werbalnej, fizycznej lub przez internet. Według danych Eurostatu 80 proc. ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety.

Co roku około 12 mln dziewcząt poniżej 18 roku życia jest na świecie wydawanych za mąż – jedna co 2 sekundy. Wydane za mąż dziewczęta często szybko zachodzą w ciążę, przedwcześnie kończą naukę w szkole i są bardziej zagrożone przemocą domową niż kobiety, które zawarły związek małżeński jako osoba dorosła. W chwili obecnej co najmniej 200 mln kobiet i dziewcząt poddanych zostało okaleczeniu narządów płciowych, praktykowanemu nadal w około 30 krajach. Kobiety są w kontekście migracji szczególnie podatne na zagrożenia i bardziej narażone na niegodziwe traktowanie lub przemoc.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt stanowi kluczowy element Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Jest to pierwszy krok na drodze do zapewnienia na świecie pokoju i bezpieczeństwa, a także warunek wstępny propagowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka, równouprawnienia płci, demokracji i wzrostu gospodarczego.

Unia Europejska podjęła istotne działania w celu zagwarantowania, że przemocy wobec dziewcząt i kobiet raz na zawsze położony zostanie kres. Nasze działania przynoszą efekty. Sytuacja zaczęła się zmieniać.

W ciągu ostatnich dwóch lat wsparliśmy ponad 1,5 mln dziewcząt i kobiet, świadcząc usługi ochrony i opieki w związku z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. 3000 społeczności, reprezentujących 8,5 mln osób, ogłosiło publicznie, że porzuca tę praktykę. W kwestii małżeństw dzieci UE dotarła do ponad 1,6 mln osób poprzez inicjatywy mające na celu zmianę postaw i praktyk w zakresie praw dziewcząt.

Globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań, które mogą być najlepiej opracowywane, a następnie realizowane w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi i przy zachowaniu skutecznego multilateralizmu. W grudniu ubiegłego roku, działając wspólnie z OECD, Rada Europy i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet uzgodniły globalne działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. Intensyfikujemy naszą współpracę i zwróciliśmy się do światowych przywódców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego o przyłączenie się do wzmożonych wysiłków podejmowanych na rzecz walki z przemocą wobec kobiet.

W partnerstwie z Organizacją Narodów Zjednoczonych zainicjowaliśmy globalną, wieloletnią inicjatywę o nazwie Spotlight, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dzięki bezprecedensowej inwestycji początkowej w wysokości 500 mln euro chronimy i oddajemy głos tym kobietom i dziewczętom, które przez swoje społeczeństwa zmuszane były do milczenia, a teraz chcą zabrać głos. Przewodzimy również globalnej inicjatywie „Wezwanie do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych. Inicjatywa ta zrzesza prawie 80 podmiotów udzielających pomocy, które współpracują, aby zwiększyć odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Pracujemy również nad sfinalizowaniem przystąpienia UE do podpisanej w Stambule konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i molestowania kobiet, która zapewnia ofiarom prawo do ochrony i wsparcia.

Musimy wreszcie położyć kres przemocy ze względu na płeć. Unia Europejska będzie nadal niestrudzenie działać na rzecz osiągnięcia tego celu. Życie wolne od przemocy jest niezbywalnym podstawowym prawem: pozbawienie wolności kobiet i dziewcząt oznacza pozbawienie świata wolności.

Kontekst

Fakt, że kobiety i dziewczęta padają ofiarą przemocy, jest również przeszkodą na drodze do równości płci, wzmocnienia pozycji, praw i ogólnego rozwoju kobiet i dziewcząt, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Komisja Europejska prowadzi obecnie kampanię – NON.NO.NEIN. Powiedz NIE! Stop przemocy wobec kobiet od 2016 r. do końca 2018 r., udostępniając środki w wysokości 15 mln euro państwom członkowskim, samorządom lokalnym, odpowiednim grupom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, aby umożliwić im zintensyfikowanie działań i kampanii na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. W celu podsumowania roku wspomnianych ukierunkowanych działań Komisja Europejska organizuje konferencję wysokiego szczebla dla przedstawicieli państw członkowskich i organizacji międzynarodowych oraz podmiotów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. w Brukseli.

Podjęta wspólnie z ONZ inicjatywa Spotlight stanowi odpowiedź na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W dniach 27–28 listopada Komisja Europejska i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet zorganizują w Skopje regionalne forum propagujące na Bałkanach Zachodnich i w Turcji wdrażanie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i konwencji stambulskiej. Komisja Europejska zrealizowała skierowaną do Afryki i Bliskiego Wschodu regionalną kampanię na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Inicjatywa ta jest powiązana z trzyletnią umową o dotację w wysokości 3,24 mln euro i rozpocznie się wiosną 2019 r., wspierając działania podnoszące świadomość i edukację.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce