Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 października 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

SELFIE dla uczniów i nauczycieli

Mija rok od uruchomienia SELFIE, bezpłatnego narzędzia Komisji Europejskiej dostępnego w internecie, które pomaga szkołom ocenić i udoskonalić sposoby wykorzystywania technologii na potrzeby nauczania i uczenia się. Do tej pory z SELFIE skorzystało...

SELFIE dla uczniów i nauczycieli

Komentując pierwszą rocznicę uruchomienia tego narzędzia, Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, powiedział: - Cieszę się, że narzędzie SELFIE jest wykorzystywane przez tyle różnych szkół, pomagając nauczycielom i uczniom w rozmowach na temat możliwie najlepszego wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się oraz w doskonaleniu ich cyfrowych umiejętności. Szkoły jako takie są organizacjami uczącymi się. Dzięki SELFIE mogą same ustalić, w którym punkcie cyfrowej podróży się znajdują i jaki powinien być ich kurs w przyszłości.

SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) jest stale udoskonalane dzięki testowaniu przez użytkowników i dzięki informacjom zwrotnym pochodzącym od szkół. Nowe funkcje obejmują przewodnik wideo dla szkół dotyczący tworzenia i personalizacji narzędzia oraz możliwości porównywania wyników z poprzednich ćwiczeń SELFIE przeprowadzonych w danej szkole. Komisja Europejska podejmuje również kroki na rzecz poszerzania wiedzy o narzędziu oraz jego większego wykorzystania, na przykład za pośrednictwem eTwinning, największej na świecie platformy dla nauczycieli, oraz Europejskiego Tygodnia Kodowania. W 2020 r. opracowane zostaną dalsze materiały pomocnicze i szkoleniowe, w tym masowy, otwarty kurs internetowy dla szkół na temat SELFIE oraz sposobów wykorzystania tego narzędzia przez nauczycieli na potrzeby udoskonalania nauczania i uczenia się z pomoc technologii cyfrowych. W styczniu 2020 r. uruchomiona zostanie ponadto wersja SELFIE na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego w miejscu pracy.

Relacje osób korzystających z SELFIE

Od wielu lat korzystamy z technologii cyfrowych, ale nie przeprowadziliśmy odpowiedniej oceny tego, jak nam się to udaje, jakie są nasze słabe strony oraz jakie są opinie uczniów o stosowaniu tej technologii w naszej szkole. Dzięki SELFIE wiemy, że możemy udoskonalać ochronę danych, bezpieczniej korzystać z internetu i z sieci społecznościowych. Musimy też zwiększyć zaufanie nauczycieli, oferując szkolenia i wsparcie w stosowaniu tej technologii. Dyrektor szkoły, Hiszpania.

SELFIE ułatwiło nam osiągnięcie porozumienia, ponieważ skłoniło nas do prowadzenia szczegółowych dyskusji na temat cyfrowego uczenia się. Nasze podejście do cyfrowego uczenia się jest takie, że staje się ono niemal niewidzialnym aspektem szkoły. Technologia jest tam, gdzie dzieci jej najbardziej potrzebują i tam, gdzie ma przyczynić się do poprawy efektów nauczania poszczególnych dzieci. Dyrektor szkoły, Irlandia.

Uczniowie są bardziej zadowoleni, ponieważ poprawiła się jakość zajęć komputerowych – jest to efekt zmian, jakie miały miejsce po otrzymaniu przez nas sprawozdania SELFIE. Nauczyciel, Grecja

Mamy teraz jaśniejsze cele i pracujemy tak, aby uwzględnić różne stanowiska, które przekazano nam za pośrednictwem szkolnego sprawozdania z SELFIE. Nauczyciel, Włochy

Kontekst

SELFIE jest finansowane w ramach programu Erasmus+ i obejmuje całą społeczność szkolną – nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów, pozwalając przemyśleć serię pytań i twierdzeń dotyczących wykorzystania technologii w sześciu obszarach, w tym w obszarze umiejętności cyfrowych uczniów, zawodowego rozwoju nauczycieli, infrastruktury i zarządzania. Uczestnictwo jest dobrowolne. Każda szkoła może formułować pytania tak, aby odpowiadały jej potrzebom, wybierając z grupy twierdzeń fakultatywnych, a także dodawać swoje własne pytania. Po otrzymaniu odpowiedzi od uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej, dana szkoła otrzymuje sprawozdanie zawierające konkretne dane oraz spostrzeżenia. Ustalenia te mogą pomóc danej szkole w ustaleniu, co funkcjonuje sprawnie, a co mniej sprawnie, a ponadto w określeniu obszarów, w których potrzebne są działania (np. czy nauczyciele są zadowoleni ze szkoleń, które otrzymują; jakie elementy infrastruktury uczniowie chcieliby ulepszyć; czy szkoła ma wizję dotyczącą stosowania technologii, a jeśli tak – czy została ona podana do wiadomości pracowników i uczniów).

Wszystkie odpowiedzi w sprawozdaniu SELFIE są anonimowe, nie gromadzi się żadnych danych osobowych. Dane nie są wykorzystywane na potrzeby tworzenia rankingu szkół czy systemów edukacji.

SELFIE zostało opracowane przez Komisję wraz z zespołem ekspertów ds. edukacji z całej Europy i jest dostępne w 31 językach (24 językach urzędowych UE oraz w językach albańskim, gruzińskim, macedońskim, serbskim, czarnogórskim, rosyjskim i tureckim). Może być ono stosowane w szkołach podstawowych, średnich i w szkołach zawodowych.

SELFIE jest jedną z 11 inicjatyw przewidzianych w planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, przyjętym przez Komisję w styczniu 2018 r. Jej zakończenie przewidziano na koniec 2020 r. Plan działania ma na celu rozwój umiejętności cyfrowych w Europie oraz wsparcie innowacyjnego stosowania technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu. Jest to jedna z szeregu inicjatyw Komisji, która stanowi podstawę europejskiego obszaru edukacji.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 października 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce