Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Równości można pomóc

Musimy zapewnić niezależność krajowych organów ds. równości, wyposażając je w odpowiednie zasoby – mówi komisarz Věra Jourová. Komisja Europejska przygotowała zestaw zaleceń dla państw członkowskich, dzięki którym ich organy ds. równości w bardziej...

Věra Jourová

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Równość jest jedną z podstawowych wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska, ale mimo tego nie jest ona zapewniona. Potrzebujemy dobrego prawa oraz silnych i niezależnych organów ds. równości, które będą chronić naszych podstawowych zasad i wartości w taki sposób, aby krzywdy, których doświadczają ofiary dyskryminacji, zostały naprawione.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová, dodała: - W UE nie ma miejsca na dyskryminację. Ofiary lub świadkowie dyskryminacji powinni wiedzieć do kogo się zwrócić, a organy ds. równości są gotowe, aby pomóc im w takich sytuacjach. Musimy zapewnić niezależność krajowych organów ds. równości, wyposażając je w odpowiednie zasoby. Organy te odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wszystkim obywatelom równych praw i równych szans.

Organy ds. równości są niezależnymi organizacjami wspierającymi ofiary dyskryminacji, monitorującymi i zgłaszającymi kwestie związane z dyskryminacją oraz promującymi równość w całej UE. Państwa członkowskie powinny zapewnić ich niezależność oraz środki niezbędne do walki z dyskryminacją ze wszystkich możliwych względów takich jak płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna. Powinny one zapewnić również podnoszenie świadomości na temat roli krajowych organów ds. równości oraz tego, w jaki sposób obywatele mogą skorzystać z pomocy tych organów oraz z przysługujących im praw w przypadku dyskryminacji.

Komisja proponuje następujące środki:

  • większa niezależność: państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność organów ds. równości, dzięki odpowiedniej strukturze administracyjnej, przydziałowi środków budżetowych, procedurze powoływania i odwoływania pracowników oraz zapobieganiu konfliktowi interesów, a także umożliwić organom ds. równości zbieranie dowodów i informacji;
  • pomoc prawna: państwa członkowskie powinny zezwolić organom ds. równości na rozpatrywanie indywidualnych lub zbiorowych skarg, zapewnianie ofiarom pomocy prawnej oraz reprezentowanie ofiar lub organizacji w sądzie;
  • odpowiednie zasoby i personel: państwa członkowskie powinny zapewnić organom ds. równości niezbędne zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, a także infrastrukturę;
  • efektywniejsza koordynacja i współpraca: państwa członkowskie powinny stworzyć warunki niezbędne do prawidłowej komunikacji między organami ds. równości w państwach członkowskich w obrębie UE i na świecie.

Kolejne działania

Zachęca się państwa członkowskie do zawarcia informacji o działaniach następczych wynikających z omawianego zalecenia w ich obowiązkowym sprawozdaniu na temat dyrektyw w sprawie równouprawnienia płci.

Przebieg procedury

Grupa dyrektyw znana pod nazwą „dyrektyw w sprawie równouprawnienia płci” (wymienionych w omawianym zaleceniu) nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek posiadania co najmniej jednej organizacji – organu ds. równości – ustanowionej celem analizy i monitorowania dyskryminacji oraz promocji i ochrony równego traktowania wszystkich mieszkających w danym państwie osób.

Po rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2015 r. w sprawie standardów dotyczących organów ds. równości Komisja przyjęła w 2016 r. komunikat „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu”, w którym Komisja zobowiązała się do pomocy państwom członkowskim w zapewnieniu poszczególnym osobom i grupom doświadczającym dyskryminacji ochrony ze strony UE oraz wiedzy o ich własnych prawach. Najlepszym sposobem na efektywne wdrożenie i wzmocnienie tych unijnych przepisów jest korzystanie z pomocy niezależnych organów ds. równości.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej stanowią, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub rasowe, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce