Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 grudnia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Roboty z certyfikatem

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn gwarantuje, że zaawansowane maszyny, takie jak maszyny autonomiczne lub roboty współpracujące, będą mogły być bezpiecznie wprowadzane na unijny rynek.

Roboty z certyfikatem

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego maszyn. Zmienia ono obowiązującą dyrektywę w sprawie maszyn i dostosowuje przepisy w celu uwzględnienia nowych zagrożeń i wyzwań związanych z nowymi technologiami oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktów maszynowych.

Rozporządzenie obejmuje maszyny konsumenckie i maszyny przemysłowe, począwszy od ciężkich maszyn budowlanych, przez całe przemysłowe linie produkcyjne, po produkty o wysokim stopniu cyfryzacji, takie jak roboty lub produkcja drukarek 3D. Nowe przepisy zwiększą popularność maszyn nowej generacji wśród konsumentów, pobudzą innowacje i podniosą konkurencyjność sektora maszynowego na jednolitym rynku i na całym świecie.

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn:

  • Zagwarantuje, że maszyny będą bardziej bezpieczne i sprawi, że wzrośnie zaufanie użytkowników do nowych technologii. Producenci będą musieli zagwarantować, że produkty maszynowe będą w pełni zgodne z zasadniczymi wymogami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu. Sześć kategorii maszyn będzie podlegać obowiązkowej certyfikacji przez stronę trzecią, a nieulegająca dezaktualizacji procedura umożliwi aktualizację tej liczby. Przepisy wprowadzają nowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące maszyn autonomicznych, współpracy człowiek-maszyna oraz, po raz pierwszy w historii, bezpiecznego stosowania systemów sztucznej inteligencji w maszynach. Aby wykazać zgodność z wymogami prawnymi, producenci mogą nadal korzystać z zestawu norm zharmonizowanych, stale aktualizowanych w świetle postępu technicznego, ułatwiających innowacje i wzmacniających konkurencyjność sektora.
  • Zmniejszy obciążenia administracyjne i koszty ponoszone przez producentów. Przepisy wprowadzają uproszczenia administracyjne, takie jak możliwość stosowania cyfrowych formatów instrukcji obsługi. Dzięki temu sektor będzie mógł zaoszczędzić do 16,6 mld euro rocznie. Nowe przepisy idą również w kierunku dostosowania opłat za ocenę zgodności do potrzeb MŚP, które stanowią 98 proc. sektora maszynowego. Poza tym nowe przepisy zwiększają spójność z rozporządzeniami w sprawie sztucznej inteligencji i cyberodporności.
  • Zwiększy pewność prawa. Nowe rozporządzenie ustanawia jasne i proporcjonalne przepisy, które będą stosowane jednolicie w całej UE, oraz zwiększa pewność prawa z punktu widzenia producentów. Wyjaśniono w nim kwestie związane z zakresem, definicjami, zasadniczymi wymaganiami i procedurami oceny zgodności. W ostatecznym tekście doprecyzowano pojęcie istotnej zmiany w odniesieniu do produktów.
  • Ustanowi skuteczniejszy nadzór rynku. Nowe przepisy dostosowują zabezpieczenia przed niezgodnymi z wymaganiami produktami maszynowymi do zabezpieczeń stosowanych w szerszych ramach prawnych UE dotyczących produktów.

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn zagwarantuje, że zaawansowane maszyny, takie jak maszyny autonomiczne lub roboty współpracujące, będą mogły być bezpiecznie wprowadzane na unijny rynek. Oprócz tego rozporządzenie pobudzi innowacje i zapewni konkurencyjność produkcji maszyn, w której UE jest światowym liderem.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej - 15/12/2022

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn zwiększy zaufanie do technologii cyfrowych, między innymi do sztucznej inteligencji, współpracy człowiek-maszyna, maszyn połączonych i uczących się, a tym samym zwiększy ich wykorzystanie. Dzięki tym przepisom europejski przemysł maszynowy będzie mógł nadal wprowadzać innowacje, wyznaczać standardy i zwiększać swoją konkurencyjność. Dobrze rozwinięty sektor maszynowy odegra kluczową rolę w transformacji cyfrowej i ekologicznej europejskiego przemysłu.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 15/12/2022

Dalsze działania

Parlament Europejski i Rada będą teraz musiały oficjalnie przyjąć nowe rozporządzenie w sprawie maszyn. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego stosowanie rozpocznie się po upływie 42 miesięcy od daty wejścia w życie.

Kontekst

Maszyny są niezbędne w naszym codziennym życiu i potrzebne do tego, by europejski przemysł mógł dobrze funkcjonować, a obywatele UE mogli dostatnio żyć. Nowe technologie cyfrowe stwarzają jednak nowe wyzwania z punktu widzenia bezpieczeństwa produktów, między innymi dotyczące zapewnienia ich bezpiecznej łączności, autonomii, zależności od danych lub nieprzejrzystości.

Przemysł UE jest światowym liderem w produkcji maszyn. Roczne obroty sektora maszynowego wynoszą ponad 740 mld euro, co stanowi 9,4 proc. całkowitych obrotów unijnego przemysłu wytwórczego. Unijny sektor maszyn zatrudnia 2,8 mln osób, co stanowi 9,9 proc. wszystkich osób zatrudnionych w przemyśle wytwórczym, i obejmuje ponad 80 tys. przedsiębiorstw, czyli 4,1 proc. wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. UE stale odnotowuje dodatni bilans handlowy w tym sektorze, przy czym w 2019 r. eksport do państw trzecich wyniósł ponad 276 mld euro.

Od 1989 r. unijna dyrektywa w sprawie maszyn, która była kilkakrotnie zmieniana, promuje swobodny przepływ maszyn na jednolitym rynku i gwarantuje wysoki poziom ochrony pracownikom i obywatelom w UE. W ramach programu REFIT w 2018 r. stwierdzono jednak, że wiele obszarów wymaga poprawy i potrzebny jest przegląd. W 2020 r. Komisja opublikowała również sprawozdanie na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność, dołączone do białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji, w którym stwierdziła, że należy wyeliminować szereg luk w istniejących ramach prawnych.

W kwietniu 2021 r. Komisja przedstawiła nowe rozporządzenie w sprawie maszyn, które zmienia dyrektywę, w ramach większego pakietu dotyczącego sztucznej inteligencji. Obejmowało to również wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji), komunikat w sprawie wspierania europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji oraz przegląd skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce