Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Relokacje i przesiedlenia przyspieszają

KE przedstawiła sprawozdanie z postępów z wdrażania ustaleń zawartych w oświadczeniu UE-Turcja oraz w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń. Przyjęto także czwarte zalecenie, które uwzględnia postępy Grecji we wdrażaniu w pełni...

161208_ue_turcja.jpg

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: - Całościowe europejskie podejście do kwestii migracji daje dobre rezultaty. Widać to po stałym wdrażaniu oświadczenia UE-Turcja i ogromnym spadku liczby nielegalnych migrantów przybywających do Grecji. Świadczą o tym również postępy poczynione przez władze greckie, jeśli chodzi o usunięcie braków w krajowym systemie azylowym. Postępy te pozwoliły nam zalecić stopniowe wznowienie przekazywania do Grecji osób na podstawie rozporządzenia dublińskiego z dniem 15 marca 2017 r. Stanowi ono dodatkowy czynnik zniechęcający do podejmowania nielegalnego wjazdu i wtórnego przemieszczania się. Jest także ważnym krokiem do przywrócenia normalnie funkcjonującego systemu dublińskiego i systemu Schengen.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Wysiłki w zarządzaniu kryzysem uchodźczym, jakie w ostatnich miesiącach podejmują Włochy i Grecja, są ogromne. Dowodem tego jest fakt, że zamykamy dzisiaj postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom dotyczące pobierania odcisków palców i rejestrowania migrantów. Listopad był miesiącem, w którym przekazano rekordową liczbę osób, tj. ponad 1400. Państwa członkowskie muszą dalej zmierzać w tym kierunku, wzmagając jeszcze bardziej nieustające wysiłki. Naszym celem jest przeniesienie w przyszłym roku wszystkich osób znajdujących się we Włoszech i Grecji, które kwalifikują się do relokacji. Działania te - wraz z trwałym zmniejszeniem liczby migrantów z Turcji dzięki oświadczeniu UE-Turcja - są niezbędnymi elementami stopniowego powrotu do systemu dublińskiego w Grecji.

Stałe postępy w realizacji postanowień oświadczenia UE-Turcja

Mimo pojawiających się nieustannie problemów oświadczenie UE-Turcja jest realizowane i przynosi pozytywne skutki. W okresie sprawozdawczym liczba nielegalnych rejsów na Morzu Egejskim była znacznie niższa niż w okresie przed oświadczeniem UE-Turcja. Od marca liczba osób przybywających wynosi średnio 92 dziennie, w porównaniu do 10 000 na dzień w październiku ubiegłego roku. Kontynuowano operacje powrotowe: od czasu opublikowania trzeciego sprawozdania odesłano 170 osób, tym samym łączna liczba osób, które deportowano na mocy postanowień oświadczenia lub zawartego przez Grecję i Turcję dwustronnego protokołu o readmisji, wyniosła 1187. Pozostają jednak istotne braki, zwłaszcza jeśli chodzi o wciąż zbyt powolne tempo powrotów z Grecji do Turcji, co powodowało dodatkową presji na wyspy greckie. Sytuacja wymaga nie tylko uważnego monitorowania, ale, co ważniejsze, konieczne są dodatkowe działania, aby poprawić sytuację na wyspach greckich. Nieodzowne są zatem wystarczające zasoby do skutecznego rozpatrywania wniosków o azyl oraz pełna reakcja państw członkowskich na apele Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Aby zapewnić pełną realizację działań UE w ramach oświadczenia UE-Turcja oraz złagodzić presję na wyspy, Maarten Verwey, koordynator UE, opublikował dzisiaj wspólny plan działania opracowany z władzami greckimi.

Jeśli chodzi o realizację harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego, Turcja musi spełnić jeszcze siedem wymagań. Komisja zachęca Turcję do możliwie szybkiego spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Komisja wraz z Turcją kontynuowały dialog w celu znalezienia rozwiązań, w tym zmian legislacyjnych i proceduralnych niezbędnych do spełnienia wszystkich jeszcze niespełnionych kryteriów.

Komisja kontynuowała działania na rzecz szybszego udostępniania środków finansowych w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Do tej pory już przydzielono 2,2 mld euro z łącznej kwoty 3 mld euro przewidzianej na lata 2016–2017 na rzecz zaspokojenia najpilniejszych potrzeb uchodźców i społeczności przyjmujących uchodźców w Turcji. Zakontraktowane kwoty wzrosły do 1,3 mld euro. Komisja dokłada wszelkich starań, aby przyspieszyć wypłaty w ramach instrumentu, suma których wyniosła już do tej pory 677 mln euro.

Stopniowe wznowienie przekazywania osób do Grecji w ramach systemu dublińskiego

Komisja przyjęła dzisiaj czwarte zalecenie w sprawie wznowienia przekazywania osób do Grecji na podstawie rozporządzenia dublińskiego jako krok zmierzający do przywrócenia normalnego funkcjonowania zasad systemu dublińskiego. Komisja stwierdza, że Grecja poczyniła znaczące postępy w tworzeniu niezbędnych struktur instytucjonalnych i prawnych dla właściwego funkcjonowania systemu azylowego. Przy wznawianiu należy jednak uwzględnić fakt, że Grecja nadal boryka się jednak z silną presją migracyjną i brakami greckiego systemu azylowego, zwłaszcza w zakresie warunków przyjmowania, traktowania osób ubiegających się o azyl wymagających szczególnej troski oraz tempa rejestrowania, składania i analizowania wniosków o azyl.

Komisja zaleca zatem stopniowe wznowienie przekazywania osób do Grecji na podstawie zapewnienia ze strony władz greckich w odniesieniu do każdej osoby powracającej o ich przyjmowaniu w godnych warunkach. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia tego kraju, wznowienie przekazywania nie będzie stosowane z mocą wsteczną i będzie dotyczył będzie tylko osób ubiegających się o azyl, które przybyły nielegalnie do Grecji od dnia 15 marca 2017 r. lub za które Grecja odpowiada od dnia 15 marca 2017 r. na podstawie innych kryteriów dublińskich. Aby wspierać działania władz greckich, Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do pełnego dotrzymania zobowiązań w zakresie relokacji i oddelegowania do Grecji odpowiedniej liczby ekspertów ds. azylu.

Osoby ubiegające się o azyl powinny być przenoszone tylko wtedy, gdy władze greckie udzielą w każdym przypadku indywidualnego zapewnienia, że osoby te będą traktowani zgodnie z prawem UE. Na razie do Grecji nie będą przekazywane osoby ubiegająca się o azyl wymagające szczególnej troski, w tym małoletni bez opieki. Utworzony ma zostać zespół ekspertów EASO z państw członkowskich w celu wspierania współpracy między państwami członkowskimi oraz informowania, czy osoby przekazane z powrotem do Grecji są traktowane zgodnie z zapewnieniem udzielonym przez władze greckie. Komisja będzie sporządzać regularne sprawozdania z postępów w realizacji zalecenia oraz aktualizować, w razie potrzeby, zawarte w nim zalecenia.

Postępy w zakresie relokacji i przesiedleń

W listopadzie miało miejsce 1406 relokacji i jest to jak dotąd najwyższa liczba w skali miesiąca, co potwierdza trwałą pozytywną tendencję: liczba relokacji z Grecji stabilizuje się na poziomie około 1000 na miesiąc; znacznie wzrosła też liczba relokacji z Włoch. Do tej pory przeniesiono łącznie 8162 osób: 6212 z Grecji i 1950 z Włoch.

Komisja uważa, że przeniesienie wszystkich osób ubiegających się, które kwalifikują się do relokacji z Grecji i Włoch do innych państw członkowskich, powinno być możliwe do września 2017 r. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie powinny teraz dokonywać miesięcznie co najmniej 2000 relokacji z Grecji i 1000 z Włoch. Od kwietnia 2017 r. miesięczna liczba relokacji z Grecji powinna wynosić co najmniej 3000, a z Włoch - 1500.

Komisja ściśle współpracuje z władzami Grecji i Włoch oraz państwami członkowskimi w celu usunięcia przeszkód utrudniających szybsze relokacje. Komisja podjęła dzisiaj decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom i Grecji w odniesieniu do braku wdrożenia rozporządzenia Eurodac, gdyż wskaźnik pobierania odcisków palców obywateli państw trzecich zobowiązanych do złożenia odcisków palców, które wjechały na terytorium UE nielegalnie przez granice zewnętrzne, jest obecnie w obu państwach członkowskich bliski 100 proc.

Państwa członkowskie także zwiększyły swoje wysiłki w zakresie przesiedleń – do tej pory 13887 osobom zaoferowano możliwość legalnego i bezpiecznego wjazdu (mechanizm z lipca 2015 r. przewiduje taką możliwość dla 22504 osób). Od czasu poprzedniego sprawozdania przesiedlono rekordową w skali miesiąca liczbę 2035 osób głównie z terenów Turcji, Jordanu i Libanu. Z Turcji przesiedlono kolejnych 544 syryjskich uchodźców, w związku z czym całkowita liczba przesiedleń z Turcji na mocy oświadczenia UE–Turcja wynosi 2761 osób.

Dodatkowe informacje

Relokacja i przesiedlenia:

Sprawozdanie UE-Turcja

Zalecenie dublińskie:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce