Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy3 marca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 8 min

Raport KE: cyfrowa przepaść

Polska nie należy do unijnych liderów cyfryzacji – wynika z opublikowanego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy and Society Index, DESI). Przepaść dzieląca państwa najbardziej zaawansowane cyfrowo od państw mniej...

170303_digital.jpg

Komisja Europejska opublikowała wyniki przeprowadzonych w 2017 r. w ramach indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) badań. Narzędzie to przedstawia wyniki 28 państw członkowskich w wielu dziedzinach – od łączności i umiejętności cyfrowych po informatyzację przedsiębiorstw i usług publicznych.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Europa powoli osiąga coraz wyższy poziom cyfryzacji, jednak wiele państw powinno zwiększyć swoje wysiłki, a wszystkie państwa członkowskie powinny zwiększyć inwestycje, jeśli chcą w pełni korzystać z jednolitego rynku cyfrowego. Nie chcemy cyfrowej Europy dwóch prędkości. Powinniśmy działać razem, aby Unia Europejska stała się światowym liderem gospodarki cyfrowej.

Ogólnie rzecz biorąc UE poczyniła postępy i poprawiła wyniki w dziedzinie cyfryzacji o 3 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku[1], ale tempo postępów mogłoby być szybsze, a wyniki poszczególnych państw członkowskich bardzo różnią się między sobą (przepaść cyfrowa między wynikami państw z pierwszych i ostatnich pozycji wzrosła do 37 punktów procentowych, podczas gdy w DESI z 2014 r. wynosiła 36). W tym roku w DESI prowadzą Dania, Finlandia, Szwecja i Holandia, za nimi uplasowały się Luksemburg, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Estonia i Austria. Trzy najbardziej zaawansowane cyfrowo w UE państwa są również liderami na rynku światowym i wyprzedzają Koreę Południową, Japonię i Stany Zjednoczone. Państwami, które mogą pochwalić się największymi postępami w UE, są Słowacja i Słowenia. Kilka państw członkowskich, wśród nich Polska, Chorwacja, Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia, pomimo pewnej poprawy, nadal pozostaje w tyle pod względem rozwoju technologii cyfrowych w porównaniu do średniej UE. Profile poszczególnych państw są dostępne online.

Komisja przedstawiła już wszystkie główne inicjatywy tworzące jej strategię jednolitego rynku cyfrowego. Zachęca się Parlament Europejski i państwa członkowskie do jak najszybszego przyjmowania tych wniosków, tak aby Europa mogła w pełni wykorzystać potencjał rozwiązań cyfrowych.

Uwzględniając wyniki DESI, Komisja przedstawi w maju śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego w celu określenia, jakie dalsze działania lub akty legislacyjne mogą okazać się konieczne do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.

Z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) wynika, że:

Łączność uległa poprawie, ale jest wciąż niewystarczająca, aby sprostać przyszłym potrzebom.

 • 76 proc. europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu (co najmniej 30 Mb/s), a w niektórych z państw członkowskich znaczny odsetek tych gospodarstw dysponuje już dostępem do sieci zapewniających prędkości 100 Mb/s lub większe. Ponad 25 proc. gospodarstw domowych wykupiła abonamenty na szybkie połączenia szerokopasmowe.
 • Wzrasta liczba osób posiadających abonament na mobilne usługi szerokopasmowe: na 100 osób w roku 2013 jedynie 58 posiadało taki abonament, a w roku 2016 ich liczba wzrosła do 84.
 • Z usług mobilnych sieci 4G korzysta już 84 proc. ludności UE.

Jednak to wszystko nie wystarcza, aby rozwiązać problem rosnącego zapotrzebowania w zakresie szybkości, jakości i niezawodności przyszłych połączeń. Przepływ danych w internecie wzrasta o 20 proc. rocznie, a przepływ danych w sieciach internetu mobilnego wzrasta o ponad 40 proc. każdego roku. Parlament Europejski i Rada dyskutują obecnie nad wnioskiem Komisji w sprawie reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych i zachęt inwestycyjnych w sieci o wysokiej przepustowości, które mają umożliwić zaspokojenie rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności, a także nad celami strategicznymi dotyczącymi społeczeństwa gigabitowego do 2025 r. Państwa członkowskie powinny również podwoić wysiłki, aby zrealizować cele w dziedzinie zharmonizowanego przydziału zakresów częstotliwości, który obecnie obejmuje pasmo 700 MHz, tak aby od 2020 r. możliwe było powszechne stosowanie sieci nowej generacji (5G). Koordynacja zarządzania widmem w UE ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zasięgu bezprzewodowego i nowych usług transgranicznych. Ponadto gminy w całej Europie będą wkrótce mogły ubiegać się w ramach programu Komisji WiFi4EU o dofinansowanie na zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci WiFi w ich przestrzeni publicznej.

W UE mamy coraz więcej specjalistów od internetu, ale wciąż wiele osób nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych.

 • W UE mamy coraz więcej osób wykształconych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (19 absolwentów na 1000 osób w wieku od 20 do 30 lat).
 • Wśród ludności aktywnej zawodowo rośnie liczba specjalistów w dziedzinie ICT (3,5 proc. w 2015 r. w porównaniu do 3,2 proc. w 2012 r.).
 • Jednak prawie połowa Europejczyków (44 proc.) nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, takich jak korzystanie ze skrzynki e-mailowej czy edytora tekstu lub instalowanie nowych urządzeń.

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, uruchomiona w grudniu 2016 r. w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, w której współpracują państwa członkowskie, przedstawiciele sektora i partnerzy społeczni, ma za zadanie utworzenie dużej puli talentów cyfrowych oraz zapewnienie, by osoby indywidualne i ludność aktywna zawodowo w UE posiadały odpowiednie umiejętności cyfrowe.

Europejczycy coraz częściej korzystają z usług cyfrowych.

 • 79 proc. Europejczyków korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do 2016 r.
 • 78 proc. użytkowników internetu wykorzystuje go do pobierania i odtwarzania utworów muzycznych, filmów i zdjęć lub pobierania gier i grania w nie.
 • 70 proc. europejskich użytkowników internetu czyta wiadomości w serwisach online (w 2013 r. było to 64 proc.).
 • 63 proc. korzysta z sieci społecznościowych (w 2013 r. 57 proc.).
 • 66 proc. robi zakupy przez internet (w 2013 r. 61 proc.).
 • 59 proc. korzysta z bankowości internetowej (w 2013 r. 56 proc.).
 • 39 proc. dzwoni przez internet (w 2013 r. 33 proc.).

W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja dokłada starań, aby zwiększyć zaufanie do usług online. Nowe zasady unijne dotyczące ochrony danych wejdą w życie w maju 2018 r. Towarzyszyć im będą nowe przepisy dotyczące ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Komisja pracuje również nad transgranicznym udostępnieniem online większej ilości treści. Poczynając od 2018 r. mieszkańcy Europy podczas podróży w UE będą mogli korzystać ze swoich abonamentów w serwisach internetowych oferujących filmy, e-książki, gry lub muzykę. Komisja zaproponowała również przepisy ułatwiające nadawcom udostępnianie programów online w innych państwach członkowskich UE.

Przedsiębiorstwa osiągają coraz wyższy stopień cyfryzacji, a handel elektroniczny, choć powoli, ale wzrasta.

 • Europejskie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stosują technologie cyfrowe, wykorzystując np. oprogramowanie dla przedsiębiorstw w celu elektronicznej wymiany informacji (wzrost z 26 proc. w 2013 r. do 36 proc. w 2015 r.) lub przesyłania faktur elektronicznych (z 10 proc. w 2013 r. do 18 proc. w 2016 r.).
 • Nieznacznie wzrósł również handel elektroniczny prowadzony przez małe i średnie przedsiębiorstwa (z 14 proc. w 2013 r. do 17 proc. w 2016 r.). Jednak tylko mniej niż połowa tych przedsiębiorstw sprzedaje swoje produkty do innych państw członkowskich UE.

W 2016 r. Komisja zaproponowała nowe przepisy mające pobudzić rozwój handlu elektronicznego dzięki ograniczeniu blokowania geograficznego, obniżeniu kosztów i poprawie transgranicznego doręczania przesyłek oraz zwiększeniu zaufania klientów dzięki zwiększonej ochronie i lepszemu egzekwowaniu przepisów. Zaproponowała ona również uproszczenie procedur związanych z podatkiem od wartości dodanej dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym w UE. Przepisy te, po przyjęciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, ułatwią obywatelom i przedsiębiorstwom transgraniczne zakupy i sprzedaż.

Europejczycy częściej korzystają z usług publicznych za pośrednictwem internetu.

 • 34 proc. użytkowników internetu złożyło wnioski do administracji publicznej za pośrednictwem internetu, zamiast składać kopie papierowe (wzrost z 27 proc. w 2013 r.).

Organy publiczne oferują coraz więcej usług i o coraz wyższym stopniu zaawansowania w internecie, np. umożliwiając zgłaszanie tą drogą nowego miejsca zamieszkania, urodzenia dziecka lub innych ważnych zdarzeń. W ramach Europejskiego planu działań na rzecz administracji elektronicznej Komisja uruchomi jednolity portal cyfrowy, zapewniający łatwy dostęp internetowy do informacji o jednolitym rynku cyfrowym, oraz inicjatywę mającą na celu dalszą digitalizację prawa spółek i ładu korporacyjnego, a także przedstawi zaktualizowane europejskie ramy interoperacyjności.

Kontekst

DESI to zbiorczy indeks służący do pomiaru postępów państw członkowskich UE w dziedzinie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie. DESI ma ułatwić państwom członkowskim UE zidentyfikowanie priorytetowych obszarów wymagających inwestycji i działań w celu utworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego, co jest jednym z głównych priorytetów Komisji.

W oparciu o ustalenia DESI i jako uzupełnienie Europejskiego Semestru Komisja w sprawozdaniu o postępie cyfrowym przedstawi w maju 2017 r. pogłębioną analizę postępów czynionych przez UE i państwa członkowskie w rozwoju cyfrowym i określi dalsze potencjalne działania mające poprawić wyniki państw członkowskich w dziedzinie cyfryzacji na poziomie krajowym.

Dodatkowe informacje

[1] Dokonano przeliczenia DESI 2016 w odniesieniu do wszystkich państw w celu uwzględnienia ulepszeń metody. Wyniki poszczególnych państw i ich miejsca w klasyfikacji mogły zatem ulec zmianie od poprzedniej publikacji. Więcej informacji można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach oraz nocie dotyczącej metody obliczania DESI.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
3 marca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce