Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 lutego 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Raje podatkowe na cenzurowanym

Ministrowie finansów UE uaktualnili unijny wykaz jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy. Do wykazu dodano cztery kraje lub terytoria – Kajmany, Palau, Panamę i Seszele – ponieważ nie zastosowały się one w wyznaczonym terminie do wymaganych...

Paolo Gentiloni

Wymienione wyżej jurysdykcje podatkowe dołączyły do ośmiu innych (Samoa Amerykańskie, Fidżi, Guam, Samoa, Oman, Trynidad i Tobago, Vanuatu oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych), które już znajdują się w wykazie i nadal nie spełniają wymogów. Natomiast ponad połowa państw poddanych przeglądowi w związku z opracowaniem wykazu w 2019 r. została z niego usunięta, ponieważ obecnie spełniają one wszystkie standardy dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

Po aktualizacji Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, powiedział: - Unijny wykaz jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy przyczynia się do rzeczywistej poprawy przejrzystości podatkowej na świecie. Dotychczas zbadaliśmy systemy podatkowe w 95 krajach i większość z tych systemów jest obecnie zgodna z naszymi standardami dobrego zarządzania. Nasza praca przynosi efekty: wyeliminowano ponad 120 szkodliwych systemów podatkowych na całym świecie, a kilkadziesiąt państw zaczęło stosować standardy przejrzystości podatkowej. Nasi obywatele oczekują, że najzamożniejsze osoby i przedsiębiorstwa będą płacić należne podatki, a więc każda jurysdykcja, która umożliwia ich unikanie, musi liczyć się z konsekwencjami. Dzisiejsze decyzje pokazują, że UE naprawdę zależy, by do tego doprowadzić.

Zanim powstanie ostateczny unijny wykaz, przeprowadza się ocenę jurysdykcji pod kątem trzech głównych kryteriów: przejrzystości podatkowej, sprawiedliwego opodatkowania i rzeczywistej działalności gospodarczej. Jurysdykcje, które nie spełniają któregokolwiek z powyższych kryteriów, proszone są o zobowiązanie się do usunięcia niedociągnięć w określonym terminie.

Co dalej?

Przed kolejną aktualizacją unijnego wykazu, która nastąpi w październiku 2020 r., Komisja Europejska i państwa członkowskie będą kontynuować dialog z jurysdykcjami umieszczonymi w wykazie oraz z tymi, które wymieniono w załączniku II (jurysdykcje z zaległymi zobowiązaniami). Duże znaczenie przywiązuje się także do monitorowania państw już usuniętych z wykazu, tak by zapewnić stosowanie przez nie w praktyce dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Prace związane z opracowaniem unijnego wykazu to proces dynamiczny, który będziemy nadal rozwijać w najbliższych latach, aby dotrzymać kroku rozwojowi sytuacji na arenie międzynarodowej.

Kontekst

W pracach związanych z opracowaniem unijnego wykazu szczególną uwagę zwraca się na dialog i działania informacyjne. Komisja udziela państwom trzecim znacznego wsparcia, by pomóc im skuteczniej zwalczać nadużycia podatkowe, a także, w razie potrzeby, pomocy technicznej. Jest to niezmiernie ważne w przypadku krajów rozwijających się, gdyż nadużycia podatkowe i nielegalne przepływy finansowe dotykają je w nieproporcjonalnie wysokim stopniu. Z tego względu prace UE związane z opracowaniem wykazu przyczyniają się do osiągania zamierzeń określonych w ramach celów zrównoważonego rozwoju. Spośród 40 jurysdykcji ocenionych od czasu ostatniej większej aktualizacji unijnego wykazu w marcu 2019 r. prawie dwanaście spełniło wymogi i zostało usunięte z wykazu. Świadczy to o pozytywnych efektach, jakie mogą przynieść prace związane z opracowaniem unijnego wykazu.

Umieszczenie jakiejś jurysdykcji w wykazie ma konsekwencje nie tylko w postaci uszczerbku na reputacji. Wiąże się ono także z zastosowaniem wobec danej jurysdykcji środków ochronnych podejmowanych zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich. Na poziomie unijnym dotyczy to podziału środków unijnych. Na poziomie krajowym są to natomiast środki zaradcze, które państwa członkowskie powinny również stosować zgodnie z uzgodnionym skoordynowanym podejściem.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 lutego 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce