Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii

Unia Europejska i Stany Zjednoczone potwierdziły wolę ścisłej współpracy w kontekście globalnych wyzwań w sferze handlu i technologii, prowadzonej w duchu wspólnego zaangażowania na rzecz demokracji, wolności i praw człowieka.

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii

Na drugim posiedzeniu ministerialnym Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii (Trade and Technology Council, TTC), które odbyło się w Paryżu, obie strony podkreśliły centralną rolę, jaką Rada ta odgrywa dla odnowionego partnerstwa transatlantyckiego, o czym świadczy m.in. udział w koordynacji wspólnych działań podejmowanych przez UE i USA w obliczu rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

MargretheVestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej i współprzewodnicząca Rady, powiedziała: - Rosyjska inwazja na Ukrainę dodatkowo podkreśla wagę naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kluczowych kwestiach gospodarczych i technologicznych. Współpraca ta wykracza oczywiście poza naszą reakcję na wojnę. Wraz z naszymi transatlantyckimi partnerami możemy nakreślić pozytywną wizję dla naszych gospodarek i demokratycznego zarządzania internetem w oparciu o godność i integralność każdego człowieka. Działając wspólnie, możemy określić standardy przyszłej gospodarki. Gdy dwaj tak zdecydowani partnerzy łączą swoje siły, by przejąć wiodącą rolę, może to zmienić bieg rzeczy.

ValdisDombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu oraz współprzewodniczący Rady, stwierdził: -Niezmiernie się cieszę, że dzięki wzajemnemu zaufaniu na drugim posiedzeniu Rady udało się nam uzgodnić rozszerzenie współpracy z USA w celu sprostania nowym i wyłaniającym się globalnym wyzwaniom dla handlu. Będziemy ściśle współpracować na rzecz zabezpieczenia naszych łańcuchów dostaw i zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Będziemy opierać się na naszej bezprecedensowej transatlantyckiej koordynacji w zakresie kontroli eksportu do Rosji, tak aby jeszcze lepiej dostosować nasze podejście w tym krytycznym obszarze, a jednocześnie ożywić wymianę handlową z Ukrainą. Będziemy również współpracować na rzecz promowania ekologicznego handlu, np. poprzez zielone zamówienia publiczne.

ThierryBreton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodał: - Transatlantycka współpraca w zakresie łańcuchów dostaw i technologii cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla obrony naszych wspólnych interesów i wartości. Po tym, jak nasza współpraca ze Stanami zjednoczonymi w kwestii wąskich gardeł w łańcuchu dostaw składników szczepionek okazała się sukcesem, cieszę się ze wspólnych ambicji zwiększenia odporności łańcuchów dostaw w innych obszarach, od surowców po półprzewodniki. Posiedzenie w Paryżu stanowi dla Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii istotną okazję, by dialog transatlantycki zaczął przynosić konkretne rezultaty.

Główne wyniki drugiego posiedzenia ministerialnego Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii

Wsparcie dla Ukrainy

Współprzewodniczący Rady UE-USA ds. Handlu i Inwestycji jednoznacznie zobowiązali się do wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją zbrojną i uzgodnili konkretne środki, nad którymi będą kontynuowane prace w ramach Rady. Zobowiązali się również do współpracy z Ukrainą nad odbudową ukraińskiej gospodarki oraz do ułatwienia handlu i inwestycji.

Integralność informacji

Uzgodnili oni wzmocnienie współpracy na rzecz wspierania integralności informacji w sytuacjach kryzysowych, skoncentrowanej początkowo na wspólnych ramach analitycznych służących identyfikacji manipulowania informacjami przez Rosję i jej ingerencjami w informacje.

Dialog w kwestiach handlu i pracy

Współprzewodniczący uzgodnili ustanowienie trójstronnego dialogu w kwestiach handlu i pracy w celu wspólnego propagowania praw pracy uznanych na szczeblu międzynarodowym, w tym wyeliminowania pracy przymusowej i pracy dzieci.

Kontrole eksportu

Współpraca w ramach Rady odegrała zasadniczą rolę w szybkim i ujednoliconym wprowadzeniu kontroli eksportu zaawansowanych technologii, np. systemów kontroli przestrzeni powietrznej i cyberinwigilacji, w celu osłabienia zdolności Rosji do dalszego rozwijania swojego potencjału przemysłowego i militarnego. Obie strony zobowiązały się do rozwoju i wzmacniania tej ścisłej współpracy.

Bezpieczne łańcuchy dostaw

W obliczu nadal napiętej sytuacji w globalnych łańcuchach dostaw w wyniku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy obie strony zgodziły się co do tego, że ścisła współpraca na rzecz zwiększenia odporności łańcuchów dostaw nigdy nie była tak ważna. UE i USA uzgodniły na przykład opracowanie wspólnego mechanizmu wczesnego ostrzegania i monitorowania w zakresie łańcuchów dostaw półprzewodników, tak aby zwiększyć świadomość możliwych zakłóceń i stopień przygotowania na takie sytuacje, a także wymianę informacji w celu uniknięcia wyścigu o dotacje.

Specjalna grupa zadaniowa ds. publicznego finansowania bezpiecznych i odpornych infrastruktury cyfrowej w państwach trzecich ma również utorować drogę do wspólnego publicznego finansowania przez USA i UE projektów w zakresie technologii cyfrowych w państwach trzecich w oparciu o zbiór wspólnych, nadrzędnych zasad.

Normy techniczne

W obszarze wyłaniających się technologii UE i USA uzgodniły ustanowienie mechanizmu dotyczącego strategicznych informacji normalizacyjnych (Strategic Standardisation Information, SSI) w celu propagowania i obrony wspólnych interesów w kontekście międzynarodowych działań normalizacyjnych. Obie strony będą działać na rzecz wspierania rozwoju dostosowanych i interoperacyjnych norm technicznych w obszarach o wspólnym strategicznym interesie, takich jak sztuczna inteligencja, obróbka przyrostowa, recykling materiałów lub internet rzeczy.

Sztuczna inteligencja

Obie strony omówiły ponadto wdrożenie wspólnych zasad dotyczących sztucznej inteligencji i uzgodniły opracowanie wspólnego planu działania dotyczącego narzędzi oceny i pomiaru na potrzeby godnych zaufania systemów sztucznej inteligencji oraz zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie platformami

UE i USA potwierdziły również swoje poparcie dla otwartego, globalnego, interoperacyjnego, wiarygodnego i bezpiecznego internetu, zgodnie z deklaracją dotyczącą przyszłości internetu i Europejską deklaracją praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie. UE i USA uzgodniły również zacieśnienie współpracy w kwestiach kluczowych aspektów zarządzania platformami.

Dostęp MŚP do technologii

UE i USA opublikowały dzisiaj wspólny przewodnik z najlepszymi praktykami zawierający informacje na temat tego, w jaki sposób MŚP mogą zwiększyć swoje cyberbezpieczeństwo.

Aspekty handlu i technologii związane ze środowiskiem i klimatem

Promowanie zrównoważonego rozwoju jest jednym z nadrzędnych celów Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii. W tym duchu ministrowie uzgodnili podjęcie prac nad kwestiami dotyczącymi handlu oraz środowiska i klimatu, w tym nad wspieraniem lepszego zrozumienia roli, jaką handel może odegrać w ułatwianiu rozpowszechniania towarów i usług oferowanych przez ekoprzemysł, zacieśnienie współpracy w zakresie zielonych zamówień publicznych oraz prace nad wspólną metodyką obliczania śladu węglowego.

Bariery handlowe

Ministrowie uzgodnili wspólne prace nad rozwiązaniami, które przyczynią się do zwiększenia transatlantyckiego handlu i inwestycji, w tym dzięki zacieśnieniu współpracy w zakresie zamówień publicznych i oceny zgodności, a także wymianę informacji na temat potencjalnych nowych barier handlowych zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i z państwami trzecimi. Uzgodnili oni również koordynację wysiłków na rzecz rozwiązania problemów wynikających z polityk nierynkowych, przy jednoczesnym dążeniu do uniknięcia skutków ubocznych.

Kontekst

Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały utworzenie Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii na szczycie w Brukseli 15 czerwca 2021 r. Rada ta służy UE i USA jako forum do koordynowania podejścia w sprawie kluczowych kwestii handlowych i technologicznych oraz do pogłębienia transatlantyckiej współpracy w tych dziedzinach w oparciu o wspólne wartości demokratyczne. Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 29 września 2021 r. W następstwie tego posiedzenia powołano 10 grup roboczych w takich dziedzinach jak normy, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, kontrola eksportu i wyzwania dla globalnego handlu. Następne posiedzenie Rady ds. Handlu i Technologii ma odbyć się jeszcze w 2022 r. w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji

Poprzednie posiedzenia Rady i przydatne linki

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce