Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 października 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Program prac KE na 2024

Musimy sfinalizować ważne wnioski ustawodawcze przedstawione przez obecną Komisję, tak aby mogli z nich korzystać obywatele, przedsiębiorstwa i interesariusze – powiedział Maroš Šefčovič.

Program prac KE na 2024

Komisja Europejska przyjęła program prac na 2024 r., w którym kładzie duży nacisk na uproszczenie przepisów obowiązujących obywateli i przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej. Wywiązujemy się w ten sposób z zobowiązania przewodniczącej Ursuli von der Leyen do ograniczenia wymogów sprawozdawczych o 25 proc., zgodnie ze strategią na rzecz zwiększenia długoterminowej konkurencyjności UE, i wspomagamy MŚP.

W programie prac omówiono osiągnięcia ostatnich czterech lat, wskazano nowe propozycje Komisji na nadchodzące miesiące oraz przedstawiono ważne inicjatywy mające na celu ograniczenie biurokracji. Niektóre z tych inicjatyw zostały już przedstawione (15 wniosków i inicjatyw od marca 2023 r.), podczas gdy inne są prezentowane równolegle dzisiaj (26 wniosków dotyczących racjonalizacji), a jeszcze inne zostaną zaproponowane w późniejszym terminie. Opisano je w specjalnym załączniku wraz z zapowiedzianymi dziś analizami i ocenami adekwatności.

Ponieważ zrealizowano już ponad 90 proc. zobowiązań podjętych w wytycznych politycznych z 2019 r., a do wyborów europejskich w 2024 r. pozostało zaledwie kilka miesięcy, nowe inicjatywy przedstawione w programie prac ograniczają się do tych, które są nadal potrzebne do wypełnienia zobowiązań Komisji lub do sprostania pojawiającym się nowym wyzwaniom. Proponowane inicjatywy opierają się na orędziu o stanie Unii i liście intencyjnym przewodniczącej Ursuli von der Leyen z 2023 r.

Lepsze stanowienie prawa oraz zmniejszenie obciążeń i biurokracji

W strategii Komisji na rzecz długoterminowej konkurencyjności wskazano cel, jakim jest zmniejszenie o 25 proc. obciążeń związanych z wymogami sprawozdawczymi, bez podważania celów polityki w ramach odnośnych inicjatyw. Aby osiągnąć ten cel, Komisja dążyła do uproszczenia wymogów sprawozdawczych, na przykład poprzez reformę unijnego kodeksu celnego, która przyniesie przedsiębiorcom oszczędności kosztów rzędu 2 mld euro. Proponowana zmiana przepisów dotyczących badań statystycznych ma na celu zmniejszenie kosztów – w tym dla MŚP – o 450 mln euro.

W programie prac na 2024 r. przedstawiono dodatkowe wnioski upraszczające wymogi w wielu obszarach polityki, bez obniżania norm społecznych oraz norm bezpieczeństwa i ochrony konsumentów ani standardów środowiskowych lub gospodarczych. Planowane zmiany uproszczą wymogi sprawozdawcze, które mają ograniczone zastosowanie, na przykład poprzez skonsolidowanie nakładających się na siebie obowiązków, zmniejszenie liczby przedsiębiorstw podlegających wymogom i większą cyfryzację.

Przykłady wniosków upraszczających wymogi obejmują odroczenie terminu przyjęcia europejskich sektorowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) oraz zmiany zakresu stosowania dyrektywy o rachunkowości i rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych.

Postępy w realizacji celu polegającego na zmniejszeniu o 25 proc. obciążeń związanych z wymogami sprawozdawczymi będziemy przedstawiać w corocznych badaniach obciążenia, począwszy od edycji za 2023 r., która zostanie opublikowana w przyszłym roku.

W kontekście bezprecedensowych wyzwań geopolitycznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych zapewnienie konkurencyjności i bezpieczeństwa gospodarczego UE stanowi dla nas najwyższy priorytet. Taki jest cel naszych nowych inicjatyw politycznych na 2024 r. i osiągniemy go, równoważąc wymogi nakładane na przedsiębiorstwa i administracje poprzez ograniczenie biurokracji. Ursula von der Leyen, Przewodnicząca KE - 17/10/2023

Musimy sfinalizować pozostałe ważne wnioski ustawodawcze przedstawione przez obecną Komisję, tak aby mogli z nich korzystać obywatele, przedsiębiorstwa i interesariusze. Jesteśmy gotowi wspierać Parlament Europejski i Radę w wypracowaniu do końca kadencji porozumienia w sprawie naszych inicjatyw, które oczekują na przyjęcie. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania - 17/10/2023

Wywiązujemy się z zobowiązań

Komisja wypełniła ponad 90 proc. zobowiązań podjętych przez przewodniczącą von der Leyen w wytycznych politycznych z 2019 r. W 2024 r. konieczne będą dalsze wysiłki ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosków, które oczekują na przyjęcie, i umożliwić przez to europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie pełnych korzyści z działań UE w ramach polityki.

Komisja będzie kontynuować wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, naszego programu rozwoju, dbając o to, by transformacja ekologiczna była sprawiedliwa, inteligentna i sprzyjała włączeniu społecznemu. W tym celu Komisja będzie m.in. prowadzić dialog z obywatelami i sektorem przemysłowym oraz prace przygotowujące wsparcie w obliczu transformacji, m.in. poprzez Społeczny Fundusz Klimatyczny, skierowane do obywateli i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. Rozpoczniemy strategiczny dialog w sprawie przyszłości rolnictwa w UE. Aby w dalszym ciągu działać na rzecz Europy na miarę ery cyfrowej, Komisja przyjmie inicjatywy udostępniające nasze superkomputery start-upom działającym w sektorze sztucznej inteligencji i zaproponuje europejskie prawo kosmiczne.

Gospodarka UE wykazała się odpornością w obliczu szeregu bezprecedensowych kryzysów. W 2024 r. Komisja skoncentruje się na wyzwaniach związanych z niedoborem pracowników i kwalifikacji, edukacją, dialogiem społecznym, inflacją i ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej wojny napastniczej pozostanie jednym z naszych priorytetów w 2024 r., podobnie jak obopólnie korzystne partnerstwo UE i Afryki, unijny plan w zakresie sprawiedliwego handlu oraz rozwój zdolności obronnych państw członkowskich. Komisja zacieśni współpracę na rzecz walki z przemytem migrantów i podejmie działania związane z reformami przedakcesyjnymi i przeglądami polityki, aby określić potencjalne możliwości działania powiększonej Unii.

Co dalej?

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą i wspierać te instytucje, aby ułatwić im szybkie osiągnięcie porozumienia przed końcem kadencji obecnej Komisji.

Obok ogłoszonego dziś zaproszenia do zgłaszania uwag, które pozwoli zebrać informacje zwrotne od zainteresowanych stron dotyczące uciążliwych wymogów sprawozdawczych, przeprowadzone zostaną dodatkowe konsultacje z przedsiębiorstwami, w tym z siecią pełnomocników ds. MŚP, ekspertami z państw członkowskich i innymi interesariuszami w celu zidentyfikowania szczególnie problematycznych kwestii i obszarów wymagających priorytetowego traktowania.

Kontekst

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w nadchodzącym roku. W programie prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. Program prac Komisji na 2024 r. jest wynikiem ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i organami doradczymi UE.

Więcej informacji

 

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 października 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce