Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 lutego 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Prognoza gospodarcza 2020: nadal lekki wzrost

Wzrost polskiej gospodarki w tym i przyszłym roku powinien utrzymać się na poziomie 3,3 proc. PKB – przewiduje Komisja Europejska w prognozie gospodarczej z 2020 r. Gospodarka UE również będzie nadal rosnąć, choć w wolniejszym tempie. Wśród zagrożeń...

Prognoza gospodarcza 2020: nadal lekki wzrost

W prognozie przewiduje się, że wzrost produktu krajowego brutto (PKB) strefy euro utrzyma się w latach 2020–2021 na poziomie 1,2 proc.. Z kolei w całej UE tempo wzrostu najprawdopodobniej nieznacznie się zmniejszy – z poziomu 1,5 proc. w 2019 r. do 1,4 proc. w 2020 i 2021 r. Okres nieprzerwanego wzrostu, którym cieszy się obecnie strefa euro, jest najdłuższy od czasu wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 r.

Prognoza dla Polski

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: - Mimo trudnych realiów gospodarka europejska jest stabilna; postępuje tworzenie miejsc pracy i wzrost płac. Nie można jednak bagatelizować potencjalnych zagrożeń – coraz bardziej niestabilnej sytuacji geopolitycznej i niepewności w stosunkach handlowych. Państwa członkowskie powinny zatem wykorzystać sprzyjające warunki do przeprowadzenia reform strukturalnych w celu pobudzenia wzrostu i wydajności. Państwa o wysokim długu publicznym powinny również zwiększyć odporność swoich gospodarek poprzez prowadzenie ostrożnej polityki budżetowej.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, powiedział: - Prognozy dla gospodarki europejskiej zakładają stabilny, choć nieznaczny, wzrost w ciągu najbliższych dwóch lat. Będzie to oznaczać kontynuację i tak już najdłuższego okresu wzrostu od czasu wprowadzenia euro w 1999 r. Towarzyszy mu poprawa sytuacji w zakresie miejsc pracy. Powodem do optymizmu jest również zmniejszenie napięć handlowych i uniknięcie brexitu bez porozumienia. Wciąż jednak mamy do czynienia ze znaczną niepewnością w zakresie polityki, co niekorzystnie wpływa na przetwórstwo przemysłowe. Co do koronawirusa – jest zbyt wcześnie, aby ocenić zakres jego negatywnych skutków gospodarczych.

Wzrost pozostanie stabilny, a jego głównym komponentem będzie popyt wewnętrzny

Warunki zewnętrzne nadal są trudne. Niemniej jednak dzięki dalszemu tworzeniu miejsc pracy, solidnemu wzrostowi płac oraz korzystnej kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej gospodarka europejska powinna utrzymać umiarkowany wzrost. Będą mu nadal sprzyjać spożycie prywatne i inwestycje, zwłaszcza w sektorze budowlanym. W kilku państwach członkowskich najprawdopodobniej znacznie wzrośnie skala inwestycji publicznych, zwłaszcza w dziedzinie transportu i infrastruktury cyfrowej. Wraz ze wstępnymi oznakami stabilizacji w sektorze przetwórstwa przemysłowego oraz prawdopodobnym odbiciem się globalnych przepływów handlowych po dotychczasowym spadku powinno to umożliwić gospodarce europejskiej dalszy wzrost; czynniki te wydają się jednak niewystarczające do tego, aby wzrost znacząco przyspieszył.

Niewielka korekta w górę prognozy dotyczącej inflacji

Prognoza inflacji (mierzonej zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych) w strefie euro została podniesiona do 1,3 proc. w 2020 r. i 1,4 proc. w 2021 r., a więc o 0,1 punktu procentowego dla obu lat w porównaniu z prognozą gospodarczą z jesieni 2019 r. Korekta ta wynika z pojawiających się sygnałów, że wzrost płac zaczyna przekładać się na ceny, oraz z nieco wyższych prognoz cen ropy naftowej.

Również dla całej UE prognozy inflacji w 2020 r. podniesiono o 0,1 punktu procentowego do poziomu 1,5 proc.. Prognoza na 2021 r. pozostaje bez zmian – na poziomie 1,6 proc.

Ryzyka związane z prognozą

Mimo że pewne niekorzystne czynniki ustąpiły, pojawiły się nowe. W bilansie potencjalnych czynników pozytywnych i negatywnych przeważają te drugie.

„Pierwsza faza” porozumienia handlowego między USA a Chinami przyczyniła się do pewnego ograniczenia groźby niekorzystnego rozwoju sytuacji, ale wysoki stopień niepewności co do polityki handlowej USA uniemożliwia szerszą poprawę nastrojów gospodarczych. Niepokoje społeczne w Ameryce Łacińskiej mogą zniweczyć ożywienie gospodarcze w tym regionie. Rosnące napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie zwiększa ryzyko konfliktu w regionie.

Choć jasny jest już obraz stosunków handlowych UE z Wielką Brytanią do końca okresu przejściowego, to charakter przyszłego partnerstwa jest nadal bardzo niepewny. Nowym zagrożeniem jest epidemia koronawirusa „2019-nCoV”, wpływająca na zdrowie publiczne, działalność gospodarczą i handel, szczególnie w Chinach. Zakłada się, że epidemia osiągnie szczyt w pierwszym kwartale i jej globalne skutki będą stosunkowo ograniczone. W miarę jednak jej przedłużania się rosnąć będzie prawdopodobieństwo efektu domina w zakresie nastrojów gospodarczych i globalnych warunków finansowania. Zagrożenia związane ze zmianą klimatu, choć głównie długoterminowe, nie pozostają bez wpływu na sytuację krótkoterminową.

Korzystna dla europejskiej gospodarki może być natomiast bardziej ekspansywna polityka budżetowa, sprzyjająca wzrostowi gospodarczemu, a złagodzone warunki finansowania w niektórych państwach członkowskich strefy euro mogą przynieść jej pozytywne skutki uboczne.

Wielka Brytania: czysto techniczne założenie

Ponieważ przyszłe stosunki między UE a Wielką Brytanią są nadal niewiadomą, prognozy na 2021 r. opierają się na czysto technicznym założeniu utrzymania status quo w stosunkach handlowych. Założenie to przyjęto wyłącznie na potrzeby prognozy; nie odzwierciedla ono oczekiwań ani przewidywań co do wyniku negocjacji między UE a Wielką Brytanią w sprawie ich przyszłych stosunków.

Kontekst

Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 29 stycznia. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń dotyczących polityki publicznej poszczególnych państw, w niniejszej prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do 4 lutego włącznie. W prognozie zakłada się kontynuację strategii politycznych bez żadnych zmian, chyba że nowe strategie zostały zapowiedziane w wiarygodny sposób i dostatecznie szczegółowo opisane.

Komisja Europejska publikuje co roku dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią). Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB i inflacji na bieżący i kolejny rok dla wszystkich państw członkowskich, a także dane zbiorcze dla całej UE i dla strefy euro.

Kolejną prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej będzie prognoza z wiosny 2020 r., przewidziana do publikacji 7 maja 2020 r.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 lutego 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce