Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 lutego 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. - Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln...

Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Przewodniczący Jean-Claude Juncker po raz pierwszy ogłosił utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy we wrześniu 2017 r. Nowy unijny urząd będzie wspierać sprawiedliwą mobilność pracowników w UE, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie z możliwości oferowanych przez jednolity rynek, jednocześnie wspierając współpracę między organami krajowymi, między innymi w dziedzinie zapobiegania oszustwom i nadużyciom społecznym i ich zwalczania.

Przewodniczący Juncker tymi słowy przyjął wiadomość o osiągniętym porozumieniu: - Dzięki europejskiemu filarowi praw socjalnych w przyszłości Unii Europejskiej zakorzenił się solidny wymiar społeczny. Dziś stawiamy kolejny duży krok w kierunku realizacji naszego zobowiązania do kształtowania Europy o silniejszym wymiarze społecznym. Biorąc pod uwagę to, że obecnie 17 mln Europejczyków mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim UE, nadszedł czas, aby Europejski Urząd ds. Pracy wspierał naszych mobilnych obywateli, ułatwił pracę państwom członkowskim oraz zapewnił równość i zaufanie na jednolitym rynku. W ostatnich latach poczyniliśmy duże postępy w zakresie przyjmowania sprawiedliwszych zasad dotyczących mobilności pracowników. Nowy urząd pomoże nam wprowadzić je w życie w praktyce.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen dodała: - Zawsze twierdziłam, że potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników. Dzisiejsze porozumienie w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest ukoronowaniem tworzenia sprawiedliwego europejskiego rynku pracy. Ma ono za zadanie wesprzeć organy krajowe w walce z oszustwami i nadużyciami oraz pomóc obywatelom zwiększyć ich mobilność.

Porozumienie jest wynikiem bardzo konstruktywnych i szybkich negocjacji, co pokazuje, że Europa potrafi szybko podejmować decyzje i reagować na problemy. Pragnę podziękować sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego Jeroenowi Lenaersowi oraz prezydencji rumuńskiej działającej w imieniu Rady. Porozumienie to powinno zostać teraz szybko potwierdzone, aby Europejski Urząd ds. Pracy mógł zacząć działać jeszcze w tym roku i jak najszybciej osiągnąć pełną operacyjność. Jest to kluczowy krok na drodze ku bardziej społecznej i sprawiedliwej Europie.

Kolejne kroki

Porozumienie zostanie przedłożone Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rady (Coreper) do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu porozumienia przez stałych przedstawicieli państw członkowskich, zostanie ono poddane pod ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Kontekst

Przewodniczący Juncker po raz pierwszy zaproponował utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w Parlamencie Europejskim 13 września 2017 r.: Powinniśmy zadbać o to, aby wszystkie unijne przepisy dotyczące mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny przez nowy europejski organ ds. kontroli i egzekwowania prawa pracy. Absurdalne wydaje się, że istnieje Urząd Nadzoru Bankowego, który pilnuje przestrzegania standardów w bankowości, lecz nie ma wspólnego organu ds. pracy na jednolitym rynku.

Około 17 mln obywateli europejskich mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – dwa razy więcej niż dziesięć lat temu. UE opracowała pokaźny zbiór przepisów regulujących różne aspekty mobilności, w tym w zakresie delegowania pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego. Skuteczne egzekwowanie przepisów UE w państwach członkowskich wymaga jednak zorganizowanej współpracy i wymiany między właściwymi organami krajowymi, a także zasobów na prowadzenie wspólnych działań, takich jak organizowanie wspólnych kontroli lub szkolenie personelu krajowego w zakresie spraw transgranicznych.

Aby rozwiązać te problemy, Europejski Urząd ds. Pracy, którego utworzenie Komisja zaproponowała w marcu 2018 r., będzie realizował następujące zadania:

  • wspieranie państw członkowskich w dostarczaniu obywatelom i przedsiębiorstwom informacji oraz świadczeniu usług;
  • ułatwianie współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz wspieranie ich w drodze uzgodnionych i wspólnych inspekcji w celu zwalczania oszustw, nadużyć i pracy nierejestrowanej;
  • pełnienie roli mediatora między państwami członkowskimi w przypadku sporów.

Urząd ds. Pracy będzie odpowiedzialny za wspieranie sieci Europejskich Służb ds. Zatrudnienia (EURES), a także przejmie i wzmocni działania europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie pracy nierejestrowanej.

Jego działania będą dotyczyć przepisów w sprawie mobilności pracowników i delegowania pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz szczegółowych przepisów w sektorze transportu drogowego.

Nie zostaną utworzone żadne nowe kompetencje na poziomie UE, a państwa członkowskie będą nadal w pełni odpowiadać za egzekwowanie przepisów dotyczących pracy i ubezpieczeń społecznych. Wartość dodana Urzędu polega na tym, że ułatwi on współpracę między państwami członkowskimi, usprawni istniejące struktury i zapewni wsparcie operacyjne, aby zapewnić skuteczniejsze egzekwowanie przepisów z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i organów krajowych.

To usprawnienie przyniesie również korzyści finansowe, ponieważ racjonalizacja istniejących organów na szczeblu UE przyniesie oszczędności. Ponadto przy wsparciu ze strony Urzędu ds. Pracy państwa członkowskie będą mogły skuteczniej i w większym stopniu niż dotychczas odzyskiwać składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki zapewnieniu wsparcia technicznego i logistycznego Urząd zmniejszy obciążenia spoczywające na państwach członkowskich. W związku z tym oczekuje się, że korzyści finansowe zrekompensują znaczną część kosztów operacyjnych Urzędu, którego szacunkowy roczny budżet wyniesie około 50 mln EUR. Będzie on zatrudniał około 140 pracowników, w tym 60 ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie, również na stanowiskach krajowych urzędników łącznikowych.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 lutego 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce