Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 lipca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Pomost do zatrudnienia

- Proponujemy jasne i konkretne rozwiązania umożliwiające młodym ludziom uzyskanie szans zawodowych, na które zasługują – mówi wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Uwzględniając NextGenerationEU i przyszły budżet wspólnoty Komisja Europejska...

Pomost do zatrudnienia

Komisja Europejska podejmuje działania, aby dać młodym ludziom wszelkie możliwe szanse rozwijania ich pełnego potencjału, aby mogli uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu oraz w zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa uwypukliła problem, jakim dla młodych ludzi często jest niełatwy start na rynku pracy. Należy działać szybko. Nadszedł czas, aby zwrócić naszą uwagę na kolejne pokolenie.

Komisja wykorzystuje tę okazję, żeby zakorzenić zieloną i cyfrową transformację w fundamentach polityki UE dotyczącej młodzieży i zatrudnienia. Uwzględniając NextGenerationEU i przyszły budżet UE Komisja zaproponowała już znaczne możliwości finansowania ze strony UE w zakresie zatrudnienia ludzi młodych. Nadanie priorytetu tym inwestycjom należy obecnie do państw członkowskich. Na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych należy przeznaczyć co najmniej 22 mld euro.

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział: - Ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, byśmy pomagali kolejnemu pokoleniu Europejczyków znaleźć swoje miejsce na drabinie zawodowej i prosperować, zwłaszcza w czasach kryzysu. Proponujemy jasne i konkretne rozwiązania umożliwiające młodym ludziom uzyskanie szans zawodowych, na które zasługują. Przedstawione wnioski określają również, jakie środki finansowe UE są dostępne w celu wspierania państw członkowskich w zwiększaniu zatrudnienia ludzi młodych. Inwestując w dzisiejszą młodzież, będziemy pomagać w tworzeniu na przyszłość konkurencyjnego, odpornego i sprzyjającego integracji rynku pracy.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział: - Nadszedł czas na przeprowadzenie bardzo potrzebnych reform dotyczących środków wsparcia, które oferujemy młodym ludziom. Jesteśmy to winni milionom absolwentów i tym, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, aby zmobilizować wszelkie możliwe wsparcie. Nasza młodzież zasługuje na każdą szansę rozwinięcia swojego potencjału.

Program wspierania zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

Pakiet wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych opiera się na czterech filarach, które razem stanowią pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia:

  • UE stworzyła w 2013 r. gwarancję dla młodzieży i od tego czasu pomogła we wchodzeniu na rynek pracy około 24 milionom młodych ludzi. Wniosek Komisji w sprawie zalecenia Rady dotyczącego pomostu do zatrudnienia wzmacnia gwarancję dla młodzieży i podejmuje działania informacyjne skierowane do młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji w całej UE, obejmujące obecnie osoby w wieku 15–29 lat. Treść zalecenia zawiera zobowiązanie, że jeśli młodzi ludzie zarejestrują się w programie gwarancji dla młodzieży, w ciągu czterech miesięcy otrzymają ofertę zatrudnienia, kształcenia, przygotowania zawodowego lub szkolenia. Pomost do zatrudnienia będzie w większym stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu, tak aby można było uniknąć wszelkich form dyskryminacji, będzie oznaczał szersze kontakty z bardziej zagrożonymi grupami, takimi jak młodzież należąca do mniejszości rasowych i etnicznych, młodzież niepełnosprawna lub młodzi ludzie żyjący na niektórych obszarach wiejskich, oddalonych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Będzie on powiązany z potrzebami przedsiębiorstw, zapewniając zdobywanie wymaganych umiejętności – w szczególności tych dotyczących transformacji ekologicznej i cyfrowej – oraz krótkie kursy przygotowawcze; zapewni także dostosowane do potrzeb doradztwo, coaching i mentoring.
  • Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego ma na celu uczynienie systemów edukacji bardziej nowoczesnymi, atrakcyjnymi, elastycznymi i dostosowanymi do potrzeb gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Sprawniejsze i zorientowane na uczącą się osobę kształcenie i szkolenie zawodowe przygotuje młodych ludzi do ich pierwszych miejsc pracy i daje większej liczbie dorosłych możliwość doskonalenia lub zmiany ich kariery. Pomoże to podmiotom organizującym kształcenie i szkolenie zawodowe stać się ośrodkami zawodowej doskonałości, wspierając jednocześnie różnorodność i inkluzywność.
  • Nowy impuls dla przygotowania zawodowego przyniesie korzyści zarówno pracodawcom, jak i młodym ludziom, przygotowując dla wielu sektorów wykwalifikowanych pracowników. Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego przyczynił się do udostępnienia ponad 900 000 miejsc. W odnowionej postaci sojusz będzie promował krajowe koalicje, wspierał MŚP i wzmacniał zaangażowanie partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców). Celem jest obecnie utrzymanie oferty przyuczenia do zawodu, jako że kształcący się dziś praktykanci będą za parę lat wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.
  • Dodatkowe środki mające na celu wspieranie zatrudnienia osób młodych obejmują zachęty do podejmowania zatrudnienia i rozpoczynania działalności gospodarczej w perspektywie krótkoterminowej, a także, w perspektywie średnioterminowej budowanie zdolności, sieci młodych przedsiębiorców oraz międzybranżowe centra szkoleniowe.

Więcej informacji na temat każdego z tych środków można znaleźć w towarzyszącej analizie Q & A.

Komisja wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia w zakresie zatrudnienia ludzi młodych poprzez wykorzystanie znacznych środków finansowych dostępnych w ramach NextGenerationEU i przyszłego budżetu UE. UE może pomóc w finansowaniu:

  • dotacji na rozpoczęcie działalności oraz pożyczek dla młodych przedsiębiorców, programów mentorskich i inkubatorów przedsiębiorczości
  • premii dla MŚP zatrudniających praktykantów
  • szkoleń organizowanych w celu nabywania nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy
  • budowania potencjału publicznych służb zatrudnienia
  • szkoleń w zakresie zarządzania przebiegiem kariery zawodowej w ramach kształcenia formalnego
  • inwestycji w infrastrukturę i technologię pozwalających na cyfrowe uczenie się

Przebieg procedury

W następstwie światowego kryzysu finansowego w 2008 r. bezrobocie wśród ludzi młodych wzrosło z 16,0 proc. w 2008 r. do 24,4 proc. w 2013 r. Liczba ta spadła tuż przed wybuchem pandemii, osiągając rekordowo niski poziom 14,9 proc. Niemniej jednak bezrobocie wśród ludzi młodych zawsze utrzymywało się na poziomie ponad dwa razy wyższym od ogólnego bezrobocia. Najnowsze dane pokazują, że w kwietniu 2020 r. stopa bezrobocia ludzi młodych wynosiła w całej UE 15,4 proc. Wiele osób obawia się, że czeka nas jej nowy wzrost.

Państwa członkowskie mają dostęp do znacznych unijnych środków finansowych na wdrożenie zainicjowanych przez przedstawione dziś inicjatywy reform. Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie kluczowym zasobem finansowym UE wspierającym wdrażanie środków wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach planu odbudowy dla Europy, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz REACT-EU zapewnią dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Więcej informacji

Notatka prasowa dotycząca kształcenia i szkolenia zawodowego

Valdis Dombrovskis i Nicolas Schmit na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce