Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 marca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 9 min

Pomoc dla polskich firm zatwierdzona

Polski program o wartości 1,1 mld euro (5 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa zatwierdziła Komisja Europejska. Na pomoc mogą liczyć m.in. firmy z branży turystycznej, a także zajmujące się sprzedażą...

Pomoc dla polskich firm zatwierdzona

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, skomentowała: - Program o wartości 1,1 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie przedsiębiorstw w różnych sektorach, takich jak handel detaliczny, usługi turystyczne i rozrywkowe, dotkniętych pandemią koronawirusa. Program pomoże im w zaspokojeniu potrzeb w zakresie płynności i umożliwi kontynuację działalności. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE.

Środki wsparcia zgłoszone przez Polskę

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 1,1 mld euro (5 mld złotych), którego celem jest dalsze wspieranie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Program będzie miał zastosowanie do całego terytorium Polski i obejmuje cztery środki:

 • pierwszy środek, którego szacunkowy budżet wynosi 173 mln euro (777 mln złotych), będzie przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Pomoc będzie miała formę dopłat do wynagrodzeń pracowników o wartości 464 euro (2 tys. złotych) miesięcznie na pracownika przez okres maksymalnie 3 miesięcy;
 • drugi środek, którego szacunkowy budżet wyniesie 215 mln euro (964 mln złotych), będzie przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 928 euro (4 160 złotych) na beneficjenta, który odnotował spadek dochodu z działalności operacyjnej o co najmniej 40 proc. w porównaniu z okresem odniesienia ustalonym w programie;
 • trzeci środek, którego szacunkowy budżet wyniesie 300 mln euro (1,4 mld złotych), będzie przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw i drobnych przedsiębiorców, prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 1 116 euro (5 tys. złotych) na beneficjenta;
 • czwarty środek, którego szacunkowy budżet wyniesie 400 mln euro (1,9 mld złotych), będzie przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Pomoc będzie miała formę zwolnień z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od 1 grudnia 2020 r. lub 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w przypadku beneficjentów, którzy odnotowali spadek dochodu z działalności operacyjnej o co najmniej 40 proc. w porównaniu z okresem odniesienia ustalonym w programie.

Z wymienionych czterech środków skorzystać mogą także przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach podstawowej produkcji rolnej, rybołówstwa i akwakultury, pod warunkiem, że realizują one działania objęte środkami.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności wsparcie (i) nie przekroczy 225 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 270 tys. euro na przedsiębiorstwo działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 1,8 mln euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich innych sektorach zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi; oraz (ii) zostanie przyznane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Kontekst

Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy pomocy państwa, aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z pandemią COVID-19. W tymczasowych ramach pomocy państwa, zmienionych 3 kwietnia, 8 maja, 29 czerwca, 13 października 2020 r. oraz 28 stycznia 2021 r., przewidziano następujące rodzaje pomocy, której mogą udzielać państwa członkowskie:

 • Dotacje bezpośrednie, zastrzyki kapitału, selektywne korzyści podatkowe oraz zaliczki w wysokości do 225 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, do 270 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz do 1,8 mln euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich pozostałych sektorach; środki te pozwolą pokryć pilne potrzeby w zakresie płynności. Państwa członkowskie mogą również udzielać nieoprocentowanych pożyczek lub gwarancji na zabezpieczenie pożyczek pokrywających 100 proc. ryzyka, do wysokości nominalnej 1,8 mln euro na przedsiębiorstwo. Wyjątek stanowi sektor podstawowej produkcji rolnej oraz sektor rybołówstwa i akwakultury, w przypadku których zastosowanie mają limity w wysokości odpowiednio 225 tys. euro i 270 tys. euro na przedsiębiorstwo.
 • Gwarancje państwowe na zabezpieczenie pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorstwa, dzięki którym banki nadal będą udzielać pożyczek klientom, którzy ich potrzebują. Takie gwarancje państwowe mogą pokrywać do 90 proc. ryzyka związanego z pożyczkami, aby pomóc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu pilnych potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych.
 • Subsydiowane pożyczki ze środków publicznych dla przedsiębiorstw (dług uprzywilejowany i podporządkowany) z korzystnymi stopami oprocentowania. Pożyczki te mogą pomóc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu pilnych potrzeb kapitałowych i inwestycyjnych.
 • Gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki realnej, zapewniające uznanie takiego wsparcia za pomoc bezpośrednią dla klientów banków, a nie dla samych banków, oraz wytyczne dotyczące sposobu minimalizowania zakłócenia konkurencji między bankami.
 • Publiczne krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych w odniesieniu do wszystkich państw, bez potrzeby wykazywania przez zainteresowane państwo członkowskie, że dane państwo jest tymczasowo państwem o ryzyku niezbywalnym.
 • Wsparcie na badania i rozwój związane z koronawirusem, mające na celu zaradzenie obecnemu kryzysowi w obszarze zdrowia, przyznawane w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych. Można przyznawać dodatkowe wsparcie na projekty oparte na transgranicznej współpracy między państwami członkowskimi.
 • Wsparcie na budowę i rozbudowę placówek przeprowadzających testy, mające na celu opracowywanie i testowanie produktów (w tym szczepionek, respiratorów i odzieży ochronnej) użytecznych w walce z pandemią COVID-19, aż do pierwszego zastosowania przemysłowego. Wsparcie to może przyjąć formę dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji chroniących przed stratami. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dodatkowe wsparcie, jeśli ich inwestycje są współfinansowane przez większą liczbę państw członkowskich i gdy taka inwestycja zostanie ukończona w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia.
 • Wsparcie na wytwarzanie produktów istotnych z punktu widzenia walki z pandemią wywołaną przez koronawirusa w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji chroniących przed stratami. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dodatkowe wsparcie, jeśli ich inwestycje są współfinansowane przez większą liczbę państw członkowskich i gdy taka inwestycja zostanie ukończona w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia.
 • Ukierunkowane wsparcie w formie odroczenia płatności podatków lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które najbardziej odczuwają skutki pandemii.
 • Ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników dla tych przedsiębiorstw w sektorach lub regionach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, które w przeciwnym wypadku musiałyby dokonywać zwolnień.
 • Ukierunkowana pomoc w formie dokapitalizowania dla przedsiębiorstw niefinansowych, jeżeli nie jest dostępne żadne inne właściwe rozwiązanie. Wprowadzono zabezpieczenia zapobiegające nadmiernym zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku: warunki dotyczące konieczności, adekwatności i wielkości interwencji; warunki wejścia przez państwo w struktury kapitałowe przedsiębiorstw oraz wynagrodzenie; warunki dotyczące wyjścia państwa ze struktur kapitałowych przedsiębiorstw; warunki dotyczące sposobu zarządzania, w tym zakaz dywidend i pułapy wynagrodzeń dla kadry kierowniczej wyższego szczebla; zakaz subsydiowania skrośnego i zakaz nabywania oraz dodatkowe środki mające na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji; wymogi w zakresie przejrzystości i sprawozdawczości.
 • Wsparcie na rzecz niepokrytych kosztów stałych dla przedsiębiorstw, które w okresie kwalifikowalności odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wsparcie będzie polegać na partycypowaniu w kosztach stałych beneficjentów, które nie są pokrywane z osiąganych dochodów. Może ono wynieść maksymalnie 10 mln euro na przedsiębiorstwo.

Komisja umożliwi także państwom członkowskim do 31 grudnia 2022 r. przekształcenia instrumentów zwrotnych (np. gwarancji, pożyczek, zaliczek zwrotnych) przyznanych na podstawie tymczasowych ram w inne formy pomocy, takie jak dotacje bezpośrednie, o ile zostaną spełnione warunki określone w tymczasowych ramach.

Tymczasowe ramy pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim łączenie wszystkich środków wsparcia, z wyjątkiem pożyczek i gwarancji dotyczących tej samej pożyczki i przekraczających progi przewidziane w tymczasowych ramach. Pozwalają one ponadto państwom członkowskim na łączenie wszystkich środków wsparcia przyznanych na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa z istniejącymi możliwościami przyznawania przedsiębiorstwom pomocy de minimis – do wysokości 25 tys. euro na okres trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, do wysokości 30 tys. euro na okres trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz do wysokości 200 tys. euro na okres trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich innych sektorach. Jednocześnie państwa członkowskie muszą zobowiązać się, że będą unikać nienależnej kumulacji środków wsparcia dla tych samych przedsiębiorstw, by ograniczyć wsparcie do zaspokojenia ich rzeczywistych potrzeb.

Ponadto tymczasowe ramy pomocy państwa są uzupełnieniem wielu innych możliwości już udostępnionych państwom członkowskim na potrzeby łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych obecnej pandemii, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. 13 marca 2020 Komisja przyjęła komunikat w sprawie skoordynowanej reakcji gospodarczej na pandemię COVID-19, w którym przedstawiono te możliwości. Państwa członkowskie mogą na przykład wprowadzić, z korzyścią dla przedsiębiorstw, ogólnie obowiązujące zmiany (np. odroczenie podatków lub subsydiowanie skróconego czasu pracy we wszystkich sektorach), które nie wchodzą w zakres zasad pomocy państwa. Mogą również przyznawać przedsiębiorstwom rekompensaty za szkody poniesione bezpośrednio w wyniku pandemii koronawirusa.

Tymczasowe ramy pomocy państwa będą obowiązywać do końca grudnia 2021 r. W trosce o pewność prawa przed upływem tego terminu Komisja oceni, czy konieczne jest ich przedłużenie.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.61825 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym konkurencji.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram pomocy państwa i innych działań podjętych przez Komisję w odpowiedzi na skutki gospodarcze pandemii COVID-19 można znaleźć tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 marca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce