Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 marca 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Pomoc dla LG Chem zatwierdzona

Komisja Europejska zatwierdza polską pomoc w wysokości 95 mln euro na rozbudowę zakładu LG Chem produkującego baterie do pojazdów elektrycznych.

LG Chem

Komisja Europejska stwierdziła, że środek w wysokości 95 mln euro zastosowany przez Polskę na rzecz LG Chem Group („LG Chem”) jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Pomoc inwestycyjna zostanie przeznaczona na wsparcie rozbudowy zakładu w województwie dolnośląskim, zajmującego się produkcją baterii do pojazdów elektrycznych. Przyczyni się ona do rozwoju województwa dolnośląskiego, przy zachowaniu konkurencji.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: - Nasze szczegółowe postępowanie wyjaśniające potwierdziło, że wsparcie publiczne w wysokości 95 mln euro, którego Polska udzieliła na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu LG Chem w zakresie baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych, jest zgodne z zasadami pomocy państwa. Przyczyni się bowiem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego w regionie znajdującym się w niekorzystnym położeniu.

Polski środek pomocy

LG Chem Ltd. jest południowokoreańskim przedsiębiorstwem chemicznym, działającym w Polsce za pośrednictwem spółki zależnej – LG Energy Solution Wrocław. W 2017 r. LG Chem podjęło decyzję o zainwestowaniu ponad 1 mld euro w istniejący już zakład w województwie dolnośląskim (kwalifikującym się do pomocy regionalnej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), aby rozwinąć swoje zdolności produkcyjne w zakresie baterii litowo-jonowych oraz modułów i zestawów baterii do pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że corocznie nowy zakład wyprodukuje baterie dla ponad 295 000 pojazdów elektrycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

W lipcu 2019 r. Polska powiadomiła Komisję o planach wsparcia tej rozbudowy kwotą 95 mln euro. W sierpniu 2020 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy takie wsparcie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Komisja starała się w szczególności ustalić, czy:

  • środek wywołał „efekt zachęty”, tzn. czy na decyzji LG Chem o zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Polsce zaważyło bezpośrednio wsparcie publiczne ze strony polskich władz, czy też inwestycja zostałaby zrealizowana w tym regionie nawet przy braku takiego wsparcia;
  • wsparcie publiczne przyczyni się do rozwoju regionalnego oraz czy jest odpowiednie i proporcjonalne;
  • kwota pomocy przekroczyła maksymalną dopuszczalną intensywność dla tego projektu.

Ocena Komisji

W trakcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja przeanalizowała informacje zwrotne otrzymane od Polski, LG Chem i kilku zainteresowanych stron, w tym od innych przedsiębiorstw łańcucha wartości oraz od południowokoreańskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii.

W przeprowadzonym przez Komisję postępowaniu wyjaśniającym potwierdzono, że w 2017 r., decydując o tym, gdzie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, LG Chem miało do wyboru: (i) państwo trzecie spoza EOG oraz (ii) istniejący już zakład w Biskupicach Podgórnych (województwo dolnośląskie). Dochodzenie Komisji wykazało, że ze względu na subsydia oferowane przez państwo trzecie, to właśnie tam inwestycja byłaby bardziej opłacalna ekonomicznie. W związku z tym, bez wsparcia w wysokości 95 mln euro ze strony Polski, LG Chem zdecydowałoby się zainwestować poza EOG.

Potwierdzono również, że przekazana pomoc była ograniczona do minimum niezbędnego, by zachęcić LG Chem do realizacji inwestycji w Polsce. Nie przekroczyła bowiem kwoty niezbędnej, by wyrównać rentowność projektu w Polsce do jej poziomu w państwie trzecim. Komisja doszła także do wniosku, że pomoc inwestycyjna przyczyni się do tworzenia miejsc pracy oraz do rozwoju gospodarczego i podniesienia konkurencyjności województwa dolnośląskiego, znajdującego się w niekorzystnym położeniu.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że pozytywny wpływ projektu na rozwój regionalny wyraźnie przewyższa zakłócenie konkurencji, które mogłoby zostać spowodowane pomocą państwa.

Komisja zatwierdziła więc zastosowany środek jako zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Kontekst

Wytyczne dotyczące pomocy regionalnej na lata 2014–2020 stanowią, że aby środek pomocy został zatwierdzony przez Komisję, musi spełniać następujące warunki:

  • mieć rzeczywisty „efekt zachęty” – tzn. skutecznie skłonić beneficjenta do zainwestowania w konkretnym regionie;
  • być ograniczony do minimum niezbędnego, aby przyciągnąć inwestycję do regionu w niekorzystnym położeniu;
  • nie przynosić nadmiernie negatywnych skutków, np. stwarzając nadwyżkę mocy produkcyjnych na kurczącym się rynku;
  • nie przekraczać pułapu pomocy dla danego regionu;
  • nie być bezpośrednią przyczyną przeniesienia istniejącej lub zamkniętej działalności z innego miejsca w UE do zakładu objętego pomocą oraz
  • nie prowadzić do zamknięcia inwestycji w innym regionie UE, w którym poziom rozwoju gospodarczego jest taki sam lub niższy niż w regionie, w którym realizowana jest inwestycja objęta pomocą.

W następstwie oceny wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, przeprowadzonej w 2019 r., oraz szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat projektu zmian, Komisja przyjęła w kwietniu 2021 r. zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2022–2027, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Ponieważ jednak nie mają one zastosowania do pomocy przyznanej przed 1 stycznia 2022 r. (jak w przedmiotowej sprawie), niniejsza ocena została dokonana na podstawie wytycznych na lata 2014–2020.

Wersja decyzji nieopatrzona klauzulą poufności zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.53903 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 marca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce