Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 stycznia 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Polska: przepisy do aktualizacji

Ochrona obywateli przed hałasem, efektywność energetyczna, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się obcych gatunków roślin i zwierząt, zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – to niektóre dziedziny, w jakich Polska musi przyspieszyć...

Polska: przepisy do aktualizacji

Hałas: Komisja wzywa POLSKĘ doochrony swoich obywateli przed hałasem

Komisja wzywa Polskę do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu, (dyrektywa 2002/49/WE) w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem w UE. Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia planów działań dotyczących hałasu, których celem jest utrzymanie poziomów hałasu na dotychczasowym poziomie (jeżeli są zgodne z krajowymi wartościami granicznymi) lub, w przypadku przekroczenia tych wartości, dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r. Mimo poczynienia pewnych postępów władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do Polski uzasadnioną opinię, dając jej dwa miesiące na naprawę sytuacji – w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa 15 państw członkowskich do zastosowania się do przepisów UE

Komisja Europejska podjęła decyzje o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch, wzywając te państwa do dokonania prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – od produkcji po zużycie energii końcowej. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli nie podejmą one działań w ciągu tych dwóch miesięcy, Komisja może skierować do nich uzasadnione opinie w tej sprawie.

Różnorodność biologiczna: Komisja wzywa dziewięć państw członkowskich do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Komisja Europejska wzywa Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Polskę, Portugalię i Słowację do przyspieszenia wdrażania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (rozporządzenie nr 1143/2014). Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, które zadomowiły się na obszarach poza swoim naturalnym zasięgiem, rozprzestrzeniając się szybko i wypierając gatunki rodzime, co pociąga za sobą poważne skutki dla gospodarki i środowiska. Po wejściu w życie rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2015 r. państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające, a państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym Komisji. Wspomniane państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o swoich sankcjach lub o wykazach inwazyjnych gatunków obcych dla regionów najbardziej oddalonych. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do każdego z tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia, dając im dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Walka z praniem pieniędzy: Komisja wzywa 10 państw UE do pełnej transpozycji unijnych przepisów w dziedzinie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Niemiec, uzasadnionych decyzji do Belgii, Finlandii, Francji, Litwy i Portugalii oraz dodatkowych uzasadnionych opinii do Bułgarii, Cypru, Polski i Słowacji w związku z brakiem pełnej transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849) do prawa krajowego. Państwa te zadeklarowały wprawdzie zakończenie pełnej transpozycji, ale po ocenie zgłoszonych środków Komisja stwierdziła, że brakuje niektórych przepisów. Prawidłowa i terminowa transpozycja przepisów ma kluczowe znaczenie dla skutecznej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, jak pokazały niedawne skandale związane z praniem pieniędzy. Luki istniejące w tym zakresie w jednym państwie członkowskim mogą wywierać skutki również we wszystkich pozostałych krajach. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji przepisów tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 r. Belgia, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Litwa, Polska, Portugalia i Słowacja mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie stosownych działań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć kolejne kroki w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Podatki: Komisja wzywa POLSKĘ do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w celu zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, zgodnie z którymi odbiorcy świadczący na rzecz swoich klientów usługi odprawy celnej towarów akcyzowych (np. paliwa), są zobowiązani do płacenia podatku VAT nie tylko w odniesieniu do usług świadczonych przez samych odbiorców, ale również w odniesieniu do kwoty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nakładanych na paliwo. Dzieje się tak pomimo faktu, że nie dokonują oni wewnątrzunijnego nabycia paliwa w rozumieniu obowiązujących unijnych przepisów dotyczących VAT (dyrektywa VAT, dyrektywa Rady 2006/112). Może to także prowadzić do podwójnego opodatkowania, ponieważ klienci tych przedsiębiorstw są również zobowiązani do zapłaty podatku VAT za wewnątrzunijne nabycie tego paliwa. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, Komisja może skierować do władz polskich uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa 15 państw członkowskich do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i koncesji

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 15 państw członkowskich (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Włoch, Malty, Niderlandów, Polski, Rumunii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa) w związku z niezgodnością ich ustawodawstwa krajowego z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji nowych przepisów (dyrektywa 2014/24/UE, dyrektywa 2014/25/UE i dyrektywa 2014/23/UE) do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r. Przesłane dziś wezwania są wynikiem kontroli zgodności przeprowadzonej przez Komisję w celu sprawdzenia, czy przepisy krajowe przyjęte do celów transpozycji są zgodne z dyrektywami unijnymi. Taka sama ocena jest aktualnie prowadzona (lub zostanie przeprowadzona w przyszłości) w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich, które transpozycji dokonały ze znacznym opóźnieniem (zob. sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE). Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Usługi finansowe: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnego otwarcia swojego rynku dla pośredników kredytowych z UE

Komisja Europejska wzywa Polskę do wywiązania się z obowiązku stosowania wszystkich przepisów zawartych w unijnej dyrektywie o kredycie hipotecznym (dyrektywa 2014/17/UE). W szczególności Komisja domaga się, by Polska wprowadziła w życie przepisy umożliwiające pośrednikom kredytowym zarejestrowanym w innych państwach członkowskich oferowanie na polskim rynku pełnego zakresu usług. Dyrektywa ta służy zwiększeniu ochrony konsumentów w obszarze kredytów hipotecznych, jak również pobudzeniu konkurencji poprzez harmonizację i zaostrzenie wymogów dotyczących informacji udzielanych przed zawarciem umowy oraz dzięki otwarciu rynków krajowych dla zagranicznych pośredników kredytowych. Przeszkody, które napotykają ci pośrednicy, ograniczają konkurencję na rynku, a tym samym możliwość uzyskania przez konsumentów kredytów hipotecznych na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Po przesłaniu do właściwych władz pierwszej uzasadnionej opinii w grudniu 2016 r. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez władze krajowe zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kontekst

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Jednocześnie Komisja zamyka 87 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 stycznia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce