Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 grudnia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Polak odpowiedzialny za rolnictwo UE

Prawnik i polityk Janusz Wojciechowski będzie reprezentował Polskę w nowo wybranej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Podczas głosowania w Parlamencie 27 listopada 461 posłów zagłosowało za wyborem nowego składu kolegium...

Janusz Wojciechowski

Prezentując posłom do PE swój zespół oraz program nowej Komisji, przewodnicząca-elekt Ursula von der Leyen powiedziała: - Jesteśmy gotowi i, co najważniejsze, Europa jest gotowa. Moje przeslanie jest proste: zabierzmy się do pracy! (…) Jeśli wykonamy naszą pracę jak należy, w 2050 r. Europa będzie pierwszym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla kontynentem na świecie, będzie wiodącą siłą w sektorze cyfrowym, będzie gospodarką, która najlepiej potrafi znaleźć równowagę rynkiem a wymiarem społecznym... To zadanie nie jest łatwe, ale razem jesteśmy w stanie je wykonać .

Głosowanie plenarne zakończyło długi proces starannej analizy przez Parlament proponowanego zespołu komisarzy. Jego celem było zapewnienie organowi wykonawczemu UE legitymacji demokratycznej do działania w interesie Europejczyków.

W lipcu posłowie wybrali Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji . Następnie, od końca września do połowy listopada, komisje parlamentarne organizowały wysłuchania każdego z kandydatów oceniające ich zdolność do piastowania proponowanych stanowisk.

21 listopada przywódcy grup politycznych i przewodniczący Parlamentu David Sassoli zgodzili się, że proces sprawdzania kandydatów został zakończony i potwierdzili gotowość Parlamentu do ostatecznego głosowania nad pełnym składem Komisji na posiedzeniu plenarnym.

Nowa Komisja obejmie urząd 1 grudnia.

Polskę w KE będzie reprezentował Janusz Wojciechowski. Był on przez kilka kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadał w Komisji Rolnictwa. Potem był członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Teraz w KE Wojciechowski będzie odpowiedzialny za tekę „Rolnictwo”.

W liście proponującym Polakowi stanowisko komisarza ds. rolnictwa Ursula von der Leyen napisała m.in.:

Pragnę powierzyć Panu funkcję komisarza do spraw rolnictwa. Zapewnienie obywatelom przystępnej cenowo żywności, a rolnikom – odpowiedniego poziomu życia, jest jedną z podstawowych misji europejskich. Obecnie w całej Europie około 21 milionów ludzi pracuje w 11 milionach gospodarstw. Stanowią oni część tkanki społecznej naszych społeczności wiejskich i zapewniają Europejczykom bezpieczną, pożywną i przystępną cenowo żywność.

Nasz sektor rolny ma zarówno kluczowe znaczenie dla realizacji naszych zobowiązań w zakresie neutralności klimatycznej, jak i jest w wielkim stopniu narażony na skutki zmiany klimatu. Musimy wspierać go na obu tych frontach, aby zapewnić mu ciągłą konkurencyjność.

Nowoczesne i zrównoważone rolnictwo Pańskim zadaniem w ciągu najbliższych pięciu lat będzie zapewnienie, aby sektor rolny nadal wywiązywał się ze swoich stałych zobowiązań, a jednocześnie wspieranie go w dostosowywaniu się do zmian klimatu, demografii i technologii. Pragnę również, aby położył Pan szczególny nacisk na zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności. Będzie to stanowić ważną część Europejskiego Zielonego Ładu.

  • Liczę na Pana wsparcie na rzecz szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie nowoczesnej i uproszczonej wspólnej polityki rolnej na okres po roku 2020. Ostateczne porozumienie musi być ambitne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe oraz cele środowiskowe i klimatyczne. Powinno ono zawierać zachęty do wprowadzania technologii cyfrowych i sprawiać, aby sektor rolny mógł być nadal konkurencyjny, dawał godziwy dochód i wspierał młodych rolników.
  • Po zakończeniu negocjacji powinien Pan skoncentrować się na pełnym wdrożeniu nowej polityki. Będzie Pan ściśle współpracował z państwami członkowskimi nad ich planami strategicznymi, aby zapewnić zachowanie w nich równowagi między celami ogólnounijnymi a priorytetami krajowymi. Proszę zwracać szczególną uwagę na wartości odniesienia i wymagania dotyczące celów związanych ze środowiskiem i klimatem.
  • Pragnę, aby przyczyniał się Pan do realizacji nowej strategii „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności, badając, w jaki sposób sektor rolno-spożywczy może poprawić zrównoważony charakter produkcji żywności w całym łańcuchu żywnościowym, w tym poprzez produkcję ekologiczną.
  • W ramach naszego dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń powinien Pan dopilnować, aby rolnictwo i produkcja żywności przyczyniały się do realizacji naszych celów w zakresie klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej, zwłaszcza poprzez ograniczenie stosowania pestycydów, nawozów i chemikaliów w Europie i poza jej granicami.
  • Chciałabym również, aby zajął się Pan sposobami wzmocnienia systemu oznaczeń geograficznych. Jest on kluczowym elementem utrzymania wysokiej jakości żywności i przestrzegania norm żywnościowych oraz zagwarantowania, by nasze dziedzictwo kulturowe, gastronomiczne i lokalne było chronione i uznawane za autentyczne na całym świecie.
  • Opracuje Pan nową długoterminową wizję dla obszarów wiejskich, współpracując ściśle z wiceprzewodniczącą do spraw demokracji i demografii. Dopilnuje Pan, by potrzeby obszarów wiejskich zostały specjalnie uwzględnione w krajowych planach strategicznych w ramach nowej wspólnej polityki rolnej.
  • Jako reprezentant największego światowego importera i eksportera żywności powinien Pan propagować na całym świecie europejskie normy wysokiej jakości żywności.

Co do zasady będzie Pan pracować pod kierunkiem wiceprzewodniczącego wykonawczego do spraw Europejskiego Zielonego Ładu. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie wspierać Pana w Pana pracy.

Więcej informacji o zadaniach komisarza Janusza Wojciechowskiego.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 grudnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce