Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy3 lutego 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

„Paszpoty covidowe” do połowy 2023

Nie można przewidzieć dalszego przebiegu pandemii, ale można zapewnić obywatelom wspólnoty, aby dalej mogli korzystać z zaświadczeń, które działają i są wszędzie akceptowane.

„Paszpoty covidowe” do połowy 2023

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID o rok, tj. do 30 czerwca 2023 r. Wirus wywołujący COVID-19 jest nadal powszechny w Europie i nie można dziś przewidzieć, jakie będą skutki potencjalnego wzrostu zakażeń w drugiej połowie 2022 r. lub pojawienia się nowych wariantów. Dzięki przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia nadal będzie można korzystać z unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID w czasie podróży po UE, gdy państwa członkowskie utrzymają pewne środki w zakresie zdrowia publicznego. Komisja przyjęła wniosek w dniu dzisiejszym, aby Parlament Europejski i Rada mogły zakończyć procedurę ustawodawczą przed wygaśnięciem obecnego rozporządzenia.

Oprócz przedłużenia obowiązywania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID do czerwca 2023 r. Komisja proponuje także pewne zmiany przepisów:

  • Dodanie wysokiej jakości laboratoryjnych testów antygenowych do listy badań, które mogą być podstawą wydania zaświadczenia o wyniku testu. Poszerzy to zakres akceptowanych badań w okresie wysokiego zapotrzebowania na testy na COVID-19.
  • Zapewnienie, by w zaświadczeniach o szczepieniu poprawnie wykazywana była liczba dawek szczepionki podanych w którymkolwiek państwie UE, nie tylko w państwie wydającym zaświadczenie. Ma to rozwiązać praktyczne problemy z zaświadczeniami, w których liczba dawek szczepionki podawana jest niewłaściwie, w przypadku gdy dana osoba była szczepiona w różnych państwach członkowskich.
  • Wydawanie zaświadczeń uczestnikom badań klinicznych nad szczepionkami na COVID-19. Dzięki tej regulacji unijne cyfrowe zaświadczenia COVID wydawane uczestnikom badań będą uznawane przez inne państwa członkowskie. Ma to zachęcić do dalszego rozwoju badań nad szczepionkami na COVID-19.

Zastosowanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID do celów krajowych nadal pozostaje w gestii państw członkowskich. Unijne przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID nie nakazują ani nie zakazują wykorzystania tych dokumentów do celów niezwiązanych z podróżowaniem po UE (np. do uzyskania wstępu na imprezy lub do restauracji). Jeżeli jednak państwo członkowskie wprowadza system stosowania zaświadczeń COVID-19 do potrzeb krajowych, powinno również zapewnić pełne uznawanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID do tych celów. Poza tym Komisja zachęca także państwa członkowskie do dostosowania okresów ważności zaświadczeń ustalonych do celów krajowych z okresem ważności wprowadzonym na poziomie UE na potrzeby podróży.

Kolejne działania

Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia wniosku, tak by wprowadzić te przepisy przed 30 czerwca 2022 r., obecną datą wygaśnięcia rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Do 31 marca 2022 r. Komisja opublikuje także drugie sprawozdanie z wykonania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, wymagane na mocy tego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie opublikowano 18 października 2021 r. Zgodnie z zapowiedzią z pierwszego sprawozdania Komisja przedstawia dzisiejszy wniosek przed publikacją drugiego sprawozdania, tak aby niezbędna procedura ustawodawcza mogła zostać zakończona przed datą wygaśnięcia obecnego rozporządzenia.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: - Nie możemy przewidzieć dalszego przebiegu pandemii, ale możemy zapewnić naszym obywatelom, by dalej mogli korzystać z zaświadczeń, które działają i są wszędzie akceptowane. W razie nieprzedłużenia obowiązujących przepisów może dojść do sytuacji, w której będzie funkcjonować wiele różnych systemów krajowych, co wiązałoby się z wieloma nieporozumieniami i problemami. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID sprawdziło się jako skuteczne narzędzie ułatwiające bezpieczne i swobodne podróżowanie. Chciałbym, żeby ten dokument nie był już potrzebny, ale póki ten dzień nie nadejdzie, zaświadczenie będzie umożliwiało nam bezpieczne poruszanie się po Europie.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides dodała: Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID usprawniło bezpieczne i swobodne podróżowanie w tych bardzo niepewnych czasach. Mieszkańcy UE chętnie korzystają z tego dokumentu, który ułatwił im życie. To ważne narzędzie odegrało zasadniczą rolę w zarządzaniu ryzykiem i wspieraniu środków w zakresie zdrowia publicznego chroniących naszych obywateli. Przedstawiamy dziś zaktualizowane przepisy regulujące korzystanie z zaświadczenia do celów podróży w UE. Europejczycy zyskają dzięki temu pewność prawa w okresie utrzymywania się szczególnej sytuacji w zakresie zdrowia publicznego. Proponujemy także dostosowanie naszego zaświadczenia do aktualnego stanu wiedzy naukowej i do zmian sytuacji epidemicznej, oraz do potrzeby przyspieszenia kampanii szczepień przypominających i wsparcia trwających obecnie istotnych badań klinicznych poprzez uznanie udziału w tych badaniach.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Wygenerowano 1,2 miliarda kodów QR, a do systemu podłączyło się 60 krajów, co dowodzi, że unijne cyfrowe zaświadczenie COVID stało się standardem w skali światowej. Za pośrednictwem cyfrowej infrastruktury unijnej bramy sieciowej nieustannie stwarzamy warunki do uznawania zaświadczeń COVID ponad granicami w miarę rozwoju pandemii. To istotny czynnik umożliwiający swobodne przemieszczanie się i podróżowanie nawet w tak niepewnych czasach.

Kontekst

14 czerwca 2021 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, aby ułatwić bezpieczne swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii COVID-19. Obowiązuje ono od 1 lipca 2021 r. i miało wygasnąć 30 czerwca 2022 r.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID dowiodło swojej skuteczności. Zaświadczenie ułatwia obywatelom bezpieczne podróżowanie po całej Unii Europejskiej w czasie pandemii. Państwa członkowskie wydały do tej pory ponad 1,2 miliarda zaświadczeń. Jest to poza tym jedyny system certyfikatów COVID-19, który funkcjonuje na poziomie międzynarodowym na dużą skalę, stanowiąc punkt odniesienia na całym świecie. Od 31 stycznia 2022 r. do systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID podłączone są 33 państwa trzecie lub terytoria, a w przyszłości spodziewani są kolejni uczestnicy.

21 grudnia 2021 r. Komisja przyjęła nowe przepisy w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, ustanawiające wiążący okres, przez jaki będą uznawane zaświadczenia o szczepieniu do celów podróży wewnątrz UE. Będzie on wynosić 9 miesięcy (dokładnie 270 dni) od zakończenia serii szczepień pierwotnych. Przepisy te obowiązują od 1 lutego 2022 r.

25 stycznia 2022 r. Rada wyraziła zgodę na aktualizację przepisów ułatwiających bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii COVID-19. Zgodnie z tymi przepisami posiadacze ważnych zaświadczeń COVID w większości przypadków nie powinni podlegać żadnym dodatkowym ograniczeniom podczas podróżowania w UE.

Komisja proponuje dzisiaj także równoległe rozporządzenie przedłużające stosowanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID do obywateli państw trzecich legalnie przebywających lub zamieszkujących w państwach członkowskich.

Dodatkowe informacje

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
3 lutego 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce