Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 10 min

Pandemia obciąża administrację

Pandemia COVID-19 jest poważnym obciążeniem dla organów administracji krajowych. Dlatego Komisja Europejska poinformowała państwa członkowskie, że terminy przewidziane na udzielenie odpowiedzi w bieżących postępowaniach w sprawie uchybienia...

Pandemia obciąża administrację

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W notatce INF/20/859 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według dziedzin polityki. Komisja zamyka również 70 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wybuch epidemii COVID-19 za „stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym” i 11 marca uznała ją za pandemię. Komisja wyjaśniła, że będzie nadal wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadkach, w których uzna to za konieczne, jednak przyznała również, że pandemia COVID-19 i środki jej zwalczania są poważnym obciążeniem dla organów administracji krajowych. W szczególności w niektórych przypadkach kryzys może wpłynąć na zdolności administracji państw członkowskich do zapewniania wdrażania prawa UE. W tym kontekście Komisja w ostatnim czasie poinformowała państwa członkowskie, że terminy przewidziane na udzielenie odpowiedzi w bieżących postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które zostały wszczęte od początku roku, zostały przedłużone. Podjęto decyzję, że państwa członkowskie mają możliwość udzielenia odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie przedstawione w niniejszym cyklu dotyczącym postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w terminie czterech – zamiast dwóch – miesięcy.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej przedstawiono decyzje dotyczące Polski.

Środowisko i rybołówstwo

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska: Komisja wzywa BUŁGARIĘ i POLSKĘ do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli i organizacji środowiskowych w odniesieniu do planów ochrony powietrza

Komisja wzywa Bułgarię i Polskę do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów ochrony powietrza. Żadne z tych dwóch państw nie zapewniło, by osoby fizyczne lub prawne bezpośrednio dotknięte przekroczeniem limitów zanieczyszczenia powietrza mogły wnieść skargę do sądów krajowych na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska oraz osoby fizyczne lub prawne w tych dwóch państwach członkowskich nie mają obecnie prawa kwestionować spójności planów ochrony powietrza i wymagać od władz publicznych ustanowienia planów ochrony powietrza zgodnie z wymogami dyrektywy. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że zarządzanie środowiskiem odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu właściwego funkcjonowania różnych zasad sektorowych, Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do tych dwóch państw wezwań do usunięcia uchybienia, dając im cztery miesiące na zaradzenie sytuacji. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Ścieki komunalne: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, CZECHY, FRANCJĘ i POLSKĘ do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja wzywa Bułgarię, Czechy, Francję i Polskę do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa chroni zarówno jakość wody, jak i zdrowie ludzi, nakładając na państwa członkowskie obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska. W przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. oczyszczanie wymaga nie tylko eliminacji ciał stałych, ale również rozkładania substancji organicznych za pomocą bakterii. Bułgaria nie zapewnia systemu zbierania ścieków w 48 dużych aglomeracjach, w 69 dużych aglomeracjach nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania, a w 71 dużych aglomeracjach – nie zapewnia bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe. Wszystkie te aglomeracje powinny były dostosować się do wspomnianych przepisów do 31 grudnia 2010 r. W odniesieniu do Czech sprawa dotyczy niezapewnienia w 425 aglomeracjach systemu zbierania ścieków komunalnych oraz niezapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania. Te aglomeracje powinny były dostosować się do wspomnianych przepisów do 31 grudnia 2010 r. Pomimo pewnych postępów nie można liczyć na osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami w najbliższej przyszłości. Francja w dalszym ciągu nie przestrzega wymogów dyrektywy na dużą skalę, ponieważ dotyczy to 169 aglomeracji, które odprowadzają ścieki albo na normalne, albo wrażliwe obszary. Pomimo pewnych postępów nie można liczyć na osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami w najbliższej przyszłości. W Polsce 1 183 aglomeracje nie posiadają systemu zbierania ścieków komunalnych. Ponadto w 1 282 aglomeracjach ścieki komunalne wprowadzane do systemów zbierania nie podlegają odpowiedniemu oczyszczaniu przed odprowadzeniem. Wreszcie Polska nie zapewniła w 426 aglomeracjach bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania i odprowadzanych na obszary wrażliwe. W związku z tym Komisja wysyła uzasadnione opinie do wszystkich czterech państw, dając im cztery miesiące na naprawę sytuacji. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja wzywa osiem państw członkowskich oraz Zjednoczone Krolestwo do pełnej transpozycji piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja przesłała dziś do Belgii, Czech, Estonii, Irlandii, Grecji, Luksemburga, Austrii, Polski i Zjednoczonego Królestwa wezwania do usunięcia uchybienia w związku z jedynie częściową transpozycją piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komisja wystosowała również wezwania do usunięcia uchybienia do Cypru, Węgier, Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii, ponieważ te państwa członkowskie nie zgłosiły żadnych środków transpozycji. Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilności finansowej i bezpieczeństwa w Europie. Ostatnie skandale związane z praniem pieniędzy ujawniły potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na szczeblu UE. Luki prawne występujące w jednym państwie członkowskim mają wpływ na całą UE. Dlatego też przepisy UE powinny być skutecznie wdrażane i nadzorowane w celu zwalczania przestępczości i ochrony naszego systemu finansowego. Dnia 7 maja Komisja opublikowała sześciopunktowy plan działania w celu dalszego wzmocnienia walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć przepisy piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do dnia 10 stycznia 2020 r. Komisja wyraża ubolewanie, że państwa członkowskie, o których mowa, nie dokonały terminowej transpozycji dyrektywy, i zachęca je do tego w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi państw członkowskich w ciągu czterech miesięcy Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii.

Normy ostrożnościowe dla zakładów ubezpieczeń: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II

Komisja przesłała dziś do Polski uzasadnioną opinię w związku z tym, że nie dokonała ona prawidłowej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II. Przepisy dyrektywy Wypłacalność II mają zasadnicze znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych. Nieprawidłowa transpozycja w jednym państwie członkowskim może mieć wpływ na całą UE. Jednolity rynek produktów ubezpieczeniowych wymaga, aby organy nadzoru państw członkowskich wymieniały się między sobą informacjami i koordynowały swoje decyzje. W szczególności, jeżeli krajowe organy nadzoru podejmą decyzję – w przypadku braku decyzji Komisji w kwestii równoważności – w sprawie równoważności systemów nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi w państwach trzecich, decyzje podjęte przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do tych samych państw trzecich nie powinny być między sobą sprzeczne. Komisja jest jednak zdania, że Polska nie zapewniła zgodności decyzji polskiego organu nadzorczego z decyzjami organów innych państw członkowskich. Komisja wyraża ubolewanie, że Polska nie dokonała pełnej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II i zachęca ją do tego w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Usługi finansowe: Komisja wzywa GRECJĘ i POLSKĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów rozporządzenia w sprawie SEPA dotyczących użytkowników usług płatniczych

Komisja Europejska zwróciła się dziś do Grecji i Polski o ustanowienie właściwego organu w celu zwalczania naruszeń przepisów rozporządzenia w sprawie SEPA (rozporządzenie (UE) nr 260/2012) przez użytkowników usług płatniczych (niebędących konsumentami). Rozporządzeniem w sprawie SEPA ustanowiono wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, które stanowią podstawę funkcjonowania jednolitego rynku przetwarzania transakcji płatniczych w euro. Do tej pory Grecja i Polska nie ustanowiły właściwego organu, który mógłby rozpatrywać indywidualne skargi wobec użytkowników usług płatniczych, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub organy publiczne, w związku z nieprzestrzeganiem rozporządzenia w sprawie SEPA. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Grecji i Polski uzasadnionej opinii w tej sprawie. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mobilność i transport

Inteligentny system transportu: Komisja wzywa 7 PAŃSTW CZŁONKOWSKICH i ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do prawidłowego stosowania przepisów UE odnoszących się do usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu

Komisja wystosowała wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, Polski, Portugalii i Rumunii oraz do Zjednoczonego Królestwa w związku z nieprawidłowym stosowaniem przez nie przepisów dotyczących świadczenia usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu. Przepisy te są wymagane na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) nrº 2015/962, przyjętego na podstawie dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych (ITS). Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu poprawę dostępności, wymiany, ponownego wykorzystywania i aktualizacji danych koniecznych do świadczenia wysokiej jakości stałych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu w całej UE za pośrednictwem pojedynczych krajowych punktów dostępu. Usługi informacyjne w czasie rzeczywistym pomagają zmniejszyć natężenie ruchu, zanieczyszczenie powietrza i hałas powodowane przez transport. Informacje w czasie rzeczywistym mają również kluczowe znaczenie dla tworzenia aktualnych i dokładnych map cyfrowych, które mają zasadnicze znaczenie dla aplikacji w zakresie inteligentnej mobilności. Zainteresowane kraje mają teraz cztery miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu uzasadnionej opinii.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce