Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 lutego 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Okrągły stół o zdrowiu Europejczyków

W przyszłym wieloletnim budżecie UE wzrośnie nacisk na integrację systemów opieki zdrowotnej w Europie. Badania opinii wskazują, że prawie 70 proc. mieszkańców wspólnoty chce, aby UE robiła więcej w dziedzinie zdrowia. Dlatego komisarze Corina Crețu...

Vytenis Andriukaitis

Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się z udziałem stowarzyszeń działających w sektorze zdrowia, takich jak Europejski Stowarzyszenie Zarządzania Służbą Zdrowia i EuroHealthNet, komisarze zainicjowali nowy projekt pilotażowy. Ma on usprawnić pracę transgranicznych służb ratunkowych w Pirenejach, między regionami przygranicznymi Francji, Hiszpanii i Księstwa Andory. Komisarze ogłosili również, że w tym roku zdrowie będzie nową kategorią, w której przyznane zostaną nagrody w konkursie RegioStars.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis stwierdził: - Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometru, niemal 70 proc. Europejczyków chce, aby UE robiła więcej w dziedzinie zdrowia. Dzięki funduszom w ramach polityki spójności możemy podejmować działania, które przynoszą odczuwalne zmiany tam, gdzie są one potrzebne, co pokazuje, że wsłuchujemy się w potrzeby naszych obywateli. Bardzo się też cieszę, że zdrowie staje się nową kategorią w konkursie RegioStars. To kolejne potwierdzenie, że musimy i potrafimy wprowadzać w życie zasadę „zdrowie we wszystkich politykach” określoną w Traktacie.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: - Inwestycje w dziedzinie zdrowia, na które w ramach polityki spójności przeznaczamy ponad 4 mld euro z obecnego budżetu UE, są prawdziwym przejawem Europy, która chroni. Opieka zdrowotna ewoluuje, a inwestycje UE muszą ewoluować wraz nią. Dlatego właśnie zorganizowaliśmy debatę z pracownikami służby zdrowia. Chcemy, by ich zalecenia pomogły wytyczyć kierunek przy planowaniu inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w kolejnej dekadzie.

  • Przyszłe inwestycje UE w dziedzinie zdrowia

W wyniku dyskusji stwierdzono, że systemy opieki zdrowotnej ewoluują w kierunku intensywniejszej edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Obserwuje się również przechodzenie z opieki szpitalnej i zinstytucjonalizowanej na opiekę świadczoną na poziomie społeczności lokalnych, a także dążenia do integracji opieki zdrowotnej i społecznej. W swoim wniosku dotyczącym polityki spójności na lata 2021–2027 Komisja określiła nowe cele polityki, które umożliwiają zintegrowane inwestycje w dziedzinie zdrowia, włączenia społecznego i edukacji, co tworzy warunki sprzyjające tym zmianom.

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej wymagają różnych inwestycji w infrastrukturę – mogą to być inwestycje w ośrodkach podstawowej i środowiskowej opieki zdrowotnej lub inwestycje w programy profilaktyczne, zintegrowaną opiekę i szkolenia dla personelu. Polityka spójności może być narzędziem wspierania tych inwestycji.

Państwa członkowskie i regiony powinny opracować długoterminowe strategie inwestycyjne, w których uwzględnią infrastrukturę, kapitał ludzki, innowacyjne technologie i nowe modele świadczenia opieki. Przy realizacji tych strategii środki finansowe w ramach polityki spójności można łączyć z innymi instrumentami UE, takimi jak InvestEU, lub z programami krajowymi. Komisja jest gotowa wspierać państwa członkowskie i regiony w planowaniu tych strategii.

  • Usprawnienia pracy transgranicznych służb ratunkowych w Pirenejach

Lekarze w regionach przygranicznych nie mogą zająć się pacjentami, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej po drugiej stronie granicy. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc projekt „Medyczne systemy ratunkowe ponad granicami”. Dzięki niemu ma powstać system wzajemnego uprzedniego uznawania lekarzy po obu stronach granicy.

Teraz rozpoczyna się drugi etap projektu pilotażowego, który ma doprowadzić do zawarcia umów dwustronnych między związkami lekarzy w hiszpańskich i francuskich regionach przygranicznych. W efekcie na poprawie funkcjonowania służb ratunkowych skorzysta 15 mln mieszkańców Pirenejów. Projekt jest realizowany ze wsparciem finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie ukończony w połowie 2019 r.

Wyniki projektu posłużą jako wzór, który być może będzie można ponownie wykorzystać w innych regionach transgranicznych w przyszłości. Komisja popiera działania służące pokonywaniu przeszkód związanych z zarządzaniem kwestiami transgranicznymi. W swoim wniosku ustawodawczym dotyczącym polityki spójności na lata 2021-2027 zaproponowała, aby na ten cel przeznaczyć 15 proc. środków na każdy program współpracy transgranicznej Interreg.

  • Zdrowie: nowa kategoria nagród w konkursie RegioStars w tym roku

Co roku w konkursie RegioStars nagradzamy najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach polityki spójności w Europie w pięciu kategoriach tematycznych. Jedna z nich stanowi temat roku. W tegorocznej edycji chcemy nagrodzić wysokiej jakości projekty w dziedzinie zdrowia, aby stanowiły inspirację dla państw członkowskich i regionów.

Internetowa platforma zgłoszeniowa jest otwarta od dziś do 9 maja 2019 r. Niezależne jury oceni wnioski i uhonoruje zwycięzców podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars, która odbędzie się w Brukseli w październiku 2019 r.

Informacje ogólne

Zdrowie jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowania obywateli Unii. W ostatnim sondażu Eurobarometru jako główną kwestię, którą regiony będą miały do rozwiązania w przyszłości, wskazano opiekę zdrowotną, a jedna trzecia badanych (34 proc.) uznała ją za kwestię najważniejszą.

Dzięki funduszom w ramach polityki spójności wspierane są projekty, które mają na celu poprawę dostępu do opieki zdrowotnej i rozwiązywanie problemów nierówności w zakresie zdrowia, reformę systemów opieki zdrowotnej, opracowanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia i rozwiązań cyfrowych, jak również poprawę w takich dziedzinach, jak badania i innowacje, edukacja zdrowotna, starzenie się w dobrym zdrowiu oraz zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

W okresie programowania 2014–2020 na inwestycje w dziedzinie zdrowia przeznaczono 8 mld euro z funduszy w ramach polityki spójności. 4 mld euro z tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze strony UE. W okresie 2014–2020 na poprawie jakości świadczeń opieki zdrowotnej powinno skorzystać 44,5 mln osób w UE.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 lutego 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce