Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 sierpnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Ochrona dzieci przed niebezpiecznymi zabawkami

Proponowane przepisy jeszcze bardziej poprawią jakość zabawek obecnych na unijnym rynku, przede wszystkim w kontekście ochrony przed szkodliwymi chemikaliami.

Ochrona dzieci przed niebezpiecznymi zabawkami

Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa zabawek zmieniający obecne przepisy w celu ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z zabawkami. Zabawki wprowadzane na rynek UE już należą do najbezpieczniejszych na świecie. Proponowane przepisy jeszcze bardziej poprawią tę ochronę, w szczególności przed szkodliwymi chemikaliami. Mają one również na celu zmniejszenie dużej liczby niebezpiecznych zabawek, które są nadal sprzedawane w UE, zwłaszcza przez internet, co wyrówna warunki działania dla firm produkujących zabawki w UE i firm importujących te produkty. Jednocześnie będą nadal zapewniać swobodny przepływ zabawek na jednolitym rynku.

Ten wniosek ustawodawczy zapewni jeszcze większą ochronę dzieci podczas zabawy, również przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. Egzekwowanie przepisów będzie skuteczniejsze dzięki technologiom cyfrowym, co umożliwi łatwiejsze wykrywanie niebezpiecznych zabawek, przede wszystkim na granicach Unii. W rezultacie wniosek pozwoli wyrównać warunki działania dla unijnych producentów – zwłaszcza MŚP – dzięki wyeliminowaniu nieuczciwej konkurencji, a jednocześnie jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 28/07/2023

Wniosek, oparty na obowiązujących przepisach, stanowi aktualizację wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać zabawki, aby mogły być wprowadzane do obrotu w UE, niezależnie od tego, czy są produkowane w UE, czy gdzie indziej. Przepisy zawarte we wniosku w szczególności:

  • zwiększą ochronę przed szkodliwymi chemikaliami: We wniosku nie tylko utrzymano obecny zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, ale również zakazano stosowania w zabawkach innych szkodliwych substancji chemicznych. Wniosek dotyczy chemikaliów, które są szczególnie szkodliwe dla dzieci. Na przykład wprowadzi on zakaz stosowania w zabawkach substancji chemicznych mających wpływ na układ hormonalny (substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego) oraz substancji chemicznych wpływających na układ oddechowy lub substancji toksycznych dla określonych narządów.
  • zapewnią skuteczniejsze egzekwowanie przepisów: Wniosek gwarantuje, że w UE będą sprzedawane tylko bezpieczne zabawki. Wszystkie zabawki będą musiały mieć cyfrowy paszport produktu, który będzie zawierał informacje na temat zgodności z przepisami proponowanego rozporządzenia. Importerzy będą musieli przedstawiać cyfrowe paszporty produktu dla wszystkich zabawek na granicach UE, również w przypadku zabawek sprzedawanych przez internet. Nowy system informatyczny będzie sprawdzał wszystkie cyfrowe paszporty produktów na granicach zewnętrznych i identyfikował przesyłki, które wymagają szczegółowych kontroli celnych. Inspektorzy krajowi będą nadal odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli zabawek. Ponadto, jeżeli pojawią się niebezpieczne zabawki stwarzające ryzyko, które nie jest wyraźnie przewidziane w rozporządzeniu, wniosek uprawnia Komisję do zażądania wycofania tych zabawek z rynku.

Kontekst

Zabawki są regulowane dyrektywą 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Dyrektywa ta określa wymogi bezpieczeństwa, które muszą spełniać zabawki, aby mogły być wprowadzane do obrotu w UE, niezależnie od tego, czy są produkowane w UE, czy w państwach trzecich. Ułatwia to swobodny przepływ zabawek na jednolitym rynku.

Po dokonaniu oceny dyrektywy Komisja stwierdziła jednak niedociągnięcia w praktycznym stosowaniu jej przepisów od czasu jej przyjęcia w 2009 r. W szczególności potrzebny jest wyższy poziom ochrony przed możliwymi zagrożeniami w zabawkach, w szczególności stwarzanymi przez szkodliwe substancje chemiczne. W ocenie stwierdzono również, że należy skuteczniej wdrażać dyrektywę, w szczególności w przypadku sprzedaży przez internet.

Ponadto w unijnej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności wezwano do zwiększenia ochrony konsumentów i grup szczególnie wrażliwych przed najbardziej szkodliwymi chemikaliami. W związku z tym Komisja przedstawia nowe przepisy, aby zagwarantować, że w UE sprzedawane będą wyłącznie bezpieczne zabawki.

Dodatkowe informacje

Subskrybuj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji na temat rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 sierpnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce