Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 marca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Obywatelski nowy europejski Bauhaus

- Nowy europejski Bauhaus jest tworzony przez i dla każdego obywatela – przypomina komisarz Marija Gabriel. Komisja Europejska oferuje wsparcie miastom i małym ośrodkom w celu realizacji projektów poprawiających standard ich życia.

Obywatelski nowy europejski Bauhaus

Komisja Europejska ogłosiła trzy nowe zaproszenia do składania wniosków w celu realizacji idei nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla obywateli, miast i miasteczek, aby wprowadzali projekt nowego europejskiego Bauhausu do swoich społeczności.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: - Obywatele są głównymi motorami transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i piękniejszych miejsc i stylów życia. Oba zaproszenia opublikowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii wspierają ich pełne zaangażowanie w rozwój innowacyjnych i opartych na współpracy modeli inicjatyw lokalnych, oferując im możliwości dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nowy europejski Bauhaus jest tworzony przez i dla każdego obywatela.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - Polityka spójności jest idealnie przygotowana do wspierania gmin w małych miastach i miasteczkach liczących do 100 000 mieszkańców w opracowywaniu lokalnych projektów w zakresie nowego europejskiego Bauhausu we współpracy z ich społecznościami. Dzięki temu pierwszemu specjalnemu zaproszeniu do składania wniosków w zakresie nowego europejskiego Bauhausu w ramach polityki spójności oferujemy zdolności techniczne potrzebne do realizacji wielodyscyplinarnych projektów o wysokiej wartości, zapewniających zrównoważoność, estetykę i włączanie społeczności lokalnej, i mamy nadzieję, że zainspiruje ono wiele innych takich projektów w przyszłości.

Pierwsze i drugie zaproszenie, ogłoszone przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), koncentrują się na działaniach na rzecz zaangażowania obywateli i współtworzeniu przestrzeni publicznej wraz z obywatelami.

W zaproszeniu do składania wniosków dotyczącym zaangażowania obywatelskiego wspólnota EIT zachęca obywateli do określenia wyzwań istotnych dla ich miast z punktu widzenia nowego europejskiego Bauhausu oraz do współpracy przy opracowywaniu rozwiązań. Projekty pomogą obywatelom wyrobić bardziej zrównoważone nawyki, opracować nowe produkty, usługi lub rozwiązania oraz stać się inicjatorami zmian.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczące „Wspólnego tworzenia przestrzeni publicznej” będzie wspierać projekty mające na celu znajdowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach związanych z nowym europejskim Bauhausem. Projekty zachęcają podmioty lokalne do opracowywania inspirujących, pięknych i zrównoważonych pomysłów na przeprojektowanie przestrzeni publicznej w miastach, na obszarach miejskich i wiejskich, a przy tym do tworzenia nowych rozwiązań w zakresie transformacji. Termin składania wniosków w przypadku tych dwóch zaproszeń EIT upływa dnia 29 maja 2022 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

Trzecie i ostatnie zaproszenie do składania wniosków – „Wsparcie dla lokalnych inicjatyw w zakresie nowego europejskiego Bauhausu” – zapewnia pomoc techniczną małym i średnim gminom, które nie dysponują potencjałem ani bogatą wiedzą fachową niezbędną do urzeczywistnienia koncepcji ich projektów w zakresie nowego europejskiego Bauhausu. 20 wybranych w ramach zaproszenia koncepcji projektów, które ukierunkowane są na konkretne miejsce, skorzysta z dostosowanego do potrzeb wsparcia udzielanego w terenie przez grupę interdyscyplinarnych ekspertów, aby ukształtować te koncepcje zgodnie z założeniami nowego europejskiego Bauhausu i celami Zielonego Ładu. Wsparcie w ramach polityki spójności ma zatem przyczynić się do wprowadzenia ukierunkowanego na konkretne miejsca podejścia do inicjatyw w zakresie nowego europejskiego Bauhausu na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz do zaangażowania władz publicznych w państwach członkowskich w uruchamianie większej liczby projektów w zakresie nowego europejskiego Bauhausu na szczeblu krajowym.

Wiedza i wnioski wyciągnięte w trakcie tego procesu zostaną uwzględnione w zestawie narzędzi przeznaczonych dla innych gmin, a także ogółu społeczeństwa, zainteresowanych opracowaniem nowych lub powielaniem istniejących projektów w zakresie nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje pomoc techniczną dla gmin. Może to przybrać formę dostosowanej do potrzeb metodologicznej, technicznej, regulacyjnej, finansowej i społeczno-ekonomicznej wiedzy specjalistycznej zapewnianej przez zespół ekspertów w terenie, która będzie wspierać dalsze rozwijanie koncepcji projektów przez gminy, a także zestawu narzędzi dla przyszłych właścicieli projektów. Termin zgłaszania wniosków upływa dnia 23 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Kontekst

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowy europejski Bauhaus został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2020 r. i został stworzony we współpracy z tysiącami osób i organizacji na terenie Europy i poza nią.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 marca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce