Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 września 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

O delegowaniu pracowników

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników będą tematem przewodnim wizyty Marianne Thyssen w Polsce. Unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników przyjedzie do Warszawy w czwartek 8 września...

160901_thyssen_main.jpg

Podczas pobytu w Polsce Marianne Thyssen spotka się z przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Uwaga, media!

Zapraszamy na briefing prasowy z udziałem komisarz Marianne Thyssen poświęcony kwestii delegowania pracowników.

  • Czas: 8 września br., godz. 16.30
  • Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, sala konferencyjna II piętro

Akredytacje: Marta [dot] Angrocka-Krawczykatec [dot] europa [dot] eu (subject: Briefing%20prasowy%20Marianne%20Thyssen) (Marta[dot]Angrocka-Krawczyk[at]ec[dot]europa[dot]eu), tel. 22 55 68 950

Podczas spotkania przewidziano tłumaczenie symultaniczne PL-EN.
Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej (kontrola bezpieczeństwa).

Komisja wobec zastrzeżeń parlamentów narodowych

20 lipca kolegium komisarzy przyjęło komunikat, w którym dokonało ponownej oceny wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników w kontekście mechanizmu kontroli zasady pomocniczości, uruchomionego w maju przez kilka parlamentów narodowych. Po dokładnym rozważeniu ich stanowisk Komisja stwierdza, że wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy nie narusza zasady pomocniczości.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Głosy parlamentów narodowych mają duże znaczenie polityczne dla Komisji i jestem im bardzo wdzięczna za ich aktywne zaangażowanie. Przeanalizowaliśmy szczegółowo wszystkie argumenty podniesione przez parlamenty narodowe i omówiliśmy z nimi ich obawy. Stwierdziliśmy jednak, iż nasz wniosek jest w pełni zgodny z zasadą pomocniczości, i w związku z tym zostanie on podtrzymany. Delegowanie pracowników jest kwestią o charakterze transgranicznym. Komisja Junckera jest mocno przywiązana do zasady swobodnego przepływu osób w oparciu o przepisy, które są jasne, sprawiedliwe dla wszystkich i egzekwowane w praktyce.

Reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników stanowi spełnienie zobowiązania podjętego przez Komisję obecnej kadencji w jej wytycznych politycznych, zakładającego propagowanie pogłębionego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego. Przegląd ten wprowadza zmiany w trzech głównych dziedzinach: wynagrodzeń pracowników delegowanych, przepisów dotyczących pracowników delegowanych przez agencję pracy tymczasowej i delegowania długoterminowego. Zgodnie z wnioskiem pracownicy delegowani będą korzystać zasadniczo z tych samych przepisów regulujących warunki wynagrodzenia i pracy co pracownicy lokalni.

Komisja uważnie przeanalizowała obawy dotyczące zasady pomocniczości zgłoszone przez parlamenty narodowe i przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków omówiła z tymi instytucjami wszystkie podniesione kwestie w ramach otwartego dialogu politycznego. Celem przeglądu podniesionych argumentów było ustalenie, czy cel proponowanej zmiany dyrektywy rzeczywiście można łatwiej osiągnąć na szczeblu Unii. Komisja potwierdza dziś, że przepisy mające zastosowanie do delegowania pracowników należy określić na szczeblu UE , tak jak ma to miejsce od 1996 r. Celem wniosku jest zapewnienie, by pracownicy wykonujący pracę w tym samym miejscu byli chronieni przez te same obowiązkowe przepisy, niezależnie od tego, czy są to pracownicy miejscowi czy pracownicy delegowani. Obowiązek stosowania przez wszystkie państwa członkowskie tych zasad we wszystkich sektorach gospodarki nie może zostać ustanowiony na poziomie krajowym, lecz konieczne jest jego ustanowienie na szczeblu Unii. Ponadto wniosek w pełni i w jednoznaczny sposób zapewnia poszanowanie uprawnień państw członkowskich do ustalania płac zgodnie z praktykami krajowymi.

Chociaż zgodnie z mechanizmem kontroli zasady pomocniczości przegląd przeprowadzony przez Komisję był ograniczony do kwestii pomocniczości, przesłała ona również indywidualne odpowiedzi parlamentom narodowym, odnosząc się do ich konkretnych uwag i obaw niezwiązanych ściśle z kwestią pomocniczości. Pisma te zostaną opublikowane tutaj w najbliższych dniach. Z uwagi na ich znaczenie polityczne Komisja będzie w najbliższych miesiącach w ramach całego procesu legislacyjnego kontynuowała dialog polityczny z parlamentami na temat tej kwestii. Dzisiejsza decyzja powinna otworzyć drogę do dalszych postępów w tej sprawie na forum Rady i Parlamentu Europejskiego.

Przebieg procedury

W dniu 8 marca 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek (COM(2016) 128 final) w sprawie ukierunkowanego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników (dyrektywa 96/71/WE), określającej zbiór obowiązkowych przepisów dotyczących warunków zatrudnienia mających zastosowanie do pracowników delegowanych. Wniosek ten przewiduje, że zasada traktowania na równi z pracownikami lokalnymi zostanie również zastosowana do pracowników oddelegowanych przez agencje pracy tymczasowej, dzięki czemu dyrektywa zostanie uspójniona z przepisami dotyczącymi pracy tymczasowej.

W każdym państwie członkowskim, ze względu na system dwuizbowy w niektórych państwach, w parlamencie narodowym odbywają się dwa głosowania w ramach mechanizmu kontroli zasady pomocniczości. Czternaście izb parlamentów narodowych z jedenastu państw członkowskich (Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgier) przesłało uzasadnione opinie stwierdzające, że wniosek narusza zasadę pomocniczości. Doprowadziło to do uruchomienia mechanizmu kontroli zasady pomocniczości (tzw. procedura „żółtej kartki”). Ponadto parlamenty narodowe pięciu państw członkowskich (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa) przedstawiły opinie, że wniosek Komisji jest jak najbardziej zgodny z zasadą pomocniczości.

Zgodnie z mechanizmem kontroli zasady pomocniczości Komisja ponownie zbadała swój wniosek w celu podjęcia decyzji o jego wycofaniu, zmianie lub podtrzymaniu. Przed podjęciem decyzji Komisja prowadziła dialog polityczny z parlamentami narodowymi podczas posiedzeń Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Marianne Thyssen.

Mechanizm kontroli zasady pomocniczości ma zastosowanie w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii. Parlamenty mają osiem tygodni na wydanie uzasadnionej opinii, jeśli uważają, że dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Do uruchomienia procedury „żółtej kartki” niezbędna jest większość jednej trzeciej głosów przyznanych parlamentom narodowym, która zobowiązuje Komisję do ponownego zbadania wniosku i podjęcia decyzji o jego podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu oraz do uzasadnienia swojej decyzji.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 września 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce