Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 grudnia 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Nowe zasady ochrony handlu

W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony handlu, stanowiące integralną część programu przewodniczącego KE Jeana-Claude'a Junckera „Europa, która chroni”. Zmienią one sposób, w jaki UE radzi sobie z przywozem produktów po cenach...

Nowe zasady ochrony handlu

Komisja opublikowała również swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące takich wywołanych przez interwencję państw zakłóceń w funkcjonowaniu rynku.

Po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE zmienione przepisy wchodzą w życie nieco ponad rok od złożenia przez Komisję odnośnego wniosku. Wprowadzają one nowy sposób obliczania, czy w odniesieniu do danego przywozu do UE z krajów, których gospodarki zakłócone są przez interwencję państwa, doszło do dumpingu.

Celem tych nowych przepisów jest zagwarantowanie, że Europa będzie dysponować instrumentami ochrony handlu, które będą mogły sprostać obecnym realiom, w szczególności zakłóceniom wywołanym przez dane państwo, które często prowadzą w międzynarodowym otoczeniu handlowym do nadwyżek mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu międzynarodowych zobowiązań UE wynikających z ram prawnych Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: - UE jest i pozostanie jednym z najbardziej otwartych rynków na świecie. Jesteśmy i pozostaniemy na pierwszej linii obrony otwartego, sprawiedliwego i opartego na jasnych zasadach handlu. Niech nikt jednak nie sądzi, że jesteśmy naiwni. Nasze niezłomne i oparte na faktach przekonanie, że handel przynosi dobrobyt, nie przeszkodzi nam bronić wszelkimi legalnymi środkami naszych pracowników i przedsiębiorstw w przypadkach, kiedy inni nie przestrzegają ustalonych zasad. Z pomocą tych nowych przepisów i nowych, zmodernizowanych instrumentów, którymi wkrótce będziemy dysponować, Europa będzie w stanie dotrzymać kroku konkurencji i skuteczniej radzić sobie z ciągle zmieniającymi się realiami handlu międzynarodowego.

Komisarz UE ds. handlu, Cecilia Malmström, stwierdziła: - Z zadowoleniem przyjmujemy do wiadomości wejście w życie nowego unijnego prawodawstwa antydumpingowego i antysubsydyjnego. Obecny okres jest bardzo ważny dla polityki ochrony handlu. Podkreślamy zaangażowanie UE na rzecz stosowania silnych i skutecznych instrumentów ochrony handlu. Unia Europejska jest otwarta na handel. Musimy jednak chronić swój przemysł przed nieuczciwą konkurencją powodowaną szczególnie przywozem z krajów, których gospodarki są znacząco zniekształcone w wyniku interwencji państwa. Publikowanie krajowych sprawozdań pomoże nam zastosować nową metodę w praktyce. Będzie ono również stanowić dla przemysłu UE podstawę do podejmowania działań na rzecz ochrony swoich interesów w odniesieniu do krajów, w których takie zakłócenia występują.

Standardowym sposobem obliczania dumpingu jest porównanie cen eksportowych z cenami lub kosztami krajowymi w kraju wywozu. Jeśli z powodu interwencji państwa w gospodarkę krajowe ceny lub koszty są zakłócone, przy obliczaniu tych wartości krajowych Komisja weźmie to pod uwagę. Będzie ona raczej korzystać z innych wskaźników odzwierciedlających niezakłócone koszty produkcji i sprzedaży.

Nową metodę można stosować do każdego państwa członkowskiego WTO. Przed zastosowaniem nowej metody konieczne będzie wykazanie, że w gospodarce kraju wywozu w wyniku interwencji państwa występują znaczne zakłócenia. W tym celu Komisja rozpatrzy wszelkie przedstawione w trakcie dochodzenia dowody, w tym również te, które zostały dostarczone przez przemysł UE. Komisja może również sporządzać sprawozdania opisujące w tym kontekście gospodarki niektórych państw lub sektorów.

Równolegle z publikacją zmian w unijnych przepisach antydumpingowych Komisja opublikowała dzisiaj pierwsze takie sprawozdanie przewidziane w nowych przepisach. Jako temat pierwszego sprawozdania Komisja wybrała Chiny, ponieważ większość unijnych instrumentów antydumpingowych dotyczy przywozu z tego kraju.

W sprawozdaniu przedstawiono niektóre rzeczywiste aspekty chińskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomii tego kraju, głównych czynników produkcji stosowanych we wszystkich procesach produkcyjnych (np. praca, energia) oraz niektórych sektorów gospodarki Chin, w tym sektora stalowego i wyrobów ceramicznych.

Inne sprawozdania przygotowywane będą na podstawie tego samego kryterium – ich znaczenia dla działań antydumpingowych UE, a także w celu wskazania, że mogą mieć miejsce zakłócenia związane z interwencją rządową w gospodarkę. Następne sprawozdanie będzie dotyczyć Rosji.

Przemysł unijny może opierać się na sprawozdaniach krajowych, aby wnioskować o stosowanie nowej metody w dochodzeniach antydumpingowych. W trakcie każdego dochodzenia Komisja zbada, czy w oparciu o wszystkie dowody znajdujące się w aktach sprawy należy stosować nową metodę. Wszystkie strony, których dotyczy dochodzenie, w tym rząd danego kraju, jak również producenci eksportujący, będą miały możliwość wypowiedzenia się i zakwestionowania wszelkich ustaleń poczynionych w sprawozdaniach w trakcie odpowiednich dochodzeń.

W ramach tej nowej metody istotną rolę odgrywać mogą normy społeczne i środowiskowe. Przy wyborze odpowiedniego reprezentatywnego kraju trzeciego w celu zastąpienia kosztów, oprócz dochodu narodowego brutto na mieszkańca lub innych istotnych wskaźników ekonomicznych, Komisja uwzględni również poziom ochrony socjalnej i ochrony środowiska w kraju pochodzenia.

Nowa metodologia wzmocni również unijne prawodawstwo antysubsydyjne, dzięki czemu w przyszłości każde nowe subsydia ujawnione w trakcie dochodzenia będą mogły zostać zbadane i odzwierciedlone w nałożonych ostatecznie cłach.

Kontekst

9 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowej metody obliczania dumpingu w odniesieniu do przywozu z krajów, w których występują istotne zakłócenia rynku. Po trójstronnych negocjacjach w dniu 3 października 2017 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku Komisji.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 grudnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce