Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 maja 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Nowa komisarz z Bułgarii

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker zapowiedział, że zamierza powierzyć portfolio komisarza do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego bułgarskiej kandydatce Mariyi Gabriel. Ma ona zastąpić swoją rodaczkę Kristalinę Georgievą, które...

170517_gabriel.jpg

Przewodniczący Jean-Claude-Juncker odbył rozmowę z Mariyą Gabriel, której kandydaturę na stanowisko komisarza wysunął rząd Bułgarii. Przewodniczący potwierdził, że ma ona kompetencje wymagane zgodnie z art. 17 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) do kandydowania na stanowisko komisarza oraz ogłosił zamiar powierzenia jej obowiązków w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego będzie wspierać realizację strategii jednolitego rynku cyfrowego, którą Komisja Europejska przyjęła w maju 2015 r. i na podstawie której w dniu 10 maja przedstawiła przegląd śródokresowy. Będzie przyczyniać się do budowy jednolitego rynku cyfrowego i pomagać w tworzeniu podstaw cyfrowej przyszłości Europy za sprawą ogólnokontynentalnych sieci telekomunikacyjnych, transgranicznych usług cyfrowych oraz dużej liczby innowacyjnych nowych przedsiębiorstw.

W piśmie, które przewodniczący Juncker przesłał dziś Mariyi Gabriel, wyszczególniono jej najważniejsze zadania i obowiązki jako komisarz odpowiedzialnej za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego będzie pomagać w realizacji projektów koordynowanych przez wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa odpowiedzialnego za jednolity rynek cyfrowy oraz wiceprzewodniczącego Jyrki Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność.

Przewodniczący Juncker poinformował również premiera Bojka Borisowa o wyborze portfolio, jakie zamierza przydzielić Mariyi Gabriel.

Dalsze działania

Z proceduralnego punktu widzenia nowa komisarz reprezentująca Bułgarię mianowana będzie przez Radę UE za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim (art. 246 akapit drugi Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Ponadto międzyinstytucjonalne Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską zobowiązuje przewodniczącego Komisji do „poważnego rozważenia” wyniku konsultacji z Parlamentem Europejskim przed wyrażeniem zgody na decyzję Rady o mianowaniu nowego komisarza (pkt 6 porozumienia ramowego).

Przewodniczący Juncker prześle pismo do Antonia Tajaniego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w którym informuje go o zamiarze powierzenia Mariyi Gabriel zadań w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Kopię tego pisma otrzyma również Joseph Muscat, premier Malty, która sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję Rady Unii Europejskiej.

W momencie, w którym Rada oficjalnie skonsultuje się z Parlamentem Europejskim, Mariya Gabriel stanie się oficjalnym kandydatem na komisarza. Będzie mogła wówczas korzystać z pomocy właściwych służb Komisji, aby przygotować się do wymiany poglądów z Parlamentem Europejskim. Dopóki nie zostanie mianowana przez Radę za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji, nie będzie mogła brać udziału w posiedzeniach kolegium komisarzy.

Kontekst

Na mocy art. 17 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej organizacja pracy Komisji należy do prerogatyw przewodniczącego. Była wiceprzewodnicząca Komisji Kristalina Georgieva zrezygnowała z pełnionej funkcji. W wyniku tej decyzji komisarz Günther H. Oettinger przejął w dniu 1 stycznia 2017 r. obowiązki komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich, a przewodniczący Juncker przekazał tymczasowo obowiązki w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wiceprzewodniczącemu Andrusowi Ansipowi. W dniu 10 maja br. premier Bojko Borisow poinformował przewodniczącego Junckera o zamiarze wyznaczenia Mariyi Gabriel na stanowisko członka Komisji Europejskiej reprezentującego Bułgarię.

Po dzisiejszej rozmowie z Mariyą Gabriel i ogłoszeniu przydzielonego jej portfolio przez przewodniczącego Junckera procedura będzie kontynuowana zgodnie z art. 246 ust. 2 TFUE oraz pkt 6 porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Oczekuje się, że wymiana poglądów z udziałem Mariyi Gabriel i odpowiedniej komisji Parlamentu Europejskiego odbędzie się w najbliższych tygodniach.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik 1: Właściwe przepisy prawne

Artykuł 17 ustęp 3 akapit drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2, członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Artykuł 246 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

[…]

W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji jest on zastępowany, na okres pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka posiadającego takie samo obywatelstwo mianowanego przez Radę za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji po konsultacji z Parlamentem Europejskim i zgodnie z kryteriami, o których mowa w artykule 17 ustęp 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

[…]

Fragment właściwych przepisów Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską:

CZĘŚĆ II: ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA

[…]

(6) W przypadku gdy konieczne staje się zastąpienie członka Komisji w okresie trwania jego kadencji zgodnie z art. 246 akapit drugi TFUE, przewodniczący Komisji poważnie rozważy wynik konsultacji z Parlamentem przed wyrażeniem zgody na decyzję Rady.

Parlament zapewnia jak najsprawniejszy przebieg swoich procedur, aby umożliwić przewodniczącemu Komisji poważne rozważenie opinii Parlamentu przed powołaniem nowego członka Komisji.

Podobnie, zgodnie z art. 246 akapit trzeci TFUE, w przypadku gdy okres pozostający do zakończenia kadencji Komisji jest krótki, przewodniczący Komisji poważnie rozważy stanowisko Parlamentu.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce