Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Mniej emisji, ale jeszcze nie sukces

W ubiegłym roku unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad – wynika z najnowszego sprawozdania z postępów działań w dziedzinie klimatu. - Unia Europejska dowodzi, że możliwe jest ograniczanie emisji przy...

Mniej emisji, ale jeszcze nie sukces

Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu, które opisuje postępy poczynione w Unii w 2019 r. w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Emisje gazów cieplarnianych w UE-27 zmniejszyły się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. Emisje ograniczono obecnie o 24 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: - Jednak sprawozdanie potwierdza, że musimy zwiększyć nasze wysiłki we wszystkich sektorach gospodarki, aby osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Transformacja jest możliwa, jeżeli podtrzymamy nasze zaangażowanie i wykorzystamy możliwości jakie stwarza odbudowa gospodarcza, aby przekształcić naszą gospodarkę w bardziej ekologiczną i odporną, a także aby zapewnić wszystkim zdrową i zrównoważoną przyszłość.

W 2019 r. emisje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) odnotowały największy spadek, ponieważ zmniejszyły się o 9,1 proc., czyli o około 152 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w porównaniu z 2018 r. Spadek ten zawdzięcza się głównie sektorowi energetycznemu, w którym emisje zredukowano o blisko 15 proc., przede wszystkim dzięki odchodzeniu od wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego i przejściu na stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz elektrowni gazowych. Emisje z przemysłu zmniejszyły się o blisko 2 proc. Zweryfikowane emisje z lotnictwa, które obecnie obejmują jedynie loty w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nadal umiarkowanie rosły, wzrastając o 1 proc., czyli o około 0,7 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w porównaniu z 2018 r. Emisje, które nie są objęte EU ETS, takie jak emisje z sektorów przemysłu nieobjętych ETS, transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami, nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z poziomami z 2018 r.

Wydatki UE na działania w dziedzinie klimatu, finansowanie zielonych technologii, wdrażanie nowych rozwiązań i współpracę międzynarodową wzrosły w 2019 r., a w kontekście odbudowy Europy po pandemii COVID-19 będą dalej wzrastać.

Dochody z aukcji w ramach EU ETS są coraz ważniejszym źródłem finansowania działań w dziedzinie klimatu. Całkowite dochody uzyskane przez państwa członkowskie, Zjednoczone Królestwo i państwa EOG z aukcji między rokiem 2012 (rozpoczęcie sprzedaży na aukcji w ramach EU ETS) a połową roku 2020 wyniosły ponad 57 mld euro, przy czym ponad połowę tej kwoty wygenerowano w latach 2018 i 2019. W 2019 r. łączne dochody ze sprzedaży na aukcji przekroczyły 14,1 mld euro. 77 proc. z tej kwoty zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli o 7 punktów procentowych więcej niż 70 proc. jakie przeznaczono na te cele w 2018 r. Ponadto coraz większa liczba wspieranych przez UE projektów w dziedzinie klimatu jest finansowana poprzez monetyzację uprawnień do emisji za pośrednictwem programu NER300, funduszu innowacyjnego i funduszu modernizacyjnego.

Kontekst

W sprawozdaniu z postępów działań UE na rzecz klimatu pt. „Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie” opisano postępy poczynione przez UE i jej państwa członkowskie w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także przedstawiono informacje na temat ostatnich wydarzeń w polityce klimatycznej UE. Sprawozdanie zostało sporządzone przez służby Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mechanizmu monitorowania klimatu (rozporządzenie nr 525/2013).

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce