Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 listopada 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Mniej, ale efektywniej

Przewodniczący Komisji Europejskiej powołał „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności Robić mniej, ale efektywniej”. – W krytyczny sposób przyjrzymy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie...

Mniej, ale efektywniej

Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dotyczące usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań, a także sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie grupy zadaniowej w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września, w którym stwierdził: - Obecna Komisja stara się działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą skalę w sprawach mniej istotnych i tak właśnie postępowała dotychczas. Aby zakończyć prace, które już rozpoczęliśmy, ustanowię grupę zadaniową do spraw pomocniczości i proporcjonalności, która w krytyczny sposób przyjrzy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną.

Grupa zadaniowa rozpocznie prace 1 stycznia 2018 r., a będzie jej przewodniczył Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych. Ponadto w skład grupy wejdzie dziewięciu innych członków: trzech będzie pochodziło z parlamentów narodowych, trzech z Parlamentu Europejskiego, a pozostałych trzech z Komitetu Regionów. W rozesłanych dzisiaj pismach przewodniczący Juncker poprosił przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) i Komitetu Regionów o oddelegowanie swoich przedstawicieli do grupy zadaniowej.

W orędziu o stanie Unii z 13 września 2017 r. przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję przyszłości Europy opartą na debacie zainicjowanej przez Białą księgę w sprawie przyszłości Europy do 2025 r. Jednym z przedstawionych tam scenariuszy jest scenariusz 4 zatytułowany „Robić mniej, ale efektywniej”, zgodnie z którym Unia Europejska powinna podwoić wysiłki w niektórych dziedzinach, a jednocześnie zaprzestać działań lub zmniejszyć swoje zaangażowanie w dziedzinach, w których jej wartość dodaną postrzega się jako mniejszą, a ją samą jako niezdolną do spełniania obietnic. Prace grupy zadaniowej przyczynią się do dalszego rozwoju Unii Europejskiej w kontekście planu działania Komisji na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Wspomniany plan działania zostanie ukończony jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu przywódców w Sibiu (Rumunia) 9 maja 2019 r.

Kontekst

Na podstawie wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, przedstawionych 15 lipca 2014 r., Komisja jest zobowiązana do skoncentrowania się na dziesięciu priorytetowych obszarach polityki, które kształtują pracę tej instytucji od trzech lat i zapewnią pozostawienie jak najwięcej zadań w rękach państw członkowskich. Komisja dopracowała następnie tę koncepcję w Białej księdze w sprawie przyszłości Europy z 1 marca 2017 r., w której przedstawiła pięć scenariuszy, w tym jeden zatytułowany „Robić mniej, ale efektywniej”.

Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności są określone w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zasada pomocniczości ma na celu zapewnienie, by decyzje były podejmowane możliwie jak najbliżej obywateli i by UE nie podejmowała działań, jeżeli nie są one bardziej skuteczne niż działania prowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zasada proporcjonalności ogranicza wykonywanie uprawnień UE do tego, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w Traktatach. Przykładem stosowania tych zasad przez obecną Komisję jest fakt, że wykonywanie zadań z zakresu kontroli pomocy państwa zostało już w znacznym stopniu oddelegowane do organów krajowych i że 90 proc. wszystkich środków pomocy państwa znajduje się obecnie w rękach władz krajowych, regionalnych i lokalnych.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce