Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 listopada 2020Przedstawicielstwo w Polsce

LIFE dla Kampinosu i Opolszczyzny

Dwa polskie projekty: Kampinos WetLife mający na celu ochronę mokradeł oraz pomoc we wdrożeniu systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim uzyskają unijne współfinansowanie w ramach projektu LIFE. W sumie na inicjatywy w zakresie...

LIFE dla Kampinosu i Opolszczyzny

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu UE przeznaczony na ponad 120 nowych projektów w ramach programu LIFE. To finansowanie UE spowoduje uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co pozwoli osiągnąć ambitne cele w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Finansowanie otrzymają m.in. 2 polskie projekty: projekt Kampinos WetLife mający na celu ochronę mokradeł Puszczy Kampinoskiej oraz projekt województwa opolskiego, który ma pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie.

Projekty pomogą osiągać cele Europejskiego Zielonego Ładu dzięki wspieraniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczynianiu się do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa oraz pomogą Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Wiele z nowych projektów to projekty obejmujące kilka państw członkowskich.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Europejski Zielony Ład jest naszym planem działania na rzecz Europy ekologicznej i odpornej na wstrząsy, która sprzyja włączeniu społecznemu. Projekty LIFE odzwierciedlają te wartości, ponieważ łączą państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, odbudowy zasobów przyrodniczych i wspierania różnorodności biologicznej. Z niecierpliwością oczekuję wyników tych nowych projektów.

W podobnym duchu wypowiedział się również europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius: Projekty LIFE mogą rzeczywiście spowodować wymierne korzyści. Stanowią one odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania naszych czasów, takie jak zmiana klimatu, niszczenie przyrody i niezrównoważone wykorzystanie zasobów. Jeżeli w szybkim tempie i na dużą skalę będą one realizowane w całej UE, mogą pomóc UE osiągnąć jej ambitne cele w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu i przyczynić się do budowania bardziej ekologicznej i odpornej Europy dla nas wszystkich, a także dla przyszłych pokoleń.

Na liczne projekty dotyczące ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska przydzielono około 220 mln euro, a na wspieranie projektów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowanie się do niej i zarządzanie nią oraz na projekty informacyjne – ponad 60 mln euro.

Zaliczają się do nich duże inwestycje mające na celu ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej w Europie. Projekty takie jak odtwarzanie torfowisk – unikalnych ekosystemów, w których żyje wiele wysoce przystosowanych, rzadkich i zagrożonych gatunków – przyczynią się do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Torfowiska są również ważnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i mogą pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

W ramach projektów LIFE wspiera się również zmniejszenie zużycia energii w nowych budynkach, zgodnie z niedawno zainicjowaną strategią UE na rzecz fali renowacji. Fundusze zostaną przeznaczone na opracowanie uniwersalnego i przystępnego cenowo rozwiązania niskoemisyjnego, które mogłoby pozwolić zmniejszyć zużycie energii we wszystkich nowych budynkach nawet o 40 proc.

Fundusze zostaną również przeznaczone na projekty, które zapobiegają marnotrawieniu żywności i prowadzą do lepszego gospodarowania odpadami zgodnie z nowym planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Środki finansowe przeznaczane są również na liczne projekty, które pomogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w energochłonnych gałęziach przemysłu zgodnie z ambitnym planem Komisji w zakresie celów klimatycznych i naszym celem neutralności klimatycznej.

Liczby w skrócie

  • W ramach 47 projektów LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 208 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 76 mln euro. Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność i gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady oraz woda.
  • Celem 8 Projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie środowiska o wartości prawie 17 mln euro, przy czym wkład UE wynosi nieco ponad 9 mln euro, jest upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych ze środowiskiem wśród ogółu społeczeństwa i pomoc dla organów publicznych w promowaniu, monitorowaniu i egzekwowaniu zgodności z prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska.
  • Całkowity budżet 16 projektów LIFE na rzecz łagodzenia zmiany klimatu wyniesie około 86 mln euro, z czego wkład UE wyniesie nieco poniżej 32 mln euro.
  • W ramach 15 projektów LIFE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu uruchomione zostanie 50 mln euro, z czego 26 mln euro pochodzić będzie z funduszy UE.
  • Celem 3 projektów LIFE w zakresie zarządzania i informacji w dziedzinie klimatu jest poprawa zarządzania i zwiększenie świadomości na temat zmiany klimatu. Ich łączny budżet wynosi 7 mln euro, z czego wkład UE wynosi nieco poniżej 4 mln euro.

Opisy projektów i dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku do tego komunikatu prasowego.

Kontekst

Projekty wybrano spośród ponad 1250 wniosków złożonych w kontekście zaproszenia do składania wniosków w ramach programu LIFE w 2019 r., opublikowanego w kwietniu 2019 r. Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Jest on realizowany od 1992 r. i współfinansował ponad 5,5 tys. projektów w całej UE i w państwach trzecich. Aktualnie trwa realizacja około 1,1 tys. projektów. Budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro według cen bieżących. W kolejnym długoterminowym budżecie unijnym na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie środków na program LIFE o prawie 60 proc.

Dodatkowe informacje

Załącznik: Krótkie streszczenia projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach programu LIFE w 2019 r.

Program LIFE

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce