Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 maja 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Kreatywna Europa: ponad 2 mld euro na kulturę

KE podjęła nowe działania wspierające sektor kultury i sektor kreatywny w Europie i poza nią. Jest to kolejny krok po przyjęciu programu prac na pierwszy rok działania programu „Kreatywna Europa” obejmującego lata 2021-2027. W tym roku przewidziano w...

Kreatywna Europa: ponad 2 mld euro na kulturę

Kwota ta posłuży artystom i osobom zawodowo zaangażowanym we wszystkich sektorach kultury w nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, poszukiwaniu nowych możliwości i docieraniu do nowych odbiorców. Przyjęty program stanowi podstawę pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach nowego programu. Zaproszenia te będą otwarte dla wszystkich organizacji prowadzących działalność w odpowiednich sektorach kultury i sektorach kreatywnych. Całkowity budżet programu opiewający na kwotę 2,4 mld euro przeznaczoną na okres siedmiu lat wzrósł w porównaniu z poprzednim budżetem o 63 proc.

Celem programu „Kreatywna Europa” jest także zwiększenie konkurencyjności sektorów kultury. Jednocześnie wspierane będą ich starania prowadzące do przyjęcia bardziej ekologicznych, cyfrowych i sprzyjających włączeniu społecznemu standardów. Szczególną uwagę poświęca się wzmocnieniu odporności i ożywieniu sektora kultury i sektora kreatywnego w następstwie pandemii COVID-19.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel, powiedziała: - Ponad 8 milionów ludzi w całej Europie prowadzi działalność kulturalną. Kultura nie kieruje się granicami ani przynależnością państwową. Sztuka to okno na świat, buduje między nami mosty. W momencie, gdy ponownie otwierane są muzea, kina, obiekty światowego dziedzictwa, pragnę przypomnieć o wsparciu, jakie Komisja przewiduje dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Wzrósł budżet programu „Kreatywna Europa”, którego celem jest wzmocnienie odporności i ożywienie wspomnianych sektorów, przy jednoczesnym upowszechnianiu ogromnej różnorodności i kreatywności, jakie nam oferują.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, powiedział: - Twórczość artystyczna i kreatywna są w samym sercu naszego sektora kultury i sektora kreatywnego, ale także naszej europejskiej tożsamości. Wzmocniony program „Kreatywna Europa” zaowocuje europejskimi historiami, które przyniosą światowy oddźwięk, pomoże także europejskim kreatorom, producentom, dystrybutorom i wystawcom, których tak ciężko dotknęła pandemia. Poprzez wspieranie współpracy ponad łańcuchami wartości i ponad językowymi granicami, a także promowanie innowacyjnych modeli biznesowych, podprogram MEDIA przyczyni się do stworzenia żywego i zróżnicowanego pod względem kulturowym ekosystemu audiowizualnego. Program „Kreatywna Europa” będzie ponadto promować zdrowy i zrównoważony sektor mediów informacyjnych – w czasach rosnących zagrożeń dla pluralizmu mediów.

W programie „Kreatywna Europa” w 2021 r. określono wspólne cele dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Położono większy nacisk na transnarodową twórczość, obieg globalny i promocję utworów europejskich, innowacje we wszystkich sektorach oraz łatwość dostępu do finansowania dzięki wyższym wskaźnikom współfinansowania UE. Wszystkie finansowane działania i projekty powinny być wykonywane z poszanowaniem zasady równouprawnienia płci i zobowiązań UE w zakresie ochrony środowiska – zarówno na etapie projektowania jak i realizacji.

Wsparciem na etapie realizacji i dystrybucji filmów i utworów audiowizualnych cieszących się międzynarodowym zainteresowaniem, w Europie i poza nią, służy podprogram MEDIA, należący do programu „Kreatywna Europa”. Przyczynia się on do rozwoju talentów i zarządza ukierunkowanymi działaniami na rzecz zwiększenia umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i swobody. Program będzie nadal promował europejską różnorodność kulturową i językową.

Wśród działań objętych programem „Kreatywna Europa” znajdują się:

  • Program wspierania tłumaczenia dzieł literackich i rozwoju partnerstw wydawniczych;
  • Nagrody UE w obszarze literatury, muzyki, architektury i dziedzictwa kulturowego, a także inicjatywy na rzecz Europejskich Stolic Kultury i znaku dziedzictwa europejskiego;
  • Zwiększenie dostępności i obecności europejskich utworów audiowizualnych ponad platformami i ponad granicami;
  • Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym – zachęcanie do innowacyjnego podejścia do tworzenia, dystrybucji i promocji treści w różnych sektorach;
  • Promowanie umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i swobody jako europejskich wartości.

Kontekst

Sektor kultury i sektor kreatywny zawsze stanowił odzwierciedlenie europejskiego życia, przyczyniając się nie tylko do spójności i różnorodności społecznej Europy, ale także wnosił wkład w jej gospodarkę, stanowi bowiem 4,2 proc. całkowitego PKB UE i 3,7 proc. siły roboczej w UE.

W 2014 r. wsparcie UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego zostało skonsolidowane w ramach jednego programu finansowania: programu „Kreatywna Europa”. Od tamtego czasu program obejmuje trzy komponenty: KULTURA to wszystkie obszary sektora kultury i sektora kreatywnego z wyjątkiem sektora audiowizualnego i mediów informacyjnych; MEDIA to wsparcie dla sektora audiowizualnego i filmowego; komponent MIĘDZYSEKTOROWY umożliwia współpracę międzysektorową.

W programie „Kreatywna Europa” na lata 2014–2020 uczestniczyło 41 państw. W ramach tego programu przyznano ponad 13 tys. dotacji, a każda z nich przyniosła korzyści kilku organizacjom. W ramach programu współfinansowano 647 projektów współpracy kulturalnej między 3 760 organizacjami z całej Europy, szkolenia dla ponad 16 tys. osób zajmujących się tą tematyką zawodowo, realizację lub dystrybucję ponad 5 tys. filmów, działalność 1 144 kin oraz przetłumaczenie 3 500 książek w całej Europie.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 maja 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce