Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 stycznia 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Kodeks dla komisarzy

Zaczął obowiązywać nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Podwyższa on standardy etyczne obowiązujące komisarzy także po zakończeniu kadencji, zwiększa transparentność wydatków oraz zabezpiecza przed niedozwolonym lobbingiem. Pod...

Kodeks dla komisarzy

Komisja Europejska formalnie przyjęła nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej, który został zapowiedziany przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera w jego orędziu o stanie Unii. Jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości, o co od początku swojego mandatu zabiegał przewodniczący Jean-Claude Juncker.

Uaktualnione zasady postępowania wyznaczają nowe standardy etyczne w Europie. Obok wcześniejszego wniosku przewodniczącego, aby wydłużyć okres karencji z 18 miesięcy do dwóch lat w przypadku byłych komisarzy i do trzech lat w przypadku przewodniczącego Komisji, kodeks postępowania zawiera jaśniejsze przepisy i wyższe normy etyczne. Ponadto wprowadza większą przejrzystość w szeregu obszarów. Kodeks przewiduje stworzenie niezależnej komisji etyki o wzmocnionym statusie, która zastąpi obecny komitet ad hoc ds. etyki, co przyczyni się do usprawnienia kontroli i pomoże zapewnić doradztwo w zakresie norm etycznych.

Nowy kodeks postępowania dla członków Komisji obejmuje w szczególności następujące zmiany:

– Działalność prowadzona po zakończeniu kadencji: W nowym kodeksie postępowania wydłużono okres karencji z 18 miesięcy (okres obowiązujący obecnie) do dwóch lat w przypadku byłych komisarzy i do trzech lat w przypadku przewodniczącego Komisji. Podczas tego okresu byli członkowie Komisji przed objęciem nowego stanowiska muszą informować o tym zamiarze Komisję, a także podlegają ograniczeniom dotyczącym prowadzonej działalności, takiej jak lobbing wśród członków lub personelu Komisji.

– Zapobieganie konfliktom interesów: W nowym kodeksie postępowania określono po raz pierwszy, czym jest konflikt interesów, a także ustalono zasadę, że komisarze nie tylko unikają konfliktu interesów, ale także sytuacji, które mogą być tak postrzegane. W przypadku gdy były komisarz zamierza pracować którejś z dziedzin, za które był odpowiedzialny, w pierwszej kolejności musi zasięgnąć opinii niezależnej komisji etyki. Odtąd zarówno decyzje Komisji, jak i związane z nimi opinie komitetu będą podawane do wiadomości publicznej.

– Interesy finansowe: Zaostrzenie zasad obejmie również interesy finansowe komisarzy. Będą oni musieli zgłaszać inwestycje o kwocie powyżej 10 000 euro, niezależnie od tego, czy istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. W przypadku konfliktu interesów ze względu na konkretny składnik aktywów komisarza przewodniczący będzie mógł zażądać zbycia tego składnika lub powierzenia go funduszowi powierniczemu bez prawa decydowania, w co będą inwestowane aktywa (tzw. blind trust). Komisarze powinni aktualizować swoje deklaracje na początku każdego roku, tak jak ma to już miejsce obecnie.

– Przejrzystość i rozliczalność: Komisarze są najlepszymi ambasadorami Unii Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich i na całym świecie. Dlatego też przewodniczący Juncker zachęca ich do dalszych podróży. Muszą to jednak czynić w sposób jak najbardziej oszczędny. Informacje o kosztach podróży każdego komisarza będą publikowane co dwa miesiące. Pierwszą taką publikację przewidziano na koniec lutego 2018 r.

– Egzekwowanie przepisów: W stosowaniu kodeksu postępowania kolegium będzie wspomagane przez nową wzmocnioną niezależną komisję etyki, która będzie w stanie udzielić porad na temat wszystkich kwestii etycznych i wydawać zalecenia dotyczące kodeksu. W przypadku naruszenia przepisów kodeksu, które nie kwalifikuje się do przekazania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, Komisja może udzielić komisarzowi nagany i podać ją do wiadomości publicznej. To nowe rozwiązanie, zastosowane niedawno przez Komisję Junckera, będzie odtąd uwzględnione w nowych przepisach.

– Umożliwienie komisarzom ubiegania się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego bez konieczności występowania o urlop: Wniosek z listopada 2016 r. jest również elementem nowego kodeksu postępowania przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera, a wejdzie w życie natychmiast po wydaniu przez Parlament Europejski zgody na aktualizację porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją. Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowano na 7 lutego.

Dalsze działania:

Nowy kodeks postępowania ma zastosowanie do wszystkich obecnych członków Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera. Oczekuje się, że 7 lutego Parlament Europejski wyrazi zgodę na nowe przepisy pozwalające członkom Komisji na uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego bez konieczności ubiegania się o urlop. Pod koniec lutego 2018 r. Komisja po raz pierwszy opublikuje szczegóły dotyczące wszystkich wydatków związanych z podróżami służbowymi komisarzy.

W duchu przejrzystości i rozliczalności Komisja będzie publikować roczne sprawozdania na temat stosowania kodeksu.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce