Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

KE pisze do Volkswagena

Unijne urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska przesłały wspólne pismo do prezesa Volkswagena, wzywając koncern do szybkiej naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem „dieselgate”. Chodzi o instalowanie oprogramowania w autach z...

170907_dieselgate.jpg

Jest to część skoordynowanych działań unijnych urzędów ochrony konsumentów, które mają zagwarantować, że grupa Volkswagen przestrzega praw ochrony konsumentów w następstwie skandalu emisyjnego oraz aktywnie podejmuje działania w stosunku do zainteresowanych konsumentów. Urzędy ochrony konsumentów w UE nadal otrzymują informacje świadczące o tym, że wiele samochodów, których dotyczył skandal, nie zostało jeszcze naprawionych.

Po rozmowach z komisarz Věrą Jourovą w 2016 r. Volkswagen zobowiązał się, że wszystkie samochody, których dotyczył skandal, zostaną naprawione do jesieni 2017 r. Urzędy ochrony konsumentów w UE, pod przewodnictwem holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków, wzywają Volkswagena do potwierdzenia, w terminie jednego miesiąca, że plan ten zostanie zrealizowany. Żądają one pełnej przejrzystości tego procesu oraz szczegółowych danych w odniesieniu do tego, co zostało już osiągnięte, a co pozostaje do zrobienia. Volkswagen powinien zagwarantować rozwiązanie wszelkich potencjalnych problemów zaistniałych po dokonaniu napraw, Komisja zażądała bowiem, aby wszystkie samochody Volkswagena, których dotyczył skandal, zostały doprowadzone do pełnej zgodności z zasadami homologacji tego typu pojazdów.

Komisarz Věra Jourová powiedziała: - Cieszę się, że urzędy ochrony konsumentów, jako organy wykonujące prawo UE, przyjmują wspólny front wobec Volkswagena i naciskają na wypełnienie naszych żądań. Działając wspólnie, urzędy ochrony konsumentów są w stanie zagwarantować przestrzeganie prawa ochrony konsumentów w całej Unii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku problemów ogólnoeuropejskich, takich jak sprawa Volkswagena, która dotyczy ponad 8 mln konsumentów w różnych państwach członkowskich. Dzięki wspólnemu stanowisku konsumenci w UE mogą być pewni, że zarówno urzędy ochrony konsumentów, jak i Komisja Europejska, stoją po ich stronie i że nie zgodzimy się na żadne półśrodki.

Organy ochrony konsumenta oczekują odpowiedzi Volkswagena m.in. co do następujących aspektów:

  • Przejrzystość i przekazywanie informacji: Volkswagen powinien jak najszybciej poinformować poszczególnych konsumentów o naprawie. Volkswagen powinien dostarczyć konsumentom wystarczających informacji, które pozwolą im podjąć przemyślaną decyzję. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych informacje te powinny obejmować następujące kwestie:
  • precyzyjne i jasne powody, dlaczego samochód musi zostać poddany naprawie;
  • co obejmuje naprawa;
  • co konsument musi zrobić, aby jego samochód został naprawiony;
  • co może się stać lub co się stanie, jeżeli konsument nie odda samochodu do naprawy;
  • w jakich państwach członkowskich samochody, które nie zostały naprawione, przestaną być zdatne do ruchu drogowego oraz kiedy to nastąpi.
  • Informowanie właścicieli samochodów używanych i konsumentów poza salonami Volkswagena: Jeśli chodzi o konsumentów, którzy kupili swoje samochody bez pośrednictwa salonów Volkswagena lub serwisują je poza autoryzowanym serwisem (np. samochody używane, samochody zakupione bezpośrednio od importerów), Volkswagen powinien dołożyć starań, aby poinformować o naprawach tych właścicieli samochodów.
  • Środki budowania zaufania: Organy ochrony konsumentów z zadowoleniem przyjęły środki budowania zaufania ogłoszone przez grupę Volkswagen, dzięki którym konsumenci zyskują pewność co do wykonywanych napraw. Organy ochrony konsumentów wezwały Volkswagena do aktywnego poinformowania o tych środkach wszystkich zainteresowanych osób; do nieograniczania napraw tylko do pewnych części samochodu albo do określonego przedziału czasowego; oraz do podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania, że ogólne osiągi samochodu po naprawie będą takie same.
  • Wsparcie dla salonów samochodowych w procesie naprawy: Chociaż odpowiedzialność za zapewnienie zgodności spoczywa na producentach, na mocy dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji to sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w chwili dostawy towaru. Organy ochrony konsumentów wzywają Volkswagena do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu ułatwienia pracy salonom samochodowym.
  • Przedłużenie procesu naprawy: Urzędy ochrony konsumentów w UE wzywają Volkswagena do potwierdzenia harmonogramu przeprowadzenia napraw wszystkich samochodów. Jeżeli akcja serwisowa potrwa dłużej niż do jesieni 2017 r., Volkswagen powinien zobowiązać się do przedłużenia okresu darmowych napraw oprogramowania tak długo, jak jest to konieczne, w celu wypełnienia swoich obowiązków i zapewnienia zgodności wszystkich samochodów z prawem konsumenckim UE.

Dalsze działania

Urzędy ochrony konsumentów w UE proszą Volkswagena o odpowiedź w ciągu jednego miesiąc oraz o podjęcie dialogu na szczeblu europejskim. Każde państwo członkowskie będzie miało swobodę zadecydowania o dalszych działaniach, jeżeli Volkswagen nie odpowie na wspólne stanowisko lub nie uda się osiągnąć porozumienia. Urzędy mogą podejmować działania zgodne z krajową specyfiką, w tym w razie potrzeby działania w zakresie egzekwowania przepisów.

Przebieg procedury

Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Dzięki temu organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się do swojego odpowiednika w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.

Współpraca dotyczy przepisów ochrony konsumenta w różnych obszarach, takich jak dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

W ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów właściwe organy regularnie dokonują przeglądu kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie ochrony konsumentów na jednolitym rynku i koordynują prowadzony przez siebie nadzór rynku i ewentualne działania w zakresie egzekwowania prawa. Komisja ułatwia wymianę informacji pomiędzy tymi organami oraz koordynację ich działań.

Więcej informacji:

Unijna polityka ochrony konsumentów

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce