Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 listopada 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Inwestycje muszą mieć przestrzeń

Polska niebawem przedstawi zintegrowany system planowania przestrzennego i społeczno-ekonomicznego – deklarowali przedstawiciele rządu na konferencji zorganizowanej 17 listopada przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Jej tematem było wdrażanie przez...

161118_planning_main.jpg

W połowie listopada Komisja Europejska publikacją Annual Growth Survey (AGS) rozpoczęła kolejny cykl tzw. semestru europejskiego. KE sporo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z poprawą otoczenia inwestycyjnego w Polsce poprzez zmiany w zakresie planowania przestrzennego (Country Specific Remendations – CSR, rekomendacja nr 3).

">

CSR 3. Podjęcie działań w celu usunięcia przeszkód dla inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną oraz inwestycji infrastrukturalnych w sektorze budowlanym, a także zwiększenie stopnia pokrycia obszarów gmin planami zagospodarowania przestrzennego. Właśnie tej tematyce w dużej części poświęcona była warszawska konferencja.

">

- Tylko poprzez wspólne działania można przywrócić zaufanie i trwały wzrost gospodarczy w Unii. Wymaga to od państw członkowskich gotowości do prowadzenia krajowej polityki w według nowych reguł – mówił dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda otwierając konferencję. - Semestr europejski ma zagwarantować, że państwa członkowskie będą prowadzić swoją politykę budżetową i gospodarczą zgodnie z przyjętymi wobec UE zobowiązaniami. Te zobowiązania to: limity zadłużenia i deficytu zgodnie z paktem stabilności i wzrostu, plany reform gospodarczych zapisane w zaleceniach dla poszczególnych krajów oraz długoterminowe cele w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawarte w strategii Europa 2020.Marek Prawda nawiązał także do przewodnego tematu spotkania czyli konieczność lepszego planowania przestrzennego. Przypomniał, że w opublikowanym w lutym raporcie nt. wyzwań strukturalnych stojących przed polską Komisja Europejska napisała: - Planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym jest jednym z głównych czynników utrudniających inwestycje, w szczególności w sektorze budownictwa. Do 2014 r. jedynie 29 proc. terytorium Polski było objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; w przypadku niektórych miast odsetek ten wynosił mniej niż 10 proc. Głównymi wyzwaniami w tej dziedzinie są kwestie prawne oraz integracja systemów informatycznych. Poza tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego często ulegają zmianom i nie są spójne z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego na poziomie regionalnym.O poprawie otoczenia inwestycyjnego mówił Piotr Żuber, dyrektor w Ministerstwie Rozwoju. Podkreślał, że polski rząd w pełni popiera priorytety zapisane w AGS. Jego zdaniem, z polskiej perspektywy stymulowanie inwestycji jest kluczowym wyzwaniem dla gospodarki. Według Żubera, rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące Polski w większości są zbieżne z priorytetami rządu. W bliskiej perspektywie zamierza on m.in. przedstawić zintegrowany system planowania przestrzennego i społeczno-ekonomicznego.

Michał Leszczyński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zaprezentował roboczą wersję kodeksu urbanistyczno-budowlanego przygotowanego przez resort.

Z kolei rekomendacje KE dotyczące planowania przestrzennego przedstawili: Wolfgang Munch (Komisja Europejska, DG REGIO) oraz Andrzej Rudka (Komisja Europejska, DG GROW).

W dyskusji panelowej z udziałem publiczności wzięli udział: Maciej Drozd (Bank Światowy), Grzegorz Kubalski (Związek Powiatów Polskich), Grzegorz Wanot (Zastępca Burmistrza Pszczyny).

">

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce