Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 grudnia 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Inwestowanie prostsze, ale bezpieczne

Komisja Europejska porządkuje przepisy dotyczące firm inwestycyjnych. Te największe zostaną objęte nadzorem na wzór bankowego, mniejsze – których jest większość – będą mogły działać na podstawie uproszczonych reguł. - Nowe przepisy przyczynią się do...

Valdis Dombrovskis

Dzięki nowelizacji przepisów dotyczących firm inwestycyjnych europejskie rynki kapitałowe będą bardziej skuteczne i lepiej nadzorowane.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dwutorowej reformy mającej na celu ułatwienie działalności mniejszym firmom inwestycyjnym oraz objęcie dużych firm o znaczeniu systemowym takimi samymi zasadami, jakie obowiązują banki europejskie. Firmy inwestycyjne oraz świadczone przez nie usługi mają kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania unii rynków kapitałowych. Poza bankami rynki kapitałowe UE opierają się na kilku tysiącach małych i dużych firm inwestycyjnych, które świadczą klientom usługi doradcze, pomagają przedsiębiorstwom wykorzystywać możliwości rynków kapitałowych, zarządzają aktywami oraz zapewniają płynność rynkową, ułatwiając w ten sposób inwestycje w całej UE. Wzmocnienie rynków kapitałowych pozwoli UE wspierać inwestycje, odblokować nowe źródła finansowania przedsiębiorstw, oferować lepsze możliwości gospodarstwom domowym oraz wzmocnić unię gospodarczą i walutową.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami znaczna większość firm inwestycyjnych w UE przestałaby podlegać zasadom, które pierwotnie opracowano z myślą o bankach. To pomogłoby w osiągnięciu priorytetowych celów unii rynków kapitałowych, takich jak zmniejszenie obciążenia administracyjnego, pobudzenie konkurencji czy zwiększenie przepływów inwestycyjnych, bez narażania na szwank stabilności finansowej. Jednocześnie największe firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym podlegałyby takim samym zasadom i nadzorowi jak banki.

Wiceprzewodniczący do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: - Przepisy powinny być proporcjonalne i muszą uwzględniać ryzyko. Nowe, uproszczone wymogi są korzystne dla mniejszych firm inwestycyjnych, jako że lepiej uwzględniają ich profil ryzyka. Jednocześnie duże firmy stwarzające ryzyko podobne do tego, jakie stwarzają banki, powinny być regulowane i podlegać nadzorowi w taki sam sposób, jak banki. Reforma ta pozwoli firmom inwestycyjnym usprawnić przekazywanie przedsiębiorstwom oszczędności konsumentów i inwestorów. Nowe przepisy przyczynią się do lepszego funkcjonowania rynków kapitałowych, zapewniając jednocześnie stabilność finansową.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen podkreślił: - Naszym celem jest redukcja kosztów związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami UE. Przedstawiony wniosek w sprawie uproszczenia i usprawnienia wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych wpisuje się w to dążenie. Konieczne jest, aby przepisy wspierały kluczową rolę tych przedsiębiorstw w ukierunkowywaniu inwestycji na rynkach kapitałowych, jednocześnie gwarantując odpowiednie uwzględnienie związanego z ich działalnością ryzyka. Pobudzanie konkurencji i ochrona inwestorów to dwie strony tego samego medalu – wspólnie przyczyniają się do zwiększania zaufania rynku oraz wzrostu gospodarczego.

Kluczowe elementy wniosku

Firmy inwestycyjne odgrywają ważną rolę w ułatwianiu przepływu oszczędności i inwestycji w całej UE. Świadczone przez nie usługi zapewniają inwestorom dostęp do rynków papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Usługi te obejmują doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelem, realizację zleceń klientów, obrót instrumentami finansowymi oraz pomoc dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych.

Wniosek przewiduje m.in.:

  • przyjęcie nowych, uproszczonych wymogów ostrożnościowych dla znacznej większości firm inwestycyjnych niemających znaczenia systemowego, bez narażania na szwank stabilności finansowej; oraz
  • zmiany w przepisach, które zagwarantują, że duże firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, prowadzące działalność zbliżoną do działalności banków i stwarzające podobne ryzyko finansowe, będą regulowane i nadzorowane w taki sam sposób, jak banki. W rezultacie firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym byłyby w ramach unii bankowej nadzorowane przez Europejski Bank Centralny w zakresie, w jakim sprawuje on funkcję nadzorczą (jako element Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego). Dzięki temu duże instytucje finansowe o znaczeniu systemowym będą miały zapewnione równe warunki działania.

Zgodnie z nowymi zasadami firmy inwestycyjne niemające znaczenia systemowego będą podzielone na dwie grupy. Wymogi kapitałowe w odniesieniu do najmniejszych firm o najniższym ryzyku zostaną uproszczone. Nowe zasady będą wystarczająco kompleksowe i solidne, aby uwzględnić ryzyko związane z działalnością firm inwestycyjnych, a jednocześnie wystarczająco elastyczne, aby wziąć po uwagę różne modele biznesowe oraz zapewnić utrzymanie rentowności takich przedsiębiorstw. Firmy należące do tej grupy nie podlegałyby żadnym dodatkowym wymogom w zakresie ładu korporacyjnego czy wynagrodzenia. W odniesieniu do większych przedsiębiorstw zaktualizowane przepisy wprowadzają nowy sposób pomiaru ryzyka w oparciu o przyjęte modele biznesowe. W przypadku firm prowadzących obrót instrumentami finansowymi nowe zasady będę obowiązywały w połączeniu z uproszczoną wersją istniejących przepisów.

Ponadto wniosek określa mianem instytucji kredytowych te firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, które wykonują pewne czynności bankowe (takie jak gwarantowanie emisji czy zawieranie transakcji na własny rachunek) i posiadają aktywa w wysokości powyżej 30 mld euro. Należące do tej grupy firmy będą w pełni podlegać takim samym zasadom traktowania, jak banki. Zgodnie z zapowiedzią Komisji w przeglądzie Europejskich Urzędów Nadzoru oznacza to, że ich działalność w państwach członkowskich należących do unii bankowej podlegałaby bezpośredniemu nadzorowi EBC w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Kontekst

W ramach działań mających na celu wzmocnienie rynków kapitałowych, w śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych Komisja ogłosiła, że zaproponuje skuteczniejsze ramy w zakresie wymogów ostrożnościowych i nadzoru dla firm inwestycyjnych.

We wszystkich państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) istnieje w sumie kilka tysięcy firm inwestycyjnych. Firmy te to w znacznej części małe i średnie przedsiębiorstwa, których główną działalnością jest oferowanie doradztwa inwestycyjnego, przekazywanie i wykonywanie zleceń oraz zarządzanie portfelami. W przeciwieństwie do instytucji kredytowych firmy inwestycyjne nie przyjmują depozytów ani nie udzielają pożyczek. Oznacza to, że są one w o wiele mniejszym stopniu narażone na ryzyko kredytowe i ryzyko wypłaty środków pieniężnych przez deponentów z krótkim wyprzedzeniem.

Dzisiejszy przegląd stanowi część programu sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji (REFIT) i jest wypełnieniem zadania wyszczególnionego w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR). Celem przeglądu jest zapewnienie, aby wymogi dotyczące kapitału i płynności oraz inne kluczowe normy ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych były określone w odpowiedni sposób. Obecne wymogi CRR dotyczą w dużej mierze banków i nie są w pełni dostosowane do specyfiki wszystkich firm inwestycyjnych.

Przegląd opiera się na zaleceniach politycznych wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we wrześniu 2017 r. i został zapowiedziany w komunikacie w sprawie dokończenia budowy unii bankowej w październiku 2017 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 grudnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce