Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 marca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Interreg rusza

Unijna polityka spójności: Komisja Europejska przyjmuje pierwsze programy współpracy Interreg na lata 2021–2027 o wartości ponad 481 mln euro. Jest wśród nich Interreg Europa Środkowa.

Interreg rusza

Pierwsze programy Interreg na okres programowania 2021–2027 zostały właśnie przyjęte przez Komisję. Obejmują one trzy programy Europejskiej współpracy terytorialnej i obejmują inwestycje warte ponad 481 mln euro. Zatwierdzone programy to „Interreg Europa Środkowa”, „Interreg Austria – Niemcy/Bawaria” oraz „Interreg Niemcy/Bawaria – Czechy”. Budżet zostanie przyznany zgodnie z unijnymi priorytetami inteligentnej i ekologicznej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - Cieszę się, że pierwsze programy Interreg na lata 2021–2027 zostały już przyjęte. Projekt europejski zasadza się na współpracy, a Interreg nadaje temu podejściu konkretny kształt. Programy Interreg ilustrują istotę i siłę integracji UE: finansując ścisłą współpracę w regionach przygranicznych i w poszczególnych państwach członkowskich pomagają ich mieszkańcom stawiać czoła wspólnym wyzwaniom, z którymi lepiej zmierzyć się razem niż w pojedynkę.

Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonych programów Interreg

  • Program Interreg Europa Środkowa dysponuje łącznym przydziałem środków w wysokości 280,7 mln euro. Połowa tego budżetu zostanie przeznaczona na zielone inwestycje, takie jak zwiększenie efektywności energetycznej, przystosowanie się do zmiany klimatu lub ekologizacja mobilności w miastach, natomiast prawie jedna trzecia będzie wspierać konkurencyjność i zdolności innowacyjne w Europie Środkowej. Program będzie również koncentrował się na poprawie jakości sieci połączeń między regionami wiejskimi i peryferyjnymi oraz na poprawie zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego.
  • Łączny przydział środków na Interreg Austria – Niemcy/Bawaria wyniesie 76,9 mln euro i skupi się na pięciu priorytetach: gospodarka dostosowana do przyszłych wyzwań; odporne środowisko; zrównoważona turystyka; zintegrowany rozwój regionalny i zarządzanie transgraniczne. Prawie jedna trzecia tego budżetu zostanie wykorzystana na rozwój zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji, a ponad jedna piąta zostanie zainwestowana w działania związane z klimatem.
  • Program Interreg Niemcy/Bawaria – Czechy otrzymuje przydział w wysokości 123,8 mln euro. Prawie jedna trzecia tych środków będzie przeznaczona na wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Inne priorytety inwestycji to ochrona przyrody, różnorodność biologiczna oraz zielona infrastruktura, a także poprawa równego dostępu do sprzyjających włączeniu społecznemu i wysokiej jakości usług w zakresie edukacji.

Dalsze działania

Zachęca się wszystkie zainteresowane strony na odnośnych terytoriach do uważnego śledzenia przyszłych zaproszeń do składania projektów, które zostaną opublikowane na stronach internetowych programów.

Kontekst

W centrum Europy zawsze istniały różnice gospodarcze, a Interreg jest szczególnie powołany do tworzenia powiązań między regionami i ludźmi. Interreg dopomoże odnośnym regionom w dalszym rozwoju, przyczyniając się jednocześnie do wdrożenia unijnej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Na okres programowania 2021–2027 szósta generacja programu Interreg dysponuje łącznym budżetem w wysokości prawie 10 mld euro. W ramach Interreg istnieją cztery komponenty: transgraniczny (Interreg A), transnarodowy (Interreg B), międzyregionalny (Interreg C) oraz komponent dotyczący integracji regionów najbardziej oddalonych z obszarami położonymi w ich sąsiedztwie(Interreg D).

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 marca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce