Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Integracja poprzez pracę

"Pracodawcy razem na rzecz integracji" to inicjatywa KE, które celem jest włączenie społeczne i zawodowe cudzoziemców. Projekt, skierowany zarówno do dużych jak i małych przedsiębiorstw, został zainaugurowany na Europejskim Szczycie Biznesu w...

170523_avramopoulos.jpg

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thylsen prowadzą drugie spotkanie dotyczące Europejskiego dialogu na temat umiejętności i migracji w ramach Europejskiego Szczytu Biznesu.

Komisarze oficjalnie zainaugurowali inicjatywę „Pracodawcy razem na rzecz integracji” w obecności dyrektorów generalnych i innych przedstawicieli wyższego szczebla szeregu przedsiębiorstw, które zobowiązały się do wspierania integracji cudzoziemców, takich jak IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, Bpost, Scandic hotels, ADECCO oraz Microsoft, jak również przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych. Celem inicjatywy jest promowanie starań pracodawców w całej UE polegających na wspieraniu integracji uchodźców i innych migrantów na rynku pracy i poza nim.

Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, powiedział: - Usprawnienie integracji stanowi nie tylko imperatyw społeczny, ale również gospodarczy. Jedynie skuteczna integracja wszystkich migrantów na obszarze UE pozwoli na to, aby migracja stała się źródłem możliwości, zarówno dla nich samych, jak i dla naszego społeczeństwa i gospodarki europejskiej. Niezwykle ważne w tej kwestii są rola i zaangażowanie pracodawców. Z radością przyjmuję szereg obecnych starań w Europie oraz zapraszam kolejnych pracodawców, aby dali przykład innym i przyłączyli się do uruchomionej dzisiaj inicjatywy „Pracodawcy razem na rzecz integracji”.

Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: - To forum jest znakiem, że zobowiązujemy się działać wspólnie z pracodawcami. Naszym głównym zadaniem będzie teraz sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobą integracja uchodźców oraz osób obiegających się o azyl na rynku pracy, oraz wykorzystanie płynących z niej możliwości. Działania te mogą i powinny być korzystne dla wszystkich.

Peter Wågström, dyrektor generalny przedsiębiorstwa NCC, stwierdził: - NCC realizuje obecnie szereg obiecujących projektów, które promują integrację i różnorodność. Robimy to przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy więcej ludzi o właściwych umiejętnościach i uważamy, że różnorodność może poprawić wyniki naszej firmy. Jednocześnie pragniemy uczestniczyć w budowaniu bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Koen Van Gerven, dyrektor generalny przedsiębiorstwa Bpost, powiedział: - Bpost - jako znaczący pracodawca na rynku belgijskim - pragnie dać możliwość zatrudnienia wszystkim, zarówno uchodźcom, jak i osobom długotrwale bezrobotnym oraz o niskich kwalifikacjach. Aby osiągnąć ambitny cel, jakim jest integracja społeczna, wspólnie z szeregiem partnerów opracowaliśmy zatem pragmatyczną oraz odpowiedzialną społecznie politykę zatrudnienia.

Jo Deblaere, dyrektor ds. operacyjnych oraz dyrektor generalny na Europę przedsiębiorstwa Accenture, stwierdził: - Zatrudnienie jest niezbędne, aby umożliwić uchodźcom usamodzielnienie się, ale nawet ci z nich, którzy posiadają doświadczenie zawodowe oraz świetne wykształcenie, często mają trudności z osiągnięciem samowystarczalności. W Accenture staramy się pomagać uchodźcom w powrocie na rynek pracy na stanowiskach, które odpowiadają ich umiejętnościom. Z dumą wspieramy inicjatywę Komisji, aby pomóc im odzyskać środki utrzymania oraz niezależność.

Birgit Klesper, starsza wiceprezes przedsiębiorstwa Deutsche Telekom AG ds. odpowiedzialności społecznej grupy, stwierdziła: - Najważniejszym warunkiem skutecznej integracji w danym społeczeństwie jest integracja na rynku pracy. Kluczowym elementem zaspokojenia tej odczuwalnej w całej Europie potrzeby jest podejście oparte na porozumieniu zainteresowanych stron. Jeżeli wszyscy razem - jako politycy, podmioty kształtujące politykę, społeczeństwo obywatelskie oraz przedsiębiorstwa - będziemy działać w porozumieniu, to wielkie wyzwanie stanie się źródłem wielkich możliwości.

Kontekst

Europejski dialog na temat umiejętności i migracji został uruchomiony w 2016 r. aby promować wymianę poglądów między Komisją a partnerami gospodarczymi i społecznymi, a zwłaszcza pracodawcami, w kwestiach dotyczących imigracji zarobkowej. Druga edycja dialogu, która odbyła się dnia 23 maja 2017 r., skupiała się na integracji zawodowej uchodźców oraz innych migrantów legalnie przebywających na terytorium UE.

Badania wykazują, że obywatele państw trzecich nadal spotykają się z przeszkodami w dostępie do rynku pracy. W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia obywateli państw trzecich był o 15,2 punktu procentowego niższy niż w przypadku obywateli UE; szczególnie niski wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród kobiet. Migranci z państw trzecich często są zatrudniani w niepełnym wymiarze czasu i poniżej swoich kwalifikacji, nawet jeżeli mają dyplom ukończenia studiów wyższych[1].

Niewykorzystanie możliwości obywateli państw trzecich w UE stanowiłoby ogromne marnotrawstwo zasobów, zarówno dla zainteresowanych osób, jak i ogólnie dla naszej gospodarki i naszego społeczeństwa. Migranci — jeżeli są dobrze zintegrowani — mogą pozytywnie wpłynąć na ogólne funkcjonowanie rynku pracy oraz na stabilność budżetową w dłuższej perspektywie.[2]

Aby wspierać starania państw członkowskich dotyczące integracji, 7 czerwca 2016 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich. Integracja może być skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane podmioty — instytucje Unii Europejskiej, władze krajowe i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego — odgrywają swoją rolę. W kwestii integracji na rynku pracy niezwykle ważną funkcję pełnią partnerzy gospodarczy i społeczni. Na szczeblu krajowym wiele inicjatyw zostało podjętych przez pracodawców, związki zawodowe oraz izby handlowe. W ramach drugiej edycji europejskiego dialogu na temat umiejętności i migracji Komisja pragnie umożliwić indywidualnym pracodawcom oraz innym partnerom gospodarczym i społecznym dzielenie się ich obecnymi i przyszłymi inicjatywami w tej dziedzinie.

W ramach inicjatywy Pracodawcy razem na rzecz integracji Komisja pragnie wyeksponować starania pojedynczych przedsiębiorców dotyczące wspierania integracji oraz zachęcić do udziału kolejne firmy. Od dziś zainteresowani pracodawcy mogą przyłączyć się do inicjatywy na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

Ponadto, w nawiązaniu do Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja pracuje również nad zapewnieniem większej przejrzystości odnośnie do kwalifikacji obywateli państw trzecich, podnoszenia umiejętności osób nisko wykwalifikowanych w Europie oraz łatwiejszego uznawania kwalifikacji. Niedługo uruchomione zostanie także narzędzie do uznawania umiejętności migrantów z państw trzecich.

Głównym instrumentem finansowania wspierającym integrację na rynku pracy, również migrantów, jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Fundusze na działania przygotowawcze dotyczące dostępu do rynku pracy może zapewnić również Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF). W drugiej połowie 2017 r. w ramach AMIF zostanie ogłoszone zaproszenie do składania wniosków, którego celem będzie wspieranie inicjatyw pracodawców oraz partnerów społecznych dotyczących integracji uchodźców oraz innych migrantów na rynku pracy.

Więcej informacji:

  • Strona intenetowa poświęcona Europejskiemu dialogowi na temat umiejętności i migracji.
  • Zapisy do udziału w inicjatywie „Pracodawcy razem na rzecz integracji”.
  • Plan działania Komisji na rzecz integracji obywateli państw trzecich
  • Europejska strona internetowa poświęcona integracji
  • Lista obiecujących praktyk w dziedzinie integracji na rynku pracy uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich UE

[1] Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności w UE

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis, dokument DG ECFIN, lipiec 2016 r https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce