Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 lutego 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Inicjatywa obywatelska ws. konopi indyjskich

Komisja Europejska zadecydowała o częściowej rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) o nazwie „European Cannabis Initiative” (europejska inicjatywa w sprawie konopi indyjskich).

Inicjatywa obywatelska ws. konopi indyjskich

Organizatorzy wzywają Komisję do:

  1. zwołania transeuropejskiego zgromadzenia obywatelskiego do spraw polityki dotyczącej marihuany, w tym sankcji i spójności polityk państw członkowskich,
  2. ułatwienia dostępu do medycznej marihuany oraz zezwolenia na transport marihuany i jej pochodnych przepisanych do celów terapeutycznych, by umożliwić pełne korzystanie z prawa do ochrony zdrowia, oraz
  3. przyznania niezbędnych środków na badania nad marihuaną do celów terapeutycznych.

Komisja uznała, że inicjatywę można zarejestrować jedynie w odniesieniu do drugiego i trzeciego z jej celów, ponieważ tylko one spełniają wymogi dotyczące rejestracji. Komisja musiała odmówić rejestracji pierwszego celu inicjatywy, ponieważ wykracza on poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego w tej dziedzinie.

Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym. Decyzja o rejestracji inicjatywy w odniesieniu do jej drugiego i trzeciego celu ma charakter formalny. Oznacza to, że decyzja ta nie przesądza o prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tej inicjatywy, ani o ewentualnych działaniach, jakie podejmie ona w przypadku, gdyby inicjatywa uzyskała wymagane poparcie.

Częściową rejestrację poprzedziła dwuetapowa procedura. W pierwszym etapie organizatorzy zostali poproszeni o dokonanie zmian w pierwotnej inicjatywie przy uwzględnieniu oceny wstępnej Komisji.

Co dalej?

Od momentu częściowego zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Będzie musiała ona zadecydować o podjęciu działań w odpowiedzi na wniosek bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie uruchomiono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

To pierwsza częściowa rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej od wejścia w życie w styczniu 2020 r. nowego rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Od uruchomienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja zarejestrowała 110 inicjatyw.

Dodatkowe informacje

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 lutego 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce