Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 października 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

"Europa zagrożona jak nigdy dotąd"

- Wzmocnienie granic, usprawnienie wymiany informacji, zapewnienie interoperacyjności systemów gromadzenia danych, ochrona obywateli… – nie mamy czasu do stracenia – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos. KE przedstawiła informację o postępach w...

"Europa zagrożona jak nigdy dotąd"

Aby utrzymać pozytywną dynamikę uzyskaną podczas nieformalnego spotkania przywódców UE w Salzburgu, w sprawozdaniu przedstawiono inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, które będą miały decydujące znaczenie dla ukończenia procesu tworzenia unii bezpieczeństwa przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już niedługo – w maju 2019 r. Sprawozdanie stanowi tym samym wkład w dyskusje na temat bezpieczeństwa wewnętrznego podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18-19 października.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem dla UE każdego dnia i powinno nim pozostać. Wzmocnienie granic zewnętrznych, usprawnienie wymiany informacji, zapewnienie interoperacyjności wszystkich systemów gromadzenia danych, ochrona obywateli w internecie i w przestrzeni realnej… – nie mamy czasu do stracenia. Czas zrealizować te obietnice, co pozwoli na stworzenie skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King dodał: - Broń chemiczna bywa już stosowana na naszych ulicach; państwa zlecają ataki cybernetyczne – Europa jest zagrożona jak nigdy dotąd, a Europejczycy oczekują od nas działania. Najwyższy czas, abyśmy wzmogli wysiłki w celu dokończenia budowy unii bezpieczeństwa. W jedności siła, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń cybernetycznych i wykorzystujących cyberprzestrzeń, na styku internetu i przestrzeni realnej. Czasu jest niewiele. Instytucje UE i państwa członkowskie muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za kierowanie realizacją tych ważnych zadań.

W ciągu ostatnich 3 lat Komisja podjęła zdecydowane działania w celu zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa w UE i na granicach zewnętrznych. Przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii w 2018 r. dalsze działania służące ochronie Europejczyków w internecie i w przestrzeni realnej. Jak jednak świadczą o tym próby ataków terrorystycznych, wykorzystanie broni chemicznej na ulicach państwa członkowskiego, a ostatnio udaremnione ataki cybernetyczne na główną siedzibę organizacji międzynarodowej – Europa jest obecnie celem ataków częściej niż kiedykolwiek dotąd, a wzmocnienie naszego wspólnego bezpieczeństwa i odporności staje się coraz ważniejsze.

Przyspieszenie prac nad priorytetowymi kwestiami bezpieczeństwa

Choć zatwierdzono już szereg wniosków ustawodawczych Komisji, wiele istotnych inicjatyw nadal wymaga pilnego zakończenia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Komisja wzywa zatem do przyspieszenia prac i szybkiego przyjęcia pozostałych aktów, szczególnie tych uzgodnionych we wspólnej deklaracji, a także nowych środków zaproponowanych przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii w 2018 r. Chodzi w szczególności o następujące kwestie:

  • Ochrona Europejczyków w sieci. We wrześniu 2017 r. przedstawiono szeroko zakrojony zestaw środków w celu zwiększenia odporności i zdolności UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Uzupełniono je w zeszłym miesiącu wnioskami zmierzającymi konkretnie do ochrony bezpieczeństwa wyborów. Zważywszy na niedawne wrogie działania cybernetyczne, zakończenie prac nad wszystkimi wnioskami legislacyjnymi musi być traktowane priorytetowo. Ponadto, aby zapobiec wykorzystywaniu platform internetowych do rozpowszechniania treści terrorystycznych, Parlament Europejski i Rada powinny jeszcze przed wyborami zaplanowanymi na maj 2019 r. dojść do porozumienia w sprawie proponowanych nowych przepisów, przewidujących w szczególności obowiązek usuwania treści terrorystycznych w ciągu jednej godziny.
  • Interoperacyjność systemów informacyjnych UE. Umożliwienie bardziej inteligentnej i efektywnej współpracy systemom informacyjnym UE w dziedzinie bezpieczeństwa, migracji i zarządzania granicami to podstawowy element wysiłków Komisji na rzecz zniwelowania braków w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wniosek w sprawie interoperacyjności unijnych systemów informatycznych, przedstawiony w grudniu 2017 r., powinien zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Należy również szybko zakończyć modernizację różnych unijnych systemów informacyjnych, takich jak europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), Eurodac oraz wizowy system informacyjny (VIS).
  • Zwalczanie przestępczości transgranicznej. Aby policja i organy wymiaru sprawiedliwości mogły skuteczniej poszukiwać dowodów online i za granicą, należy jeszcze przed wyborami w maju 2019 r. przyjąć wnioski Komisji w sprawie dowodów elektronicznych. Komisja zwraca się również do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, aby instytucje te rozszerzyły kompetencje Prokuratury Europejskiej o prowadzenie dochodzeń dotyczących transgranicznych przestępstw terrorystycznych.
  • Wzmocnienie granic UE. Bezpieczeństwo wewnętrzne UE zależy od zarządzania granicami zewnętrznymi. Stąd też wnioski dotyczące wzmocnienia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, a także modernizacji przepisów UE w sprawie powrotów. Łącznie będą one stanowić narzędzia niezbędne do zapewnienia skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi.

Aby wesprzeć wysiłki państw członkowskich na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w UE, Komisja przeznaczyła 70 mln euro w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2018–2019 na ukierunkowane finansowanie bezpieczeństwa, w tym: przeciwdziałanie radykalizacji postaw (5 mln euro); zwalczanie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, ograniczenie dostępu do materiałów wybuchowych wytwarzanych domowym sposobem oraz ochronę przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej (9,5 mln euro); a także wspieranie wdrażania istniejących przepisów, m.in. dotyczących unijnych rejestrów danych dotyczących przelotu pasażera (1,5 mln euro). Ponadto w ramach innowacyjnych działań miejskich udostępniono już 100 mln euro, m.in. na ochronę przestrzeni publicznej (szczegółowe informacje są dostępne tutaj).

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 12 września 2018 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący rotacyjnej prezydencji Rady i przewodniczący Komisji Europejskiej podpisali wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019, w której podkreślono zasadnicze znaczenie lepszej ochrony bezpieczeństwa obywateli, umieszczając tę kwestię w centrum unijnych prac legislacyjnych. Priorytetowo potraktowano inicjatywy mające na celu zapewnienie organom państw członkowskich dostępu do informacji o tym, kto przekracza wspólną zewnętrzną granicę UE, a także stworzenie interoperacyjnych unijnych systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania granicami i zarządzania migracjami oraz wzmocnienie instrumentów zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wytyczne dla działań Komisji w tej dziedzinie stanowi Europejska agenda bezpieczeństwa. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia dla bezpieczeństwa, a więc m.in. zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, odcięcie finansowania terroryzmu oraz poprawę wymiany informacji. Od czasu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod rzeczywistą i skuteczną unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce