Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 maja 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Europa w ruchu

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa KE obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą...

170531_transport.jpg

Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Celem jest pomoc sektorowi w utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji.

„Europa w ruchu” to szeroko zakrojony zestaw inicjatyw, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspieranie inteligentnego pobierania opłat za użytkowanie dróg, zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i zatorów komunikacyjnych, ograniczenie formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw, zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i zapewnienie odpowiednich warunków i czasu odpoczynku pracownikom. Długoterminowe korzyści płynące z tych środków wykraczają daleko poza sektor transportu poprzez promowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, zwiększenie sprawiedliwości społecznej, zwiększenie wyboru dla konsumentów oraz zdecydowane wprowadzenie Europy na drogę do niskich emisji.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: - Świat transportu zmienia się zasadniczo. Europa musi wykorzystać tę okazję, aby ukształtować przyszłość mobilności. To nasza szansa na zmianę paradygmatu. Chciałbym, aby przemysł europejski nie tylko był częścią globalnej zmiany, ale by nadawał jej ton.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: - Nasze podejście do mobilności obejmuje nie tylko sektor transportu. Nowe tendencje w transporcie postrzegamy również w kontekście nowych trendów gospodarczych, takich jak gospodarka społecznościowa lub gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to zatem szansa na modernizację całej gospodarki europejskiej i nadanie jej bardziej zrównoważonego charakteru.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: - UE ma wyjątkową okazję, aby być liderem w modernizacji transportu drogowego nie tylko w Europie, lecz również na poziomie globalnym. Nasze reformy stworzą podstawy dla znormalizowanych cyfrowych rozwiązań w transporcie, sprawiedliwych warunków socjalnych i łatwiejszych do egzekwowania przepisów rynkowych. Dzięki temu zmaleją społeczno-ekonomiczne koszty transportu, jak czas tracony w korkach ulicznych, liczba śmiertelnych wypadków oraz wypadków, których ofiary odnoszą poważne obrażenia, zagrożenie dla zdrowia powodowane zanieczyszczeniem i hałasem, a zarazem korzyści odniosą obywatele, przedsiębiorstwa i przyroda. Wspólne normy i usługi transgraniczne ułatwią również podróże multimodalne w Europie.

Mobilność ma znaczący wpływ na życie codzienne obywateli europejskich. Sektor ten zatrudnia bezpośrednio ponad 11 milionów osób. Jednak obecnie stoi on w obliczu zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych, których tempo wzrasta. Wykorzystanie tych zmian ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Europy, która chroni, wspiera i broni – jednego z priorytetów politycznych Komisji Junckera. W tym celu Komisja przyjęła dziś długoterminową strategię, której celem jest przekształcenie tych wyzwań w szanse i wprowadzenie do roku 2025 inteligentnej, sprawiedliwej społecznie i konkurencyjnej mobilności. UE będzie stymulować ten proces za pomocą prawodawstwa i środków wspierających, w tym inwestycji w infrastrukturę, badania naukowe i innowacje. Dzięki temu to w Europie zostaną opracowane i wprowadzone najlepsze ekologiczne, połączone i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie mobilności, pojazdy i wyposażenie.

Strategii towarzyszy pierwsza seria 8 wniosków ustawodawczych dotyczących transportu drogowego. Sektor ten ma szczególne znaczenie, ponieważ zatrudnia bezpośrednio 5 mln Europejczyków, a jednocześnie jest odpowiedzialny za emisje prawie jednej piątej wszystkich gazów cieplarnianych w UE. Wnioski doprowadzą do poprawy funkcjonowania rynku przewozów drogowych oraz warunków socjalnych i zatrudnienia pracowników. Zostanie to zrealizowane w drodze bardziej rygorystycznego egzekwowania przepisów, zwalczania nielegalnych praktyk w zakresie zatrudnienia, ograniczenia administracyjnego obciążenia przedsiębiorstw oraz poprzez zwiększenie przejrzystości obowiązujących przepisów, np. w odniesieniu do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej.

Komisja wspiera również rozwiązania w zakresie płynnej mobilności, tak by obywatele i przedsiębiorstwa mogli łatwo przemieszczać się w całej Europie. Przykładem jest wniosek mający na celu zwiększenie interoperacyjności systemów pobierania opłat, który umożliwi użytkownikom dróg poruszanie się w całej UE bez konieczności znajomości różnych formalności administracyjnych. Wspólne specyfikacje dotyczące danych pochodzących z transportu publicznego pasażerów umożliwią im lepsze zaplanowanie podróży i wybranie najlepszej trasy, nawet gdy przechodzi ona przez granice państwowe.

Pierwsza partia 8 wniosków zostanie uzupełniona w ciągu najbliższych 12 miesięcy o inne propozycje, w tym normy dotyczące emisji na okres po 2020 r. dla samochodów osobowych i dostawczych, a także pierwsze normy emisji dla pojazdów ciężkich, będące następstwem dzisiejszego wniosku dotyczącego monitorowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Wnioski te przyczynią się do stymulowania innowacji, poprawy konkurencyjności, zmniejszenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza i zdrowia publicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportu.

Kontekst

Transport i mobilność mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki i konkurencyjności. Znalazło to odzwierciedlenie w różnych ramach politycznych UE mających decydujący wpływ na ten sektor. Realizacja priorytetów Komisji Junckera – unii energetycznej, jednolitego rynku cyfrowego i agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji – przyczynia się do usprawnienia sektorów transportu i mobilności. W strategii na rzecz unii energetycznej z lutego 2015 r. przekształcenie sektora transportu w sektor energooszczędny i niskoemisyjny określono jako jeden z kluczowych obszarów działania. Środki, które zostały przedstawione w przyjętej w lipcu 2016 r. strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej będą teraz realizowane. Inwestycje w infrastrukturę w ramach planu inwestycyjnego dla Europy stanowią silny bodziec dla wprowadzenia w Europie ekologicznej, konkurencyjnej i połączonej mobilności.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce