Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Europa w bezpiecznym ruchu

Pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, zaawansowane systemy bezpieczeństwa w autach osobowych, rozwój zautomatyzowanych i połączonych z internetem systemów mobilności. KE wprowadza ostatni pakiet działań...

Europa w bezpiecznym ruchu

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker wyznaczył dla UE i jej przemysłu cel polegający na zajęciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji. Opierając się na wcześniejszych programach „Europa w ruchu” z maja i listopada 2017 r., Komisja Junckera przedstawia trzeci i ostatni pakiet środków służących realizacji tego celu w sektorze mobilności. Ma to umożliwić wszystkim Europejczykom korzystanie z bezpieczniejszego ruchu drogowego, mniej zanieczyszczających pojazdów i bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a jednocześnie wspierać konkurencyjność przemysłu UE.

Inicjatywy obejmują:

  • zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury;
  • pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności; strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie;
  • wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności.

Trzecia część programu „Europa w ruchu” stanowi zakończenie ambitnego programu Komisji dotyczącego modernizacji mobilności.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: - Mobilność przekracza nową granicę technologiczną. Przedkładając ten końcowy pakiet wniosków w ramach unii energetycznej, pomagamy naszemu przemysłowi utrzymać pozycję lidera. Dzięki opracowaniu kluczowych rozwiązań technologicznych na dużą skalę, w tym trwałych akumulatorów, oraz dzięki budowie najważniejszej infrastruktury zbliżymy się do realizacji celu, jakim jest potrójny zerowy poziom pod względem: emisji zanieczyszczeń, zatorów i wypadków.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: - Wszystkie sektory muszą przyczyniać się do realizacji naszych zobowiązań w dziedzinie klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim. Dlatego też, po raz pierwszy w historii, proponujemy normy UE mające na celu zwiększenie efektywności paliwowej i ograniczenie emisji pochodzących z nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Normy te stanowią dla europejskiego przemysłu szansę ugruntowania jego obecnej pozycji lidera innowacyjnych technologii.

Komisarz ds. transportu, Violeta Bulc, stwierdziła: - W ubiegłym roku Komisja przedstawiła inicjatywy mające na celu rozwiązanie dzisiejszych problemów dotyczących mobilności i przygotowanie się do mobilności jutra. Przedstawione dzisiaj środki stanowią ostatni ważny krok, który umożliwi Europejczykom korzystanie z bezpiecznych, czystych i inteligentnych systemów transportu. Zachęcam państwa członkowskie i Parlament do przyłączenia się do realizacji naszych wysokich ambicji.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, powiedziała: - Aż 90 proc. wypadków drogowych spowodowanych jest błędem człowieka. Nowe obowiązkowe zabezpieczenia, które dziś proponujemy, spowodują zmniejszenie liczby wypadków i utorują drogę ku wprowadzeniu w przyszłości połączonych z siecią i zautomatyzowanych pojazdów bez kierowców.

W ramach inicjatywy Komisja dąży do zapewnienia sprawnego przejścia na system mobilności, który byłby bezpieczny, czysty, połączony z siecią i zautomatyzowany. Wprowadzając te środki, Komisja kształtuje również otoczenie umożliwiające unijnym przedsiębiorstwom wytwarzanie najlepszych, najbardziej ekologicznych i najbardziej konkurencyjnych produktów.

Bezpieczna mobilność

Mimo że od 2001 r. liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się o ponad połowę, to w 2017 r. na drogach w UE wciąż jednak życie straciło 25,3 tys. osób, a 135 tys. zostało ciężko rannych. Komisja podejmuje zatem działania o dużej unijnej wartości dodanej, aby przyczynić się do bezpieczeństwa na drogach oraz do realizacji celu, jakim jest Europa, która chroni. Komisja proponuje, by nowe modele pojazdów były wyposażone w zaawansowane elementy bezpieczeństwa, takie jak zaawansowany system hamowania awaryjnego i system utrzymywania pojazdu w pasie ruchu w przypadku samochodów osobowych lub systemy detekcji ruchu pieszych i rowerzystów w przypadku samochodów ciężarowych (pełna lista znajduje się tutaj). Ponadto Komisja ułatwia państwom członkowskim systematyczne identyfikowanie niebezpiecznych odcinków dróg i przeprowadzanie lepiej ukierunkowanych inwestycji. Wprowadzenie w życie tych dwóch środków może uratować życie aż 10,5 tys. osób i pozwoli uniknąć odniesienia poważnych urazów przez 60 tys. osób w latach 2020–2030, przyczyniając się tym samym do zrealizowania długoterminowego celu UE, jakim jest ograniczenie do niemal zerowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do 2050 r. („Wizja Zero”).

Mobilność ekologiczna

Komisja kończy swój program na rzecz mobilności niskoemisyjnej, proponując pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. W 2025 r. średni poziom emisji CO2 z nowych samochodów ciężarowych będzie musiał być o 15 proc. niższy niż w roku 2019. W odniesieniu do 2030 r. zaproponowano, orientacyjny poziom redukcji o co najmniej 30 proc. w stosunku do poziomu z 2019 r. Cele te są spójne ze zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego oraz umożliwią przedsiębiorstwom transportowym – głównie MŚP – poczynienie znacznych oszczędności dzięki niższemu zużyciu paliwa (25 tys. euro w ciągu pięciu lat). W celu umożliwienia dalszej redukcji emisji CO2 Komisja ułatwia projektowanie bardziej aerodynamicznych samochodów ciężarowych oraz poprawę oznakowania opon. Ponadto Komisja przedstawia kompleksowy plan działania dotyczący akumulatorów, który przyczyni się do stworzenia konkurencyjnego i trwałego „ekosystemu” akumulatorów w Europie.

Połączona z siecią i zautomatyzowana mobilność

Samochody i inne pojazdy coraz częściej są standardowo wyposażane w systemy wspomagania kierowców, a wkrótce na rynku pojawią się całkowicie autonomiczne pojazdy. W dniu dzisiejszym Komisja proponuje strategię, której celem jest uczynienie Europy światowym liderem w dziedzinie w pełni zautomatyzowanych i połączonych z siecią systemów mobilności. Strategia ta zakłada nowy poziom współpracy między użytkownikami dróg, co mogłoby potencjalnie przynieść ogromne korzyści dla całego systemu mobilności. Transport będzie bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny, tańszy oraz bardziej dostępny dla osób w podeszłym wieku i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto Komisja proponuje ustanowienie całkowicie cyfrowego środowiska wymiany informacji w transporcie towarowym. Pozwoli to ograniczyć biurokrację i ułatwi przepływ informacji cyfrowych dotyczących operacji logistycznych.

Kontekst

Ten trzeci pakiet na rzecz mobilności obejmuje nową strategię w zakresie polityki przemysłowej z września 2017 r. oraz stanowi zakończenie procesu rozpoczętego wprowadzeniem strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej z 2016 r. i przyjęciem poprzednich pakietów „Europa w ruchu” z maja i listopada 2017 r. Wszystkie te inicjatywy stanowią jednolity pakiet spójnych strategii politycznych odnoszących się do wielu powiązanych ze sobą aspektów naszego systemu mobilności. W skład zaproponowanego dzisiaj pakietu wchodzą:

  • komunikat dotyczący nowej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2020–2030. Towarzyszą mu dwie inicjatywy ustawodawcze w sprawie bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;
  • odrębny komunikat na temat połączonej z siecią i zautomatyzowanej mobilności, tak aby Europa stała się światowym liderem w dziedzinie w pełni autonomicznych i bezpiecznych systemów mobilności;
  • inicjatywy ustawodawcze w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów ciężarowych, ich aerodynamiki, oznakowania opon oraz w sprawie wspólnej metody porównywania cen paliw. Uzupełnia je strategiczny plan działania dotyczący akumulatorów. Środki te potwierdzają cel UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i realizacja zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego;
  • dwie inicjatywy ustawodawcze ustanawiające cyfrowe środowisko wymiany informacji w transporcie towarowym;
  • inicjatywa ustawodawcza mająca na celu usprawnienie procedury wydawania zezwoleń w odniesieniu do projektów w głównych punktach transeuropejskiej sieci transportowej(TEN-T).

Pełny wykaz wszystkich inicjatyw można znaleźć tutaj. Są one wspierane przez zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” mającego budżet w wysokości 450 mln euro, który będzie dostępny na potrzeby wsparcia w państwach członkowskich projektów przyczyniających się do bezpieczeństwa ruchu drogowego, cyfryzacji i multimodalności. Zaproszenie będzie otwarte do dnia 24 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce