Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 września 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 7 min

Europa silnego przemysłu

- Wiele branż przemysłu europejskiego znajduje się w punkcie zwrotnym – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska prezentując kompleksową strategię przemysłową Komisji Europejskiej. Przewiduje ona m.in. podniesie bezpieczeństwa cyfrowego, swobodę przepływu...

Elżbieta Bieńkowska

13 września w corocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: - Chcę, aby nasz przemysł stał się silniejszy i bardziej konkurencyjny. Prezentowana dzisiaj nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej pomoże naszemu przemysłowi utrzymać lub wysunąć się na czołową pozycję, jeśli chodzi o innowacyjność, cyfryzację i dekarbonizację.

Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE łączy wszystkie istniejące i nowe inicjatywy horyzontalne i sektorowe w kompleksową strategię przemysłową. Sprecyzowano w niej również zadania stojące przed wszystkimi zaangażowanymi podmiotami oraz określono fora, dzięki którym przedstawiciele przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego będą mogli sterować przyszłymi działaniami w ramach polityki przemysłowej – coroczny Dzień Przemysłu, którego pierwszą edycję ogłoszono w lutym 2017 r. i okrągły stół wysokiego szczebla ds. przemysłu.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen powiedział: - Wykazując otwartość na zmiany technologiczne, przekształcając inwestycje w dziedzinie badań w innowacyjne pomysły biznesowe i utrzymując rolę lidera w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym, utorujemy drogę dla inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu w Europie.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: - Wiele branż przemysłu europejskiego znajduje się w punkcie zwrotnym. W dzisiejszych czasach polityka przemysłowa ma na celu wzmocnienie pozycji naszego przemysłu, aby dalej przynosił naszym regionom i obywatelom trwały wzrost gospodarczy i miejsca pracy.

Główne nowe elementy strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE to:

  • kompleksowy pakiet środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego unijnego przemysłu, obejmujący stworzenie europejskiego centrum kompetencji i badań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w celu wspierania rozwoju technologii i zdolności przemysłowych w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, a także ogólnounijny system certyfikacji produktów i usług, uznawany we wszystkich państwach członkowskich (przyjęty w dniu 13 września 2017 r.);
  • wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, który umożliwi swobodny przepływ danych ponad granicami, przyczyniając się do modernizacji przemysłu i stworzenia prawdziwie wspólnej europejskiej przestrzeni cyfrowej (przyjęty w dniu 13 września 2017 r.);
  • nowa seria działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym strategia dotycząca tworzyw sztucznych i działania usprawniające produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz ich przekształcanie w bioprodukty i bioenergię (jesień 2017 r.);
  • szereg inicjatyw mających na celu modernizację ram prawnych dotyczących własności intelektualnej, w tym sprawozdanie dotyczące funkcjonowania dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz komunikat w sprawie zrównoważonego, jasnego i przewidywalnego europejskiego systemu wydawania licencji na patenty konieczne dla spełnienia normy (jesień 2017 r.);
  • inicjatywa na rzecz usprawnienia funkcjonowania zamówień publicznych w UE, obejmującą dobrowolny mechanizm zapewniania jasności i wskazówek dla organów planujących realizację dużych projektów infrastrukturalnych (jesień 2017 r.);
  • rozszerzenie programu na rzecz umiejętności na nowe kluczowe sektory przemysłu, takie jak sektor budowlany, stalowy, papierniczy, zielonych technologii i energii ze źródeł odnawialnych, sektor produkcyjny i transportu morskiego (jesień 2017 r.);
  • strategia na rzecz stabilnych finansów, która ma pomóc lepiej ukierunkować przepływy kapitału prywatnego w stronę trwalszych inwestycji (początek 2018 r.);
  • inicjatywy dotyczące zrównoważonej i postępowej polityki handlowej oraz europejskie ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego (przyjęte 13 września 2017 r.);
  • zmieniony wykaz surowców krytycznych, w przypadku których Komisja będzie w dalszym ciągu pomagała w zapewnieniu bezpiecznych, zrównoważonych i przystępnych cenowo dostaw dla przemysłu wytwórczego UE (przyjęty w dniu 13 września 2017 r.);
  • nowe wnioski dotyczące czystej, konkurencyjnej i połączonej mobilności, w tym zaostrzonych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, planu działania na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wspierającego budowę infrastruktury służącej do ładowania, oraz działań na rzecz wspierania pojazdów autonomicznych (jesień 2017 r.).

Wprowadzenie w życie tej kompleksowej strategii stanowi nasze wspólne zadanie, którego powodzenie będzie zależało od starań i współpracy instytucji UE, państw członkowskich, regionów, a przede wszystkim od aktywnego udziału branży przemysłowej.Kontekst

Przemysł europejski jest silny i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji Junckera. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.

W wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera (plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowych wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowe pomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłu oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy” pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danych. Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.

Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchu”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce