Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 lutego 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Europa prawie bez bezrobocia

- Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy – ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu gospodarczego. Prezentując najnowszy kwartalny przegląd dotyczącym sytuacji społecznej w UE wskazano...

Europa prawie bez bezrobocia

Według danych zawartych w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) wskaźniki bezrobocia nadal spadały.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: - Europa odzyskała wzrost gospodarczy. Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy. Bezrobocie stale maleje. Powinniśmy w pełni wykorzystać ten pozytywny impet w gospodarce i dać obywatelom nowe i skuteczniejsze prawa, które wcześniej ustaliliśmy w ramach europejskiego filara praw socjalnych: sprawiedliwe warunki pracy, równy dostęp do rynku pracy i godziwą ochronę socjalną. Trzeba wykorzystać tę okazję, aby zagwarantować, że z tych pozytywnych zmian na rynku pracy będą mogli korzystać wszyscy obywatele i pracownicy.

W porównaniu do poprzedniego roku, zatrudnienie wzrosło w UE o 1,7 proc. Oznacza to dodatkowe miejsca pracy dla 4 mln osób, z czego 2,7 mln w strefie euro. Główne czynniki, które przyczyniły się do tego wzrostu to tworzenie stałych miejsc pracy i zatrudnienie w pełnym wymiarze. Między trzecim kwartałem 2016 i 2017 r. liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła o 2,8 mln. Wzrost ten jest trzy razy większy niż wzrost liczby umów o pracę na czas określony (900 000). Liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o ok. 3 mln, osiągając tym samym poziom 181 mln, podczas gdy liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o ok. 300 000, do 42,7 mln.

W ciągu ostatnich trzech lat wskaźnik zatrudnienia w UE osób w wieku 20-64 lat stale rósł i w trzecim kwartale 2017 r. wyniósł 72,3 proc., co oznacza najwyższy poziom w historii. Między państwami członkowskimi nadal jednak występują duże różnice. Krajowe wskaźniki zatrudnienia oscylowały pomiędzy 58 proc. w Grecji a 82 proc. w Szwecji. Sprawozdanie pokazuje również, że bezrobocie w UE w równomiernym tempie zbliża się do poziomu sprzed kryzysu. Bezrobocie spadło o około 8,6 mln osób w porównaniu ze szczytowym okresem w kwietniu 2013 r. i w grudniu 2017 r. wyniosło poniżej 18 mln osób, co jest najniższym poziomem od listopada 2008 r.

Dalsze dane z kwartalnego przeglądu dotyczące rynku pracy również potwierdzają lepszy stan gospodarki UE:

  • wydajność pracy w UE wzrosła o 0,8 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r. Zdecydowanie największy przyrost odnotowano na Łotwie, na Litwie, w Polsce i w Rumunii (co roku 3 proc. lub więcej).
  • Sytuacja finansowa unijnych gospodarstw domowych była z roku na rok coraz lepsza ze stopą wzrostu w wysokości około 1,5 proc., głównie dzięki zwiększeniu dochodów z pracy. W pierwszej połowie 2017 r. prawie wszystkie państwa członkowskie odnotowywały dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych. Niemniej jednak w niektórych krajach, mianowicie w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, jak również w Niderlandach, poziom dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych był nadal niższy od poziomu z 2008 r.
  • Nadal wzrastał popyt na pracę i niedobór siły roboczej. Ogólny wzrost wskaźnika wolnych etatów[1] w UE wyniósł w trzecim kwartale 2017 r. 2 proc. Wskaźnik wolnych etatów w sektorze usług był wyższy niż w przemyśle i w budownictwie. Wzrastały[2] niedobory pracowników i wzrosła liczba[3] nowych zatrudnień (do 3,7 proc. w ciągu roku do drugiego kwartału 2017 r.). Wskaźnik odchodzenia z pracy[4] obniżył się do poziomu poniżej okresu przed kryzysem, wzrosło też w ostatnich kwartałach tempo poprawy wskaźnika znajdowania pracy[5], który zbliżył się do poziomu sprzed kryzysu.

Kontekst

W kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej w Europie zawarto podsumowanie ostatnich zmian sytuacji społecznej i sytuacji na rynku pracy w UE. Koncentruje się on na krótkoterminowych zmianach PKB i tendencjach w dziedzinie zatrudnienia.

W dniu 17 listopada 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja ogłosiły utworzenie europejskiego filara praw socjalnych, w którym określono 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Komisja wykonuje już swoją część pracy polegającą na przekładaniu postanowień filara na konkretne działania, czego przykładem jest inicjatywa na rzecz poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, czy nowy pakiet dotyczący sprawiedliwości społecznej.

Kluczowym instrumentem pozwalającym co roku kierować tym procesem konwergencji gospodarczej i społecznej jest europejski semestr. Począwszy od cyklu 2017/2018 r. zasady i priorytety w ramach filaru zostały włączone do wszystkich głównych dokumentów europejskiego semestru. Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu zawiera w szczególności nową tablicę wyników zawierającą wskaźniki społeczne w celu monitorowania wyników w kluczowych obszarach objętych zakresem filara, takich jak odsetek osób przedwcześnie kończących naukę, wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży czy wpływ transferów socjalnych na zmniejszanie ubóstwa.

Więcej informacji:

[1] Wskaźnik wolnych miejsc oznacza odsetek nieobsadzonych stanowisk w porównaniu z łączną liczbą obsadzonych i nieobsadzonych stanowisk pracy.

[2] Wskaźnik niedoboru siły roboczej oznacza odsetek firm wskazujących na niedobór pracowników jako czynnik ograniczający produkcję.

[3] Wskaźnik zatrudnienia to odsetek pracowników, którzy rozpoczęli pracę z pracodawcą w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

[4] Wskaźnik odchodzenia z pracy to odsetek zatrudnionych, którzy odeszli od pracodawcy w danym okresie.

[5] Wskaźnik znajdowania pracy to odsetek bezrobotnych, którzy znaleźli pracę w danym okresie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 lutego 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce