Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy11 lutego 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Ekonomiczny restart

Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kluczowe narzędzie w procesie wychodzenia z kryzysu po pandemii COVID-19. - Zrobiliśmy coś, co było nie do pomyślenia zaledwie rok temu: stworzyliśmy wspólny...

Odbudowa lepszej gospodarki

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego, który stanowi potwierdzenie osiągniętego w grudniu 2020 r. porozumienia politycznego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to ważny krok w kierunku udostępnienia państwom członkowskim 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowe narzędzie Next Generation EU – planu, dzięki któremu UE wyjdzie silniejsza z pandemii koronawirusa. Instrument ten odegra decydującą rolę, pomagając Europie w przezwyciężaniu gospodarczo-społecznych skutków pandemii oraz przyczyniając się do zwiększenia odporności gospodarek i społeczeństw UE oraz do zapewnienia transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Plany odbudowy i zwiększania odporności

Zatwierdzenie RRF przez Parlament Europejski toruje drogę do wejścia w życie instrumentu w drugiej połowie lutego. Następnie państwa członkowskie będą mogły oficjalnie przedkładać swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które będą oceniane przez Komisję i przyjmowane przez Radę. Plany odbudowy i zwiększania odporności zawierają reformy i projekty inwestycji publicznych, które otrzymają wsparcie w ramach RRF. Komisja jest już zaangażowana w intensywny dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi na temat przygotowania tych planów.

Po zatwierdzeniu planów odbudowy i zwiększania odporności udostępnione zostaną płatności zaliczkowe w wysokości 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej państwom członkowskim. Zapewni to jak najszybsze dotarcie finansowania w ramach RRF tam, gdzie jest ono konieczne.

Struktura i cele Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

RRF opiera się na sześciu filarach: zielonej transformacji; transformacji cyfrowej; spójności gospodarczej, produktywności i konkurencyjności; spójności społecznej i terytorialnej; opiece zdrowotnej oraz odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej; polityce na rzecz następnego pokolenia.

Pomoże on UE osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. i utoruje drogę do transformacji cyfrowej, tworząc miejsca pracy i pobudzając wzrost gospodarczy w trakcie tego procesu. Co najmniej 37 proc. wydatków na inwestycje i reformy zawarte w każdym z krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności powinno wspierać cele klimatyczne. Co najmniej 20 proc. wydatków na inwestycje i reformy zawarte w każdym krajowym planie powinno zostać przeznaczone na transformację cyfrową.

Instrument będzie również wspierać państwa członkowskie w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom wskazanym w odpowiednich zaleceniach dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej i społecznej.

Dalsze kroki

Rada musi teraz formalnie zatwierdzić osiągnięte porozumienie, zanim przewodniczący Rady ECOFIN i Parlamentu Europejskiego będą mogli je podpisać. Rozporządzenie zostanie następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym, co umożliwi jego wejście w życie następnego dnia po publikacji. Komisja oczekuje, że wszystkie niezbędne formalne kroki zostaną zakończone w terminie umożliwiającym wejście w życie RRF w drugiej połowie lutego.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: - Wyeliminowanie wirusa dzięki szczepionkom ma zasadnicze znaczenie. Musimy jednak również pomóc obywatelom, przedsiębiorstwom i społecznościom wyjść z kryzysu gospodarczego. Właśnie na ten cel przeznaczona zostanie kwota 672,5 mld euro pochodząca z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zainwestujemy te pieniądze w uczynienie Europy bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną, z korzyścią dla wszystkich w perspektywie długoterminowej. Z zadowoleniem przyjmuję pozytywny wynik głosowania Parlamentu Europejskiego jako ważny krok w kierunku uruchomienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: - Instrument ten daje państwom UE wyjątkową szansę odbudowania i reorganizacji swoich gospodarek w świecie po pandemii COVID-19. Jest to okazja do zwiększania odporności i do budowania bardziej cyfrowej i bardziej ekologicznej przyszłości. Wymaga to zarówno odpowiednich inwestycji, jak i odpowiednich reform. Aby wyjść z kryzysu i sprostać wyzwaniom XXI wieku, państwa członkowskie powinny wykorzystać możliwości finansowania oferowane przez Instrument, tak by zlikwidować wąskie gardła dławiące ich gospodarki oraz odświeżyć przestarzałe strategie i praktyki. Wzywamy państwa członkowskie do dalszej ścisłej współpracy z Komisją w zakresie opracowywania solidnych i wiarygodnych planów odbudowy i zwiększania odporności, tak abyśmy mogli jak najszybciej zacząć wypłacać środki finansowe. Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za wsparcie i tempo, w jakim zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: - Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim przybliża nas do wejścia w życie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W odpowiedzi na straszny wstrząs wywołany pandemią Europa poczyniła historyczny krok. Zrobiliśmy coś, co było nie do pomyślenia zaledwie rok temu: stworzyliśmy wspólny instrument, finansowany ze wspólnego zadłużenia, w celu osiągnięcia wspólnego celu. Od kilku miesięcy Komisja ciężko pracuje wraz z rządami przy opracowywaniu przez nie planów odbudowy i zwiększania odporności. Teraz wszyscy musimy zintensyfikować nasze wysiłki i zadbać o to, byśmy wykorzystali tę wyjątkową okazję do przebudowy naszych gospodarek, na rzecz wspólnego dobra wszystkich Europejczyków.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 lutego 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce