Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 lipca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Droga ku cyfrowej dekadzie

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie sprawie programu na rzecz udanej transformacji cyfrowej w Europie „Droga ku cyfrowej dekadzie”.

Szybki internet zwalnia w niektórych krajach

Uwolnienie potencjału transformacji cyfrowej, w szczególności poprzez tworzenie i realizację projektów wielokrajowych, utoruje drogę dla konkurencyjnej i suwerennej Europy.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę UE w sprawie programu polityki do 2030 r. „Droga ku cyfrowej dekadzie”. W programie tym ustanowiono mechanizm monitorowania i współpracy, aby osiągnąć wspólne cele w zakresie transformacji cyfrowej Europy określone w cyfrowym kompasie na 2030 r. Mechanizm ten dotyczy obszaru umiejętności i infrastruktury, w tym łączności, cyfryzacji przedsiębiorstw i obszaru internetowych usług publicznych, a także poszanowania praw i zasad cyfrowych UE przy realizacji ogólnych celów.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager powiedziała: W cyfrowej dekadzie chodzi o to, by technologia cyfrowa przynosiła korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom oraz by wszyscy mogli zdobyć umiejętności pozwalające na uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym. Chodzi o wzmocnienie pozycji. O wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw, o infrastrukturę, dzięki której mamy połączenie z internetem oraz o to, by usługi administracji rządowej stały się dostępniejsze dla obywateli. Transformacja cyfrowa Europy stworzy szanse dla wszystkich.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton zauważył: Droga ku cyfrowej dekadzie to sposób na bardziej innowacyjną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i zrównoważoną przyszłość Europy. Uwolnienie potencjału transformacji cyfrowej, w szczególności poprzez tworzenie i realizację projektów wielokrajowych, utoruje drogę dla konkurencyjnej i suwerennej Europy. Musimy szybko wkroczyć na drogą cyfrowej dekady, aby Europa była gotowa na wyzwania w zmieniającym się i wzajemnie połączonym świecie.

Droga ku cyfrowej dekadzie

Aby skutecznie monitorować postępy, Komisja, wraz z państwami członkowskimi, opracuje prognozowane trajektorie realizacji każdego z celów cyfrowych na poziomie unijnym. Z kolei państwa członkowskie zaproponują krajowe strategiczne plany działania, w których przedstawią prognozowane na szczeblu krajowym trajektorie i działania służące osiągnięciu wspomnianych celów, w tym planowane środki regulacyjne i inwestycje.

Postępy będą mierzone za pomocą kluczowych wskaźników efektywności opartych na wzmocnionym indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) i będą oceniane na podstawie opracowanych trajektorii w corocznym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady, które zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Aby przedstawić kompleksowy przegląd i analizę transformacji cyfrowej, w sprawozdaniu dokonany zostanie również przegląd postępów w odniesieniu do określonych w cyfrowej dekadzie konkretnych celów, celów ogólnych, praw i zasad.

Państwa członkowskie i Komisja będą współpracować, aby zająć się obszarami, w których postępy są niewystarczające i w których występują ciągłe odstępstwa od trajektorii krajowych. Na każdym etapie Komisja i państwa członkowskie mogą podejmować wspólne zobowiązania i tworzyć projekty wielokrajowe, aby osiągnąć cele cyfrowe na 2030 r.

Do 2026 r. Komisja dokona przeglądu celów, aby ocenić i podsumować sytuację w zakresie postępów technologicznych, gospodarczych i społecznych.

Projekty wielokrajowe

Projekty na dużą skalę mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów cyfrowych i przeprowadzenia transformacji cyfrowej do 2030 r. Dzięki projektom wielokrajowym państwa członkowskie mogą łączyć zasoby i ściśle współpracować, aby budować zdolności cyfrowe, które trudno byłoby im zrealizować samodzielnie.

Komisja określiła wstępną listę obszarów na potrzeby inwestycji w projekty wielokrajowe obejmującą na przykład wspólną infrastrukturę danych, budowę korytarzy 5G, podłączoną do sieci administrację publiczną, obliczenia wielkiej skali, europejską infrastrukturę usług blockchain i procesory o niskim poborze mocy. Komisja jest gotowa pomóc państwom członkowskim w definiowaniu i opracowywaniu projektów wielokrajowych i może zaproponować niektóre z nich w trakcie cyklu współpracy.

Ten program polityki ustanawia nowy instrument prawny – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej. Konsorcjum to pomoże we wdrażaniu projektów wielokrajowych i ułatwi państwom członkowskim współpracę w obszarze inwestycji w infrastrukturę cyfrową.

Dalsze działania

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez obu współprawodawców. Po zatwierdzeniu program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” wejdzie w życie.

Pierwszym krokiem po wejściu w życie tego programu polityki będzie opracowanie przez Komisję oraz państwa członkowskie kluczowych wskaźników efektywności, aby zmierzyć postępy w realizacji celów cyfrowych na 2030 r. w ramach przygotowania pierwszego corocznego sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady, które ma zostać przyjęte już w czerwcu 2023 r. Kluczowe wskaźniki efektywności zostaną zapisane w akcie wykonawczym. W ciągu dziewięciu miesięcy państwa członkowskie przedstawią pierwsze krajowe strategiczne plany działania, które rozpoczną cykl współpracy.

Kontekst

W marcu 2021 r. Komisja przedstawiła cyfrowy kompas na 2030 r. zawierający cele w obszarze umiejętności cyfrowych, infrastruktury, przedsiębiorstw i usług publicznych.

Podczas orędzia o stanie Unii, we wrześniu 2021 r., przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawiła wniosek dotyczący Drogi ku cyfrowej dekadzie na rzecz transformacji cyfrowej do 2030 r. We wniosku tym wyodrębniono konkretne cele cyfrowe w ramach szerszego zestawu celów ogólnych i zapewniono strategiczne ramy ich osiągnięcia.

Komisja zaproponowała również deklarację praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie. Dzięki wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji wszyscy będą mogli uczestniczyć w bezpiecznym i sprzyjającym włączeniu społecznemu środowisku cyfrowym. Deklaracja ta jest obecnie omawiana przez Parlament Europejski, Radę i Komisję.

Dodatkowe informacje:

Pytania i odpowiedzi – Droga ku cyfrowej dekadzie

Strona zawierająca informacje ogólne – Droga ku cyfrowej dekadzie

Zestawienie informacji – Droga ku cyfrowej dekadzie

Zestawienie informacji – Prawa i zasady cyfrowe

Społeczność cyfrowej dekady na Futurium

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 lipca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce