Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 listopada 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Dialog o bezpiecznej Europie

Bezpieczeństwo Europy i Polski w kontekście nowopowstałego Europejskiego Funduszu Obronnego to przewodni temat kolejnego Dialogu Obywatelskiego z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej. Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP we...

Dialog w Lublinie
Zebranych powitała Dziekan Wydziału Politologii UMCS Iwona Hofman. We wprowadzeniu do Dialogu komisarz Elżbieta Bieńkowska podkreślała, jak ważna jest europejska współpraca w dziedzinie przemysłu – od samochodowego, przez kosmetyczny, po przemysł obronny. Włodzimierz Karpiński mówił o imponującym rozwoju Lubelszczyzny w ostatnich latach oraz o potrzebie dbania o poczucie bezpieczeństwa obywateli Unii.

Odpowiadając na pytanie o możliwość opłacenia modernizacji fabryk w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego, komisarz Bieńkowska podkreślała, że do 2020 r. absolutnym priorytetem będzie rozwój technologii prototypowych. To na ten cel przeznaczone zostanie 500 milionów euro. O finansowanie w ramach Funduszu ubiegać się będą mogły każdorazowo co najmniej 3 firmy z co najmniej 2 państw. Dlatego międzynarodowa i międzyrządowa współpraca jest w tym wypadku niezwykle ważna.
Elżbieta Bieńkowska tłumaczyła również, że powstanie Europejskiego Funduszu Obronnego w żadnym stopniu nie zagraża NATO. Wręcz przeciwnie, rozmawia się o bliższej współpracy UE i NATO, które jest do inicjatywy bardzo entuzjastycznie nastawione.

Poruszony został również temat bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz odchodzenia od energii wytwarzanej z węgla. - Strategii opartej na węglu nie da się bronić. Jesteśmy częścią gospodarki europejskiej, powinniśmy wiedzieć, w którą stronę zmierza gospodarka światowa – mówiła Bieńkowska.
Komisarz oceniła również, że Polska powinna mocno akcentować swoje interesy na forum UE i pozyskiwać sojuszników: - To, jaką Polska ma siłę głosu i ilu koalicjantów może pozyskać, jest kluczowe. Jeśli na początek rozmowy ktoś odwraca się plecami to temat jest stracony. W sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji jesteśmy na początku drogi. Jeśli chodzi o wspólny rynek towarów, to nie jest źle. Ale na rynku usług jest fatalnie. Firmy budowlane lub transportowe przechodzą drogę przez mękę, chcąc prowadzić swoją działalność w innym kraju unijnym. Tymczasem krajowych regulacji powinno być jak najmniej.[…] Polskie firmy musza się rozwijać i poszerzać działalność. Są gotowe konkurować - nie cenami, ale jakością.

Podczas spotkania rozmawiano także o przyszłości Europy i jej znaczeniu na arenie międzynarodowej. - Współpracę w dziedzinie obronności można traktować jako złapanie wspólnego oddechu. Sytuacja obecna różni się od tej 3 lata temu, paradoksalnie uważam, ze po Brexicie Unia Europejska jest silniejsza. […] Ruchy eurosceptyczne wciąż są obecne, ale nigdzie nie wygrały. To jest silniejsza Europa, nie jest tak skonfliktowana, tak jak się w Polsce przedstawia. […] Zachęcam do tego, żeby się Państwo interesowali Europą. Nie tylko wtedy, gdy jest mowa o tym, że cala reszta kłóci się z Polską, albo gdy mowa o praworządności. Unia Europejska to jest dla Polski jedyny wybór.
Partnerem Elżbiety Bieńkowskiej w dyskusji z publicznością był poseł Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu państwa. Spotkanie poprowadziła Dorota Wysocka-Schnepf. W lubelskim dialogu wzięło udział około 150 osób, a wśród nich studenci, wykładowcy i władze uczelni oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca bezpośredni kontakt z obywatelami, poznanie ich opinii oraz reagowanie na uwagi. Dialogi z obywatelami, które są stałym elementem codziennej pracy Komisji Junckera, stanowią trzon debaty o przyszłości Europy. Spotkania w tej formule odbywają się od 2012 r.

W Polsce to kolejne takie wydarzenie. W 2015 r. wiele emocji wzbudziła debata o TTIP z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r. komisarz Malmström ponownie odwiedziła Warszawę - tym razem dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada (CETA). W październiku 2016 i ponownie w maju 2017 r. Dialogi Obywatelskie w Polsce prowadzili także Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, a w czerwcu 2017 r. Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerzenia.

Dialogi Obywatelskie komisarz Elżbiety Bieńkowskiej: Kraków, Szczecin,Sopot i Sosnowiec.

Kontekst
Przemysł europejski jest silny i utrzymuje wiodącą pozycję na rynkach światowych w wielu branżach. Przemysł odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i zatrudnia 32 mln osób, z czego 1,5 mln miejsc pracy utworzono od 2013 r. Do utrzymania i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest jednak istotna modernizacja. Z tego powodu przemysł znajduje się w centrum priorytetów politycznych Komisji Junckera. Wszystkie obszary polityki Komisji są ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przemysłu w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy, promowania inwestycji i innowacji w zakresie czystych technologii i technologii cyfrowych, a także w celu obrony europejskich regionów i pracowników, którzy najbardziej odczuwają zmiany w przemyśle.

Nowe technologie produkcyjne zmieniają krajobraz przemysłowy Europy i mają coraz większy wpływ na zdolność europejskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach światowych. Technologie te przyczynią się do tworzenia miejsc pracy poprzez szereg kanałów, a te z nich, które zapewniają wyższą wydajność, mogą przynieść korzyści całej gospodarce. Mogą również mieć większy wpływ na charakter i dostępność pracy. Przyszłość europejskiego przemysłu będzie zależała od jego zdolności do ciągłej adaptacji i innowacji dzięki inwestowaniu w nowe technologie i akceptowaniu zmian, jakie przynosi większa cyfryzacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie światowa konkurencja jest coraz większa, a korzyści wynikające z globalizacji i postępu technologicznego są nierównomiernie rozłożone w naszych społeczeństwach. Komisja Junckera dąży do rozwiązania tego problemu.
W wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podkreślono, jak ważny dla przyszłości gospodarki europejskiej jest silny i wysoce wydajny przemysł. Tworzenie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w drodze innowacji i inwestycji znajduje się odtąd w centrum najważniejszych inicjatyw Komisji. Plan Junckera (plan inwestycyjny dla Europy) oraz unia rynków kapitałowych wspierają mobilizację zasobów na rzecz ożywienia gospodarczego. Wsparcie UE na rzecz innowacji pomaga przedstawicielom przemysłu, a w szczególności MŚP, wykorzystać swoje atuty. Dzięki swoim inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej Europa stoi na czele globalnego wyścigu do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe technologie prorozwojowe pomagają przemysłowi konkurować w skali globalnej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego, towarzysząca jej strategia cyfryzacji przemysłu oraz plan działania „Sieć 5G dla Europy” pomagają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z nowych osiągnięć i tworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę opartą na danych. Strategia jednolitego rynku umożliwia przemysłowi dostęp do rynku liczącego 500 mln konsumentów oraz łączenie się w łańcuchy wartości, wolne od ceł i barier technicznych. Natomiast Nowy europejski program na rzecz umiejętności pomaga ludziom stojącym za unijnym przemysłem rozwijać lepsze umiejętności.
Te horyzontalne strategie polityczne, dotyczące wszystkich sektorów przemysłu, zostały uzupełnione szeregiem szczegółowych strategii politycznych dla sektorów strategicznych, w tym strategią kosmiczną na rzecz dalszego rozwoju silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu kosmicznego, wnioskiem dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie stanowić katalizator konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego, a także szeregiem inicjatyw na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego (w tym inicjatywą „Europa w ruchu”, działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez samochody oraz inicjatywą GEAR 2030) oraz komunikatem w sprawie stali, który ma zapewnić europejskiemu przemysłowi stalowemu możliwość konkurowania na rynkach światowych na uczciwych warunkach.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce