Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 września 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Dane powszechnie dostępne

- Aby Europa mogła odnieść sukces w nowej erze gospodarki cyfrowej, konieczne są solidne i przewidywalne zasady dotyczące przepływu danych – mówiła komisarz Mariya Gabriel prezentując nową strategię KE w zakresie danych nieosobowych. Dzięki nowym...

Dane powszechnie dostępne

Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z unijnej gospodarki opartej na danych, Komisja proponuje nowy zestaw przepisów regulujących swobodny przepływ danych nieosobowych w UE. Wraz z obowiązującymi już przepisami dotyczącymi danych osobowych nowe środki umożliwią przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w całej Unii, co ma doprowadzić do podniesienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz modernizacji usług publicznych na rzeczywistym unijnym jednolitym rynku usług transmisji danych. Za najważniejszy warunek, który musi zostać spełniony, aby gospodarka oparta na danych mogła podwoić swoją wartość do 4 proc. PKB w 2020 r., uznaje się usunięcie ograniczeń dotyczących lokalizacji danych.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Gospodarka cyfrowa jest wciąż silnie podzielona wzdłuż granic krajowych. Utrudnia to dalszy cyfrowy rozwój Europy. Nasz wniosek, wraz z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, umożliwi swobodny przepływ wszystkich rodzajów danych w ramach jednolitego rynku. Swobodny przepływ danych ułatwi MŚP i podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferowanie nowych innowacyjnych usług i zdobywanie nowych rynków.

MariyaGabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła: - Aby Europa mogła odnieść sukces w nowej erze gospodarki cyfrowej, konieczne są solidne i przewidywalne zasady dotyczące przepływu danych. Obywatele i przedsiębiorstwa skorzystają z lepszych produktów i usług w miarę jak dla innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących potencjał danych dostępnych będzie coraz więcej danych. Usuwanie przeszkód dla transgranicznych przepływów danych ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności europejskiej gospodarki opartej na danych.

Swobodny przepływ danych nieosobowych

Jasne, kompleksowe i przewidywalne przepisy przyczynią się do bardziej konkurencyjnego i zintegrowanego unijnego rynku usług przechowywania i przetwarzania danych. Proponowane nowe przepisy obejmują:

  1. Zasadę transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych: państwa członkowskie nie mogą wymagać od organizacji przechowywania lub przetwarzania danych na swoim terytorium. Ewentualne ograniczenia można uzasadniać jedynie względami bezpieczeństwa publicznego. Państwa członkowskie będą musiały powiadomić Komisję o nowych lub obowiązujących wymogach dotyczących lokalizacji danych. Swobodny przepływ danych nieosobowych pozwoli na łatwiejsze i tańsze prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami bez konieczności powielania systemów informatycznych i przechowywania tych samych danych w różnych miejscach.
  2. Zasadę dostępności danych w celach kontroli przewidzianych prawem: właściwe organy będą mogły korzystać z przysługujących im praw dostępu do danych, niezależnie od tego, gdzie dane te są przechowywane i przetwarzane w UE. Swobodny przepływ danych nieosobowych nie będzie mieć wpływu na zobowiązania przedsiębiorstw i innych organizacji w zakresie dostarczania pewnych danych do celów kontroli regulacyjnej.
  3. Opracowanie unijnych kodeksów dobrych praktyk w celu usunięcia przeszkód w odniesieniu do zmiany dostawców usług w chmurze oraz przechowywania i przenoszenia danych z powrotem do własnych systemów informatycznych samych użytkowników.

Korzyści dla przedsiębiorstw i obywateli

Nowe przepisy zwiększą pewność prawa i zaufanie przedsiębiorstw i organizacji. Doprowadzą one również do utworzenia w UE rzeczywiście jednolitego rynku przechowywania i przetwarzania danych, dzięki czemu europejska branża świadcząca usługi w chmurze będzie konkurencyjna, bezpieczna i wiarygodna, a ceny dla użytkowników usług przechowywania i przetwarzania danych będą niższe. Ponieważ celem nowych przepisów jest podniesienie poziomu zaufania, przewiduje się, że przedsiębiorstwa będą częściej korzystały z usług w chmurze i będą czuły się pewniej, wchodząc na nowe rynki. Przedsiębiorstwa będą również miały możliwość przenoszenia swoich wewnętrznych zasobów informatycznych do tańszych lokalizacji. W ostatecznym rozrachunku oznacza to szacunkowy dodatkowy wzrost unijnego PKB o 8 mld euro rocznie.

Nowe środki uzupełniają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, stanowiąc kolejny krok w kierunku rzeczywiście funkcjonującej wspólnej europejskiej przestrzeni cyfrowej.

Kontekst

Usuwaniu przeszkód utrudniających swobodny przepływ danych nieosobowych jest jednym z najważniejszych działań zapowiedzianych w śródokresowym przeglądzieStrategii jednolitego rynku cyfrowego. Przedstawiany wniosek stanowi uzupełnienie działań na rzecz budowy europejskiej gospodarki opartej na danych zainicjowanych w styczniu 2017 r. Opiera się on również na przeglądzie europejskich ram interoperacyjności na rzecz lepszej współpracy cyfrowej między administracjami publicznymi w Europie.

W konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2016 r. wezwano do podjęcia działań na rzecz swobodnego przepływu danych. Podobne wezwanie wystosowała estońska prezydencja Rady UE w swoim dokumencie strategicznym dotyczącym swobodnego przepływu danych oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Kolejnym celem przedstawionej wczoraj kompleksowej strategii polityki przemysłowej jest wykorzystywanie technologii cyfrowych, w tym technologii i usług opartych na danych.

Komisja rozpoczęła dzisiaj konsultacje publiczne mające na celu dokonanie oceny wdrożenia dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego. Mają one umożliwić uzyskanie informacji na temat sposobów poprawy dostępności i ponownego wykorzystania publicznych oraz publicznie finansowanych danych, jak również na temat dostępu do danych prywatnych istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 września 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce